መልእኽቲ ወጋሕታ – ብመደናገሪ ዳንኬራ ፌስቲቫላት ኣወሪቕካ ንህዝቢ ምድንጋር ግዚኡ ዝሓለፎ ፋሽን እዩ፡፡

0
394

 

ብመደናገሪ ዳንኬራ ፌስቲቫላት ኣወሪቕካ ንህዝቢ ምድንጋር ግዚኡ ዝሓለፎ ፋሽን እዩ፡፡

ፌስቲቫላት ንረብሓ ህዝቢ ክውዕል ምግባር ዘመናውነት’ዩ፡ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ዝጉልብተሉ ሜላ ብምዃኑ ብዙሓት ምዕቡላትን ዲሞክራሲያውያን ሃገራትን ዝጥቀማሉ ሜላ ’ዩ፡፡

ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ብርክት ዝበሉ ፌስቲቫላት ዓመት መጸ ክትግበሩ ጸኒሖም ኣለው፡፡ እንተኾነ ግን ፌስቲቫላት ሃገርና ንረብሓ ህዝቢ ዝወዓሉሉ ግዜ የለን፡፡ ህግደፍ ንመደናገሪ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ኮይኑ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተጓዓዘ’ዩ፡፡ ሕጂ ’ውን እነሆ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ፌስቲቫል ይጽምብል ኣሎ፡፡ ከም ንቡር ቅንዕና ዘለዎ እንተዝኸውን ፌስቲቫላት ህግደፍ ባህልን ልምድን ኤርትራውያን ኣኽቢሩ፡ ሓርነት ህዝቢ ኣጎናጺፉ ሰላምን ዲሞክራስን ኣንጊሱ፡ ኪንኡ ክኣ ልምዓት ሃገር ኣረጋጊጹ ዝጽንበል እንተዝኸውን ህዝባዊ ፌስቲቫል ክኸውን ኔሩ’ዩ፡፡ ኮይኑ ግና ፌስቲቫል ህግደፍ ብኣንጻር እዚ ሕጂ ክንብሎ ዝጸናሕና’ዩ ኮይኑ፡፡

ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ መደናገሪ ፌስቲቫል ኣብ ናይ ሓሶት ሓሸውየ ዝጠሓለ ጥብ ዝብል ህዝባውነት ኣይርከበሉን፡፡ ዝኾነ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ፌስቲቫል ክበዓል እንተኾይኑ ዘድልዮ ወጻእታት ብሚሉዮናት ዝቑጸር ምዃኑ ኣይስሕቶን ’ዩ፡፡ ብመንጽር እዚ ክኣ ንረብሓ ህዝቢ ዝውዕል እንተዝኸውን ኣይምኸፍአን፡፡

ህግደፍ ግን መለቆሚ ዕምሪ ስልጣኑ ከም ዝጥቀመሉ ሕሉፍ ተሞክሮ ዘምሃረና ሓቂ ’ዩ፡፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ደገ ካብ ዝነብሩ ዜጋታትና ዝኸስበሉ ዝነበረ 2ሚእታዊ ብተሪር ቃልሲ ደለይቲ ለውጢ ክለምስ ብምኽኣሉ ቅልውላው ወዲቕዎ ’ዩ፡፡

እዚ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ቅልውላው ሓንሳብ ጸጋታት ሃገር ናመዝመዘ፡ ሓንሳብ ንጹሃት ዜጋታትና ብዘይወዓልዎ እናኣሰረን ብስውር ናሸጠን፡ ሓንሳብ ንገለ ሃገራት ሳእኒ ናለሓሰ፡ ንገሊኤን ናጠለመ፡ ሓንሳብ ብኮንትሮባንድ ኣጽዋር ናሸጠ ክፍውስ ፈተነታት ኣካይዱ ’ዩ፡፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ብተግባራቱ ተኾኒኑ ማዕቀባት ምስ ዘነቦ ናይ ህዝቢ ሓልዮት ዘይፈጠረሉ ምዃኑ ዘጉልሕ ብምትእትታው ባዕዳውያን ሃገራት መሬት ህዝቢ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ጌሩ’ዩ፡፡ እዚ’ውን ግን ክኾነሉ ዘይክእል ሽጣራ ምዃኑ ዝሰሓቶ ኣይመስልን፡፡ ደሓን ኣለኹ ንምባል መደናገሪ ፌስቲቫል ክካየድ ድሕር ዘይብለሉ ውጥን ክፍጽም ተገዲዱ’ዩ፡፡

እዚ ፌስቲቫል’ዚ ክጽምብል ከሎ ዝወረደሉ ማዕቀብ ንምኽዋልን ፖለቲካዊ መኽሰብ ክረክብ ኢሉ ህዝቢ ምሳይ ኣሎ ረኣይዎ ዝዓይነቱ ሕሱር ፈተነ’ዩ፡፡ ፌስቲቫል ክደምቅ ተባሂሉ ንመጋየጺ ዝወጽእ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ተሪፉ ነቲ ኣብ ደቂምሓረ ዘሎ ጸልማት መሕወይ፡ ነቲ ዝኣረገን ዝዓነወን መገድታት ሃገርና መጸገኒ፡ ኣብ ጸበባ ኮይኑ ጠምዩ ጸሚኡ ሕሰም ይረክብ ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ መድሓኒ ውዒሉ እንተዝኸውን ኣብ ሚድያታት ተጠሊዑ ካብ ምሕሳውን ምድንጋርን ምተምሓረ ኔሩ፡፡ ህዝባዊ ባህሪ ዘይብሉ ህግደፍ ግን ንዓይ ይጥዓመኒ መትከል ስለዘለዎ፡ ፈጺሙ ዘይትግብሮ’ዩ፡፡ ብኣንጻሩ እኳ ድኣስ ህዝቢ ጽቡቕ ዘየለ ጽቡቕ ከምዘሎ ክህውትት’ዩ ምርጭኡ፡፡

በቲ በለ በዚ ኣንታ ክቡርን ወረጃን ህዝቢ ኤርትራ፡ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ከም ኣሰለት ኣብ ነብስኻ ተጣቢቑ ደምካ ዝመጠጠ ምዃኑ ነጋሪ ኣየድልየካን ’ዩ፡፡ ስለዚ ንዓኻ ዝጎብጥ ጋብያ፡ ንዓኻ ዝዘብጥ በትሪ ንዓኻ ዘጽንት ዕምሪ ኣይተቐብሎ፡፡ ኣንታ መንእሰይን ሓይልታት ምክልኻልን ’ውን ብፍላይ ልዕሌኻ ዝተጎድአ የለን፡፡ ብገዛእ ሃገርካ ክትመሃር ክትመራመር፡ ክትንቀሳቀስ ኮታስ ክትብልጽግ ኣይተዓደልካን፡ እኳ ድኣስ ኣንጸርጺርካ ሃገርካ ገዲፍካ ክትበታተን፡ ጊላ ኮይንካ ብወተሃደርነትካ ክትነብር፡ ክትእሰር፡ ክትቅጥቀጥን ክትቅተልን በቲ ጉጅለ ዘይትእመንን ኢኻ ኮይንካ ዘለኻ፡፡

እዚ ኮይኑ ናሃለወ ግን ብመደናገሪ ፌስቲቫል ሕጂ’ውን ክትድህለል ተጠጂኡልካ ኣሎ፡፡ ብመደናገሪ ዳንኬራ፡ ፌስቲቫላት ኣወሪቕካ ንህዝቢ ምድንጋር ግዚኡ ዝሓለፎ ፋሽን’ዮ’ሞ ካብ ምስዚ ጸቢብ ስርዓት ብዕራይ ምስ ሓራዲኡ  ኮይንካ ትዘልል፡ ተቖጠብ፡ ህዝብኻን ሃገርካን ኣድሕን፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

19 ነሓሰ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here