መልእኽቲ ወጋሕታ- ባህርያት ሽፍታ ተኸዊሉ ኣይክወልን!

0
1169

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/MELEKTI WEGAHTA 24-09-2016 EDITED.mp3″]

ባህርያት ሽፍታ ተኸዊሉ ኣይክወልን

ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሰርሖ ቅያን ጀግንነትን ካብ መግዛእቲ ባዕዲ’ኳ እንተተናገፈ ዳሕራዩ ዝገደደ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኢድ ሸፋቱ’ዩ ወዲቑ። ናጽነት ከይርኣያን ከየስተማቕራን ንባርነት ተሳጢሑ። ክፍኣት ግብርን ውዲትን እኽብካብ ሸፋቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርድዎ ግፍዒ፡ ማእሰርትን ባርነታዊ መግዛእትን ከይኣክል ብውሽጥን ብደገን ባርዕ ሓዊ ኣሳዊሮም ግዳይ ሞትን ስንክልናን’ዮም ጌሮሞ።

ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሰላም ርሒቓቶ ምስ ጎረባብቱ ከይሳነ  ድማ ኵናት ብምጽሕታር ብዘይ ፈታዊ በይኑ ክተርፍ’ዩ ተጌሩ። ንርብዒ ዘመን ዝኣክል ኣብ ደሴት ሲኦል ተኸቢቡ ብፍርሕን ራዕድን ዘይንቀሳቐስ ድውይ ፍጡር ኮይኑ ስጋብ ሕጂ ኣብ ስግኣት ይነብር’ሎ።

ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ጥፍኣት ኣብ ውሽጢ ብዘይ ቅዋም ኣብ ዓለም ካብ ዓለማዊ ሕግታትን ተነጺሉ ሃገር ብምሕደራ ጫካ ብሕጊ ሸፋቱ ካብ ዘመሓድራ እንሆ ሓደ ዕድመ ጎበዝ ተቖጺሩ ህዝቢ ጨና ፍትሒ ተሓሪሙ ብሸፋቱ ይቕንጸልን ይርገጽን’ሎ። ሽፍታ ብርእሱ ስለዘይሓስብ ንኩሉ ድሌታቱን ባህጉን ብጠበንጃ ክፈትሖ ስለዝፍትን መወዳእትኡ ሞት’ኳ እንተኾነ ክሳብ ኣብ መቓብር ዝኣቱን ግን ዝፍጽሞ ገበን ቀሊል ተባሂሉ ዝግለጽ ኣይኮነን።

ሽፍታ ጉጅለ ኢሳይያስ ሓይሉ ኣብ መልሓሱ ቅልጽሙ ኣብ ጠበንጅኡ ከምዝኾነ ስለዝርዳእ ኩሉ ስርዓት ምሕደርኡ ኣብ ጨፍጫፍ፡ ህውከት፡ ዕግርግርን ኵናትን ተኸዊሉ’ዩ ዕምሪኡ ከናውሕ ዝፍትን። ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ካብዞም ውሑዳት ሸፋቱ ብህዝቢ ዘይተወከሉ ባዕሎም ተሸይሞም ብድዐ፡ ንዕቀት፡ ዝተመልኦ ዘይውርዙይ ቃላት እናተፍኡ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ማሕበረሰብ ዓለምን ክትተፋነን ስለዝገበሩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ፈጢሮም ዜጋታት ክበታተኑን ክበርሱን ማዕጾ ኣርሕዮም ንሓደ ሲሶ ህዝቢ ኤርትራ ስደት ክውሕዝ ጠንቂ ኮይኖም’ዮም።

ዓለም እትምርሓሉ ሕጊ ኣብ ሓባራዊ ዕብየት፡ ምድግጋፍን ምትሕልላይን መሰረት ዝገበረ ዝምድና ፈጢርካ ረብሓታት ህዝብኻን ሃገርካን ክሕሎ ምግባር’ዩ። እዚ ንሽፍታ ጉጅለ ኤርትራ ዘይምልከት ኮይኑ ብኣንጻሩ ምስ ጎረባብቲ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቆይቕን ነገር እንዳኣተወ ኤርትራዊ ተነጽሎ ንክበጽሖ ዝገበረ ብታሪኽ ብሕግን ዝሕተት ዕሉል ገበነኛ ጉጅለ ከምዝኾነ ህዝቢ ዝያዳ ጠመተ ጌሩሉ ክጉሕፎን ክኣልዮን ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ።

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ዝነበረ ስብሓት ኤፍሬም ነቲ ባህርያት ሽፍታ ብልክዕ ዝገልጽ ኣብ ማዕከን ዜና ቀሪቡ ዝተዛረቦ “ንሕና ኣብ ኵናት ዝዓበና ስለዝኾና ኣተሓሳስባና ኣብቲ ንህላወኻ ኢልካ ዝካየድ ኵናት ዝተመስረተ’ዩ” ክብል ከይሓነኸ ዳሕዲሕዎ።

ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ኩሉ ብሓይልን ብኵናትን ዝፍታሕ ጌሩ ዝኣምን ክንዮ’ዚ ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል ሽፍታ ጉጅለ ከምዝኾነ ስብሓት ኤፍሬም የረጋግጽ። እዚ ሰብኣይ በዚ ጥራይ ኣይተዓቀበን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዓሌታዊ ጎንጺ ክውላዕን ብድሕሪት ኴንና እንረሳስኖ ዘሎና ንሕና ኢና ክብል ኣብ ልዕሊ ምእማኑ ኢትይጵያ ቁዋማ እንተዘይጉሒፋ ነቲ ሓዊ ዝያዳ ክነሳውሮ ምዃና ወያነ ክግንዘብዎ ይግባእ ክብል’ዉን ኣፈራሪሑ።

እዚ ኣበሃህላ’ዚ መሰረት ኣልቦ ኣበይ ኣለኻ ዘይበልዎ’ሲ ኣብዚ ኣለኹ ንምባልን ሓያል ተመሲልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፍርራሕን ኣይኮነን’ዶ ንኤርትራዊ ንካልእ’ዉን ሰጥለጥ እነብል ከምዝኾና ፍለጡልና ዝዓይነቱ ታህዲድ ከምዝኾነ ንምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን።

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣይኮነን’ዶ ንኢትዮጵያ ክብትንን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሰራዊት’ዉን ክቆጻጸሮ ዘይክኣለ ኣንፈታ ከምዝጠፍኣ ጀልባ ብማዕበል እትንኖ ኮይኑ ትልኽ ዝብል ዘሎ ጉጅለ’ዩ።

ኣብዚ እዋን’ዚ መዓልታዊ ካብ ግንባራት ብኣማኢት እናተወደቡ ካብ ሰራዊት ፈሪሶም ናብ ኢትዮጵያ ይዕቆቡ ንዕዘብ ኣሎና። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ስብሓት ንኢትዮጵያ ዓለታዊ ጎንጺ ኣሳዊርና ቅሳነት ንኸይትረኽብ ንገብር ኣለና ክብል ከሎ እቲ ሰራዊቱ ዕለታዊ ካብ 100 ክሳብ 120 እንዳፈረሰ ናብ ኢትዮጵያ ክዕቀብ ዝመርጽ ዘሎ ኣብ ሓዊ ናይ ምልብላብ ወልፊ ስለዘለዎ ድዩ? ንዝብል ሕቶ መልሲ ክህበሉ ኣይክኣለን።

ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኣሃዱታቱ እንዳፈረሰ ናብታ ዘይተረጋግአት ዝብላ ዘሎ ኢትዮጵያ ክውሕዝ እንዳተራእየ ኢትዮጵያ ተበተነት እንዳበልካ ኣዋጅ ጥፍኣት ምእዋጅ በየናይ ስነሞጎታዊ ፍልስፍና ተኣማንነት ክህልዎ ይኽእል?

እዚ ውሽጣዊ ጸገማትካ ንምኽዋልን ዋሕዚ ስግረዶብ ሰራዊት ንምዕጋት ዝተፈብረኸ ጎስጓስ ከምዝኾነ ክንግንዘቦ ይግባእ። ዝኾነ ሕልና ዘለዎ ፍጡር እንዳርኣየ እንዳሰምዐ ካብ ሞት ክሃድም ኣብ ሓዊ ኣይጥጠቕን። ካብ ዕግርግርን ህውከትን ሃዲሙ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ከባቢ’ዩ ዝጽጋዕን ዝዑቆብን። እዚ ሓቂ’ዩ። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ባርነት፡ ማእሰርትን ጊላነትን ሃዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዕቆብ ዘሎ ካብ ኤረትራ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ሰላምን ርግኣትን ስለዘለዋ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነዚ ከም መእሰሪኡ ዝተበተኸ መኾስተር ፋሕ ብትን ዝብል ዘሎ ሰራዊት ክእርንብ ዘይከኣለ ሽፍታ ጉጅለ ብዕራይ ወለደ ፕሮፖጋንዳ እንተነዝሐ ኣይገርምን። ባህርያት ሽፍታ ተኸዊሉ ኣይክወልን።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

መስከረም 24 ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY