መልእክቲ ወጋሕታ- ሕጂ ‘ውን ኣባኻ’ዩ ‘ቲ ጾር

0
316

ሕጂ ‘ውን ኣባኻ’ዩ ‘ቲ ጾር

ንልዕሊ 26 ዓመታት ብዘይ ልዕልና ሕጊ ሃገር ዝገዝእ ዘሎ ዕሉል ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብዞም ዝሓለፉ 25 ዓመታት እዚ’ዩ ዝበሃል ንህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ስራሕቲ ከምዘይተዓመ ኣብቲ ምስ ማዕከናት ዜንኡ ዘካየዶ ቃለመሕተት ደጊሙ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ፡፡

እቲ ኣውራ ዘስደምም ድማ ብዛዕባ ሓደ ጽላት ኣልዒሉ ኣብ ዝሃውተተሉ እዋን ከምዚ ክግበር ነይርዎ ክብሪ ክውሰኽሉ ይግባእ ነይሩ ንዑኡ ዝኸውን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ክፍጠረሉ ነይርዎ ወዘተ ዝብሉ ኣዝዮም ዘደናግሩ ሓሳባት ይድርጉሕ ነይሩ’ዩ፡፡ ምናልባት እዞም ክረቑሖም ዝተሰምዑ ጽላታት ሃፍቲ ዓሳ ቱሪዙም ኢንዱስትርን ምህናጽ ኣባይትን መን ድዩ ከተግብሮም ነይርዎም፡ መልሱ ርዱእ’ዩ፡፡

እንተኾነ ውሉፍ ርእሰ ኵናት መላኺ ኢሳይያስ ፡ሃሙን ቀልቡን ኣብ ህውከት ዕንወትን ዕግርግርን ስለዘሎ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝግበሩ ስራሕቲ ልምዓት ንዑኡ ዘገድሱ ኣይኾኑን፡፡ ትማል ትማል ዕድና ወርቂ ቢሻ ፡ኣብ ቁጠባ ሃገርን መንብሮ ህዝብን ልዑል ግደ ክጻወት’ዩ ተባሂሉ ብልሳኑ ከምዘይተነግረ ፡ድሕሪ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ሚልዮናት ዶላራት ከፍሪ ምስ ጀመረ ግና መላኺ ኢሳይያስ ዝኣተዎ ቃል ኪሒዱ ካብ ወርቂ ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ቁጠባ ሃገር ዘምጽኦ ለውጢ የለን ብምባል፡ ኣሉ ቀጣን ኢሉ፡፡ ድሒሩ ኣብ ዝተረኸበ ጹጹይ ሓበሬታ ድማ ካብ ዕደና ወርቂ ቢሻ ዝርከብ ዝነበረን ዘሎን ሚልዮናት ዶላራት ኣብ ምሕብሓብ ምስልጣንን ምዕጣቕን፡ ተቓወምቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ ሱዳን ጁቡትን ሶማልያን ይውዕል ነይሩን ኣሎን፡፡ ሕጂ ድማ ካብ ክራይ ወደብ ዓሰብን ደሴት ኖራን ዝርከብ ግዕዖ ዶላራት ፍርቁ ብሽም ኢሳይያስን ደቂ ዕቁቡን ኣብ ባንክታት ሃገራት ኣዕራብ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ይኽዘን እቲ ዝተረፈ ፍርቁ ድማ ንከምበዓል ግንቦት 7 ኦነግ፡ ኦብነግ ፡ጋህነን ናይ ኢትዮጵያ፡ ምብራቕ ዳርፉር ናይ ሱዳን ይውዕል ኣሎ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ብስእነት ኣቕርቦት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ብናህሪ መነባብሮ ኣብ ልዕሊ ምግድዑ ነጊዱን ሸቂጡን ስድሩኡ ዘዕንግለላ ዝነበረት ትካሉ ከይተረፈት ካብ ሓደ ወርሒ ስጋብ 8 ወርሒ ክዕሽግ ፈሪዶሙሉ፡፡ ንገለን ድማ 100 ሽሕ ናቕፋ እናቐጽዑ ትካላቱ ከምዝኸፍቶ የገድድዎ ኣለዉ፡፡

እቲ ኣውራ ግዳይ ፖሊሲ ህግደፍ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ዘመናዊ ጊላ ተቐይሩ እናሻዕ ብዓፈና መራሕቲ ሰራዊት ሕሰሙ ይርእይ ኣሎ፡፡ መራሒኦም መላኺ ኢሳይያስ ድማ ተስፋ ክትገብር ከምዘይብልካ ብሩድእ ምኽንያት ዓስቢ ከምዘየለን ዝቕየር ፖሊሲ ከምዘይህሉን ነጊሩካ ኣሎ፡፡

ስለዚ ሕጂ’ዉን ወለዶ መንእሰይ ኤርትራ እቲ ዝኸበደ ጾር ኣብ እንግዳዓኻ’ዩ ዘሎ፡፡ ኣዕኑድ ሕብረሰተብካ ዝኾነት ስድራ በሪሳ ኣበይ ኣለዉ የሕዋተይ ኣሓተይ ኣቦይ ኣደይ ኣይትብልን ዲኻ፡፡ ብፍላይ ስጋብ ሎሚ ኣብ መሳርዕ ሓይልታት ተወዚዕኻ ዘለኻ ዜጋ? ሃገር ብኩለንትንኣ እናተገድዐት ህዝቢ ነዛ ምንባር ተሓሪሙ ከብዱ ሓቑፉ ኣብ ዝነብረሉ ህሞት፡ እንታይ ትጽበ ኣለኻ? ንስለ ህልውና መን ኢኻ ኣብ ጥሙይ ከብድኻን ዕሩቕ ዝባንካን በጃ ትኸውን ዘለኻ ነቶም ንሕድሪ ስውኣት ጠሊሞም ስንኩላን ማይሓባር ዝረሸኑ፡ ነቶም ብምስምስ ሉኡላውነቶም ምስ ኩለን ጎረባብትና ኵናት ኣባሪዖም ህዝብኻ ዘህለቑ፡ ነቶም ንኣርካናት ገድሊ ኣብ ዒራዒሮ ዳጕኖም ትንፋሶም ዘሕቀቁ፡ ነቶም ሉኡላዊ መሬትካን ባሕርኻን ኣድፊሮም ንገለ ሃገራት ኣዕራብ ዝሃቡ፡ ነቶም ምስ ነጋዶ ደቂሰባት ተማሓዝዮም ኩሊት ሓውካ ሓፍትኻ ዝሞዝሓቑ ፡ነቶም ብሰንኪ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርናን ምሕደሩኡን ኣማሪሮም እስራኤል ዝኣተዉ የሕዋትካን ኣሓትካን ስደተኛታት ፡ ኣብ ጠረጴዛ ዋጋ ዕዳጋ ኣውሪዶም ፡50 ሽሕ ዶላር ዝተዋገዩ ኣበደን ኣብዘን ዝሓለፉ 25 ዓመታት መግዛእቲ ኢሳይያስ ፡ካብ ዝተሰርሐ ዝዓነወ ካብ ዝተጣየሰ ዝተሰደደ ከምዝበዝሕ ባዕሉ ቢኢዱ ነጊሩካ ኣሎ፡፡ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ እቲ ተመን ኣብ እግርኻ እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ’ዩ’ሞ ናትካ ተባዕ ውሳኔ የድሊ ከምዘሎ ተገንዚብካ ይኣክል ምልኪ እትብለሉ እዋን ሕጂ’ዩ ክኸውን ዝግባእ፡፡

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

27 ጥሪ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here