መልእኽቲ ወጋሕታ – ሕጂ’ውን ክምብል በለ ደኣ’ምበር ኣይተኻዕወን

0
317

ሕጂ’ውን ክምብል በለ ደኣ’ምበር ኣይተኻዕወን

 

ኣብ መዝገብ ታሪኽ ኤርትራ ጸሊም ምዕራፍ ሰኒዳ ዝሓለፈት ንኩለንትናዊ መሰላት ህዝቢ ብግህዶ ዓፊና ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዕሉል ገባርን ሓዳግን ምዃኑ ዘርድኣትና ዕለት’ያ እወ ጸላም ዕለት 18 መስከረም 2001፡፡

ትማል ህዝብን ሃገርን ሓራ ንምውጻእ ኣብ ዝግበር ዝነበረ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ውልቃዊ ርድየታቶም ከየስድዖም ኣብ ዕሸል ንእስነቶም ወፊሮም ምስ ዓርሞሸሻዊ ስርዓት ደርግ ገጢሞም ናጽነት ጋህዲ ዝገብሩ ኣብዛሓ ጀጋኑ ተጋደልቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ጀሚሩ ዝተቓለሰሉ ዕላማ ብውሑዳን ተጨውዩ ዘይሓስብዎ ሓደጋ’ዩ ወሪድዎም፡፡

ብፍላይ እቶም ኣብ ዘበነ ገድሊ ኤርትራ ንሚዛን ዓቕሚ ጸላኢ ኣጺኒዖም ንሞራል ሓፋሽ ተጋደላይ ኣበሪኾም ኵናት መሪሖም ኣብ ስርሒታት ውቃው ናደው እዝ ስርሒት ፈንቅልን ዕርድታት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ቅያን ጅግንነትን ፈጺሞም ብፍላጻታት ኣጽዋራት ኣካላቶም ዝተበሳስዑን ዝሰንከሉን ዓበይቲ መራሕቲ ሰውራን መንግስትን ነበር ብከዳዕ መላኺ ኢሳይያስ ተጠሊሞም ናብ ጎዳጉዲ ዕራዕሮ ካብ ዝድርበዩ እነሆ 16 ዓመታት ደፊኖም ኣለዉ፡፡

እዞም ስጋብ ሕጂ ብዘይ ሕግን ርትዕን ኣብ መጋባእያ ዘይቐረቡ ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ዝነበሩ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣርካናት ገድሊ ድማ ብሰንኪ ባርባራዊ ግፍዒ መላኺ ኢሳይያስ ገለን ሞይቶም ገለን ሰንኪሎም ገለን ድማ ንሕዱር ሕማማት ተሳጢሖም ኣደዳ ምምዝባል ኣእምሮ ኮይኖም ኣለዉ፡፡

እዞም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ካብ ምድስካል ትግባረ ቅዋም ኣትሒዞም ዝስምዖም ዝነበረ ስክፍታታት ኣብ ገለ ገለ እዋን’ኳ ይገልጹ ምንባሮም እንተተሓበረ ብፍላይ ድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኵናት ግና ኣካይዳ መላኺ ኢሳይያስ ንህዝብን ሃገርን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዝሽምም ተርእዮታት የርእይ ምንባሩ ስለዝተረድኡ ድሕሪ ደጊም ምስ ጎረባብትና እነካይዶ ሓሸውየ ኵናት ደው ይበል ስልጣን ንህዝቢ ነረክብ ፡ቅዋም ይተግበር፡ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ይፈትሑ ፡ኣብ 2 ጉባኤ ውድብና ዝኣተናዮም መብጻዓታት መትከላት ዲሞክራሲ ኣብ ግብሪ ይውዓሉ ጥራሕ ስለዝበሉ’ዮም ኣራዊት መሮር ክሰፍርዎ ኣብ ዘይትምነዮ ኣጻምእ ዒራዒሮ ክዳጎኑ ዝተገበረ፡፡

እቲ ኣብ ሓሶትን ምድንጋርን ልዑል ጥበባዊ ክእለት ዝወነነ መሪሕነት ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንስምዒታት ህዝቢ መዝሚዙ ሰንዓ ፕሮፖጋንዳ ብምዝርጋሕ ተንበርኪኾም ምስ ወያነን ኣሜሪካን ተመሳጢሮም ንሃገር ክሸጥዎን ከረክብዎን ሓሊኖም ዝብሉ ሓሶታት ፈብሪኹ ነቲ የዋህ ህዝቢ ኤርትራ ብምድንጋር ሕቡእ ሽርሕታቱ ኣዐዊቱ’ዩ፡፡

ፈለማ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ግንባርን መንግስትን ዝወስዶ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ መን ኢኻ ዝብሎ ሓታቲ ዘይረኸበ ሃላሊ ጃንዳ መሪሒነት ኢሳይያስ ድማ እዛ እንባይ መን ይወርሳ ብዝዓይነቱ ቢሂለ ትዕቢት ተወጢሩ ሃሱሳቱን ዕሱባቱን ኣዋፊሩ ነጻ ፕረስ ንዝሃቦም መሰል ተጠቒሞም ሓቅታት ናብ ህዝቦም ንዘቕረቡ ጋዜጠኛታት ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ብርዖም ኣልዒሎም ርእይቶ ነቐፌታ ንዝሃቡ ሙሁራትን ክንዓርቀኩም ንዝበሉ ዓበይቲ ዓድን ከይተረፉ ብተመሳሳሊ ጸለመ ጠቂኑ ናብ ማሕቡስ ብምድርባይ ጽዋዕ መሪር ቃንዛ ክጭልጡን ክቕዘፉን ገይርዎም’ዩ፡፡

እታ ትማል ኣብ ክንዲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ወጊና ፍትሒ ሓርነት ትግባረ ቅዋምን ምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዘድሃየት ልሳን ግዳያት ብኣግኡ ደገፍ ህዝቢ ረኺባ ዝጠለበቶም መትከላት ኣብ ግብሪ እንተዝውዕሉ ነይሮም እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝወርድ ዘሎ ኣይሂ ሕሰመ መከራ ኣይምነበረን፡ እወ መንእሰይ ኣብ ግዱድ ውትህድርና ተቖሪኑ ጊላ ሓለፍቲ ኣይምኾነን፡ ህግደፍ ኣብ ዝደኮነን ጎዳጉዲ፡ ኣንደራት ሽላታት፡ኮንተይነራት እናተዳጎነ ግዳይ ኣካላውን ስነኣእምርኣውን ስንክልና ኣይምበይተዳረገን ፡ኤርትራዊት ጎርዛ ድማ መርወይት ስሚዒትን ከዳሚትን ሓለፍቲ ሰራዊት ህግደፍ ኣይምኾነትን፡ ካብ ህጻን ስጋብ ሽማግለ ኣማሪሩ ናብ ስደት ኣይምዋሓዘን፡ ቁጠባ ሃገርን መንብሮ ህዝብን ናብዚ ዘለናዮ ዘስካሕክሕ ኩነታት ኣይምወደቐን ኮታስ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ኣብ ሕዱር ቂምን ቅርሕንትን ኣይምተሸኸለትን ካብ ዞባና ኣህጉርናን ዓለምን ኣይምተነጸለትን ተኸታታሊ እገዳታት’ዉን ኣይመጋጠማን ነይሩ፡፡

ስለዚ ከምቲ ክንብል በለ’በር ኣይተካዕወን ተባሂሉ ብኣበው ዝተመሰለ ሕጂ’ዉን ህዝብን ሃገርን ካብ ፍጹም ብርሰትን ዕንወትን እነድሕነሎም መገድን ጊዜን ገና ኣይተጸንቀቐን፡፡ ትማል ሃይለ ድሩዕ፡ ጴጥሮስ ፡ሸሪፎ፡ ዑቕባ ወዘተ ሎሚ ተተኣሰርና ጽባሕ ሓፋሽ ህዝብና ከምዘፍትሐና ንኣምና ኢና ኢሎም ነይሮም፡፡ እሞ ኦ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ምስ ተበራበርካ ኸ ቃል እዞም ሓርበኛታት ኣይትርዕሞን’ዶ እወ ሕጂ’ዉን ንዝሓደጉልና ቃል ሕድሮም ገጥ ኣቢልና ብምሓዝ ነዚ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላሊዩ ዘሎ ደበና ምልኪ ቀንጢጥና ሓርነት ውጹዕ ሓፋሽ ህዝብና ነበስረሉ እዋን ሕጂ ክኸውን ይግባእ፡፡

ግዳያት 18 መስከረም ወትሩ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ኢኹም

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር መላኺ ኢሳይያስ ይፍታሕ፡፡

16 መስከረም 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here