መልእኽቲ ወጋሕታ- ህግደፍ ሓመድ ክድበ፡ ንስመር ኣብ ሓደ ደምበ

0
368

ህግደፍ ሓመድ ክድበ፡ ንስመር ኣብ ሓደ ደምበ

 

ን30 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ፡ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ሓደ ደምበ ዓሲሉ ኣንጻር ስርዓት ደርግ እንተዘይረጋረግ ነይሩ፡ ሕሰመ መከራ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ዓመተ 1991 ኣይመብቕዓን ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግና ሓፋሽ ተጋዳላይ ንዝነበሮ ዘዕግበት ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባትን መትከላትን ንጎኒ ጎስዩ፡ ኣማዕድዩ ንዝናፍቃ ዝነበረ ናጽነት ጋህዲ ንምግባር ከም እንኮ ዕላሙኡ ገይሩ ሳላ ኣብ ሓድነት ዝረዓመ ነቲ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብብዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋርን ተወዳዳሪ ንዘይርከቦ ስርዓት ደርግ ኣብ 7 መዓምቁ ደብዩ ታሪኽ ገይርዎ’ዩ፡፡

እዚ ኣብ ዓለምና ውሑድ መወዳደሪ ጥራይ ዝርከቦ ቅያን መስተንክራዊ ጅግንነትን ዝፈጸመ ተባዕ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ግና ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ጀሚሩ ዘይሓስቦ ሓደጋ ወዲቅዎ፡ ኣብ ትሕቲ ፍጹም መላኺ ስርዓት ካብ ዝወድቅ 26 ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ፡፡

እቲ ትማል ክንዮ ናጽነት ኤርትራ፡ ፍትሒ ሓርነትን ዲሞክራስን ክሰፍን ልዑል እምነትን ድሌትን ዝነበሮ ሓፋሽ፡ ባህግታቱ ብውሑዳን መሪሒነት ጃንዳ ህግደፍ ተጨውዩ፡ ኣብ ታሪኹ መወዳድርቲ ኣልቦ ሕሰምን ውርደትን ተጎልቢቡ ከም ደቂ ዛግራ እግሩ ናብ ዝመርሖ ይስደድን ይጸንትን ኣሎ፡፡

ገባቲ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ሓደ ህዝቢ፡ ሓደ ልቢ፡ ዘይጻዓድ ህዝቢ ዝብሉ ውሩጹጻት ቃላት እናተጠቐመ ኣብ ባይታ ግና፡ ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት እናኣተወ፡ ብመርበብ ስለይኡ ጠናኒጉ ከምዘይትኣማመኑ ይገብር፡ ንዜጋታት ብውሽጢ ውሽጢ ብዓሌት፡ ሃይማኖትን ኣውራጃን እናፈላለየ ኣብ ቂምን ቅርሕንትን ክሽከሉ ይገብር ኣሎ፡፡ ክንኡ ሰጊሩ ኣብ ደምበ ተቋውሞን ቑጽሪ ደለይቲ ለውጥን ሚልዮናት ዶላራት ዝሰላዓሎም ቆርበት በጊዕ ዝተኸደኑ ዑሱባቱ እናላኣኸን እናዋፈረን፡ ሕድሕድ ምትእምማኖም ሃደሽደሽ ንከብሎ ብርቱዕ ጻዕሪ ኣካይዱ’ዩ፡፡

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራን ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት በጺሖም ኣለው፡፡ ህዝቢ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ምንባር ተኸልኪሉ ሓሲብካን ሓሊንካን ዝብሉ ዘይስሞጎታዊ ምስምሳት እናተፈጠረሉ መንብርኡ ጎዳጉዲ ኣንደራት ሸላታት ኮይኑ፡ መንእሰይ ብምስምስ ምውሓስ ልኡላውነት ኣብ ግዱድ ወትሃደራዊ ዕስክርና ተሸኪሉ ጊላ ዘመና ኮይኑ፡ ሃገር ጸጋታታ እናተባሕጎገ፡ ንመመወሊ ግብረ ሽበራን ዓፈናን ይውዕል ህዝቢ ድማ ብሕጽረታት ቀረብ ሃለኽቲ ነገራት ማይ ኤሌክትሪክ ነዳዲ መጓዓዝያ ሕክምና ሕሰም በሊዑ ሓሳረ መከራ ይጎስዕ ኣሎ፡፡

ብሓጺሩ ኣብ ኤርትራ ናብራ ገሃነም ’ዩ ሳዕሪሩ ዘሎ፡፡ ካብዚ ገሃነም እዚ ንከምልጥ ድማ ህዝቢ ኣብ ቅድሚኡ ንዝተጻወደሉ ቅጭ ሕርሙ መትረየስ ድንብርጽ እንከይበሎ ፈንጂ ሰናጢቑ ናብ ስደት ይበታተን ኣሎ፡፡

ኣብዚ ኩሉ ኤርትራዊ ክግንዘቦ ዘለዎ ጉዳይ እንተሃለወ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝወርድ ዘሎ ባርባራዊ ግፍዕታትን ብርሰታትን ኣውራ ሃንዳሲኡን ተግባሪኡን ዋላ’ኳ መሪሕነት ጃንዳ ህግደፍ እንተኾነ ብፍላይ እቶም ንነገራዊ ሓይሊ ናይ ምልዋጥ ተክእሎ ዘለና መንእሰይ ወለዶ ንኩን ደለይቲ ለውጢ ገዳይም ተጋደልቲ’ውን ካብ ተሓታትነት ከቶ ከነምልጥ ኣይንክእልን ኢና፡፡

ሎሚ ልዕሊ 30 ዝቑጸርን ደምበ ተቋውሞ ዓትዒትና፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝግመቱ ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኣሰሲንና ኣንጻር ዓማጺ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ንቃለስ ዓመታት ተቆጺሩ ኣሎ፡፡ እንተኾነ ተመሳሳሊ ዕላማ እናሃለወና ንናይ ሓባር ጸላኢ ብሓባራዊ ቅልጽም ክንገጥም ዘይምክኣልና፡ ሕሰምናን ሕሰም ህዝብናን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ኣሎ፡፡

ስለዚ ዓፋንን ገባትን መላኺ ኢሳይያስ ካብ ስሩ መሰረቱ ተማሕዩ ቅዋም ክትግበር ምርጫ ክካየድ፡ ብህዝቢ ዝተመርጸ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል፡ ነጻ ፕረስ ክዕንብብ፡ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ክስስና ዝህቅን ኩሉ ኣባል ፖለትካውያን ውድባትን ደላይ ለውጥን መጀመርያ ኣብ ሓድነት ክርዕም ይግባእ፡፡ እዚ ዘለናዮ እዋን ድማ፡ ንስምረትን ውህደትን ውድባትና ኣዝዩ ምቹእ ሃዋህው’ዩ፡ እቲ ምንታይ’ሲ ብዕሉል ውልቐ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝምእዘን ህግደፍ፡ ምስ ህዝብና ሕቆን ከብድን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ዓይንን ሓመድን ኮይኑ ብምህላው ዝያዳ ኣቓልቦን ደገፍን እነረክበሉ ጊዜ ብምዃኑ፡፡ ከምቲ ጀጋኑ አያታትናን ኣቦታትናን ምስጢር መሰረት ዓወት ሓድነት’ዩ ዝበልዎ፡ ንሕና ፍትሒ ንምንጋስ እንቃለስ ዘለና ኤርትራውያን ድማ ኣሰር ወለድና ስዒብና፡ ኣብ ሓድነት ሪዒምና ሓመድ ድበ ህግደፋውያን ከነቀላጥፍ ይግባእ፡፡

 

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ

ህግደፍ ሓመድ ክድበ ንስመር ኣብ ሓደ ደምበ

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

23 መስከረም 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here