መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት 2017 ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

0
837

ተሓታቲ ኩለንትናዊ ውድቀት ሃገር ርእሰ ሽሕጣን

 መላኺ ሲሳያስ’ዩ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ወረጃ ህዝቢ ምዃኑ ነጋሪ ኣየድልዮን፡፡ እዚ ህዝቢ’ዚ ተቓሊሱን ኣቃሊሱን ሉኣላዊት ሃገር ከምዘይወነነ ብጉጅለ ጠለምቲ ናጽነቱ ተጨውዩ እነሆ ርብዒ ዘመን ኣብ ደላህመት ባርነት ጥሒሉ ይርከብ፡፡ ዓመት መጸ እንቋዕ ኣብጸሓካ፡ እዛ ዓመት ናይ ለውጢ ዓመት ክትኮነልካ ንምነ ብዝብሉ ሰናይ ትምኒት ተጎልቢቡ ካብ ዝኣተዎ ባርነት ምዕይ እንከይበለ ጉጅለ ኢሳያስ ካብ ማ/ሰብ ዓለም ነጺልዎ ይርከብ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ንቑሕ ህዝቢ ክነሱ ንቕሓት ሕልንኡ ንስልጣን ምልካዊ ጉጅለ ዝፈታተንን  ሓደጋን ምዃኑ ዝፈልጦ ኢሳያስ ብስለቱ ክመክን ዝገብር ናይ ፍርሒ ፍልስፍና ኣምጺኡ ክድንቁር ክጠሚ ክሓምም ክእሰር ክከላበት ካብኡ ሓሊፉ ክኣ ክጸንት ደይ መደይ ኢሉ ድግድጊት ጠዓጢቑ ይሰርሓሉ’ሎ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናኸፍኦን ናሓሰሞን ድኣ ይኸይድ ኣሎ’ምበር ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘይማዕበልና ማዕቢልና፡ ዕቤት ዘየመዝገብና ኣመዝጊብና ዝብሉ ኣሽካዕላል ጻወታን ላግጽን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን፡፡ ብድኽነት ካብ ዓለም 3 ደረጃ ተሰፊርና ናሀለና ዝሓለፈ ዓመት ምዕባለና በሪኹ ኢልካ ሕጫጨ ዘረባ ምድርጓሕ መቐጸልታ ብድዐን ንዕቐትን ንህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡

ወዮ ‘’ናታስ ንሓማታ‘’ ከምዝብሃል ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ዝበሃል ጸቢብ ጉጅለ ተጨፍሊቑ ተረጊጹ ክነሱ ዓለም ዘርያትና፣ እገዳ ከጣዕሰኩም ኣለዎ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ትረግጽዎ ኣለኹም ዝብል ኣጉል ናይ መታለሊ ኣውያት ሃለውለው ብርእሰ ጥፍኣት ኢሳያስ ንሰምዕ ኣለና፡፡ ኣብያተ ማእሰርቲ ሃገርና ሕጊ ረጊጸን’ዶ ኣይኮናን ዜጋታትና ዘህልቓ ዘለዋ? ድፋዓትና ኩለን ዕደመ መንእሰያትና ዝመልዓሳ’ዶ ኣይኮናን’የን? ባሕርን ሳሃራን ሃገራት ዝወሓጥ ዘሎ ዜጋና ጥዒምዎ ድዩ ካብ ሃገር ወጺዩ? ዋላስ እዚ ኩሉ በደላት ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት’ዩ ፈጺምዎ?

ቅዋም ዘይብላ ሃገር ክትከውን ዝፈረዱ ሲሳያስን ጉጅልኡን እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ እንተተነበረሎም ይንእሶም’ምበር ኣይውሕዶምን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ተሃስዩ ዘሎ እምበኣርከስ ብጠላም ጸቢብ ጉጅለ ኢሳያስ’ምበር ብካልእ ባዕዳዊ ኣካል ኣይኮነን፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ ካልእ ኣካል ይጎብጦ ከምዘሎ ኣምሲልካ ዝግበር ናይ ዓመት ዓመት ኣውያት ግን ይኣክል፡፡

ን 2017 መቐበሊ ዝግበር ዘሎ መግለጺ ሕጂ’ውን ከምተን ካልኦት ዓመታት ዝሓለፈ ህውከትን ጸልማትን ዝዕድም’ዩ፡፡ ኢሳያስን ጉጅልኡን ክሳብ ዝሃለዉ ከኣ 2017 ናይ ሰላም ዓመት ክትከውን ከቶ ዘይሕለም ባህጊ’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ሕጂ’ውን እንተኾነ ናይ ምልታም መልእኽትታት ይፍኖ ስለ ዘሎ፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት ዘይብሉ ኢሳያስ ህዝቢ ትድህኽዎ’ለኹም ኢሉ ኣምሲሉ ምቅንዛው እንተርኣየ ዝጸበበት መሸንቆቑ ዘላሕልሕ ዕድል እንተተረኽበ ካብ ዝብል ጭንቀትን ሸበድበድን’ዩ፡፡ ተሓታቲ ኩለንተናዊ ውድቀት ሃገር ክኣ ርእሰ ሽሕጣን መላኺ ኢሳያስ’ዩ፡፡

2017 እምበኣር ሩፍታ ህዝቢ ኤርትራ እተበስር ክትከውን ደላይ ለውጢ ኩሉ ቃልሱ ከትርር መልእኽትና ነሕልፍ፡፡

ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ንህዝቢ ኤርትራ!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

1 ጥሪ 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY