መልእኽቲ ወጋሕታ – ኲናት ዘይምህላው ምልክት ሰላም ኣይኮነን!

0
721

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/melekiti wegahta 01-10-2016.mp3″]

ኤርትራውያን  ድሕሪ ናጽነት ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ስበከት ኤርትራ ርግእትን ሰላም ዝዓሰላ ኣብነታዊት ሃገር ከምዝኾነት’ዩ። ማዕከናት ዜና ኤርትራ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዘይምርግጋእ ህወከት፡ ኲናት ዕግርግርን ዓሌታዊ ጎንጽታትን ኣብ ምቅላሕ ዝያዳ ኣድህቦ ሂበን ክሰርሐሉ ጸኒሐንን ኣለዋን።

ኣብ መልእኽቲ እዘን ማዕከናት ዜና ኢሳይያስ ‘’ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኢኻ ዘለኻ ኣይተማርር ካበኻ ዝገድድ ኣሎ ኣስተውዕል ዝሕመረቱ ጎስጓስ ብምጉስጓስ ህዝብና ንውሽጣዊ ጉዳያቱ ዕሽሽ ኢሉ ብግዳማዊ ጉዳያት ተጸልዩ ኣብ ልዕሊ’ዚ ጉጅለ ተቓውሞ ንኸየልዕል ዝተኣልመ ሽጣራ ምዃኑ ሎሚ ሎሚ እቲ ሓቂ ክግሃድ ጀሚሩ’ሎ።

ኣብ መጋርያ እቶን ኢሳይያስ እንልብለብ ዘለና ንሕና፡ ዘይተኣደነ ግፍዕን ኣደራዕን ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሌና ምዃኑ ከም ኤርትራውን እንስሕቶ ኣይኮናን። ብምሒር ባርነታዊ መግዛእቲ ኢሳይያስ ተማሪርና መበቆል መረበትና ሃገርና ራሕሪሕና ስደት እንውሕዝን እንበርስን ዘለና ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ኣብ ገዛእ መሬትና ብሰንኪ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምንባር ስለ ዝተኸልከልና’ዩ።

ፍትሒ ዝረጋገጽ ብህዝቢ ምዃኑ ታሪኽና ይምስክሮ ተምክሮ ዓለም’ውን የምህረና። ኣብ ልዕሌና ንምግላጽ ዘስክፍ ግፍዕታት እናወረደና ክንስና ስደት ምስ ተበታተእና ኣብ ሃገር ተቐይዱ ንዘሎ ህዝበና ሓልዮትን ካብ’ቲ ዝወርዶ ዘሎ መከራን ኣብ ምንጋፍ ግን ኣይነፋዕናን።

ንሕና’ውን በቲ ሓዊ፡ ሕሰምን መከራን ኢና ሓሊፍና። ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ሃገራዊ ሓላፍነትና ዘንጊዕና ኣብ ቆይቁን ነገርን ጊዜና እነጥፍእ ውሓዳት ኣይኮናን።

መብዛሕትኡ ሃገር ራሕሪሑ ስደት ዝወጸ መንእሰይ ኣብ ትሐቲ ቀይዲ ግድድ ዕስክርና ጅሆ ተታሒዙ ዝነብረ’ዩ እቲ ግፍዒታት ኩሉ ጥዒምዎ’ዩ። እዚ ብኣሚኢት ኣሽሓት ዝግመት መንእሰይ መሰረታዊ ለውጢ ናይ ምምጻእ ተኽእሎ ዘለዎ ታሪኽን ቅያን ክፍጽም ዝኽእል ሓይሊ ከምዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን።

 

 

ንፍትሒ ድመጺ ዘሰምዕ፡ ጸገምና ማሕበረሰብ ዓለም ፈሊጥዎን ተረዲእዎን ኣብ ልዕሊ’ዚ ዓማጺ ጉጅለ ጽዕንቶ ከሕድር ኣብ ኣደባባያት ዓለምና እናወጸ ንፍትሒ ዝጠርዕ ውሑድ ኣይኮነን። እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከምዝኾነ ብምውሳድ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተወዲብካ ኣንጻር’ዚ ዓማጺ ጉጅለ ብዝግበር ቃልሲ ኤርትራ ካብዚ ኣትያቶ ዘላ መዋጥር ክትወጽእ እትኽእል ዝብል ሓባራዊ ምርድዳእ ተጌሩሎ ናብ ተግባር ምስ ዝእቶ’ዩ።

ኣብ ደገ ዝግበር ቃልሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ቃልሲ ካብ ደገፍን ምርኩስን ፍናን ሓቦን  ምሃብ ሓሊፉ ዘምጽኦ ለውጢ ኣድማጺ ክኸውን ኣይክእልን። ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ጭንግራሕ ኢልና ዘለና ኤርትራውያን ናብ ሃገር ተመሊስና ምስ’ቲ ፍትሒ ጸሚእዎ ኣብ ውሽጢ ሃንቀወ ዝብል ዘሎ ዜጋና ግምባር ፈጢርና ፊት ንፊት ምስ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ክንገጥም ይግባእ። በዚ ኣንፈት ቃልሲ’ዚ እዩ  እቲ እንደልዮ ሓርነት ክነረጋግጽ እንኽእል።

ወግሐ ጸብሐ ኤርትራ ደሴት ሰላማ’ያ ዝብል ጎስጓስ ኢሳይያስ ከደናግረና የብሉን። ብሰላሕታ ዝጠፍእ ዘሎ ብዘወጾ ዘይተመለሰ፡ ብጋህድን ብሕቡእን ኤርትራዊ ብኢሳይያስ ጉጅልኡን ይጸንት’ዩ ዘሎ። ኲናት ዘይምሀላው ምልክት ሰላም ኣይኮነን። ብዲክታቶርያዊ ባርነታዊ መግዛእቲ ኢሳይያስ ህዝብና ይሃልቕ’ዩ ዘሎ። ህዝቢ እነናሃለቐ ድማ ሰላም ቅሳነት ኣሎ ኢልካ ሕሱር ፖለቲካ ምንዛሕ ኣሽካዕላል ስለዝኾነ ብኢሳይያስ ዝተረግጸት ፍትሒ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብምጉሓፍ ከምእትረጋገጽ ብምእማን ፍትሓዊ ህዝባዊ ሰውራ ብምውላዕ ባና ሓርነት ክነግህድ ይግባእ ንብል።

 

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ጥቅምቲ 1/ ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY