መልእኽቲ ወጋሕታ- ውሕስነት ህላዌኻ ሕጂ’ውን ካባኻ ናባኻ

0
745

መልእኽቲ ወጋሕታ

ውሕስነት ህላዌኻ ሕጂ’ውን ካባኻ ናባኻ

ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሉ ምንባር እንተጀሚሩ ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣይተርፍን፡፡ ብፍላይ ከኣ ዓፈንቲ ኣመሓደርቲ እንተልዮሞ ክብሩን መንነቱን ተደዊኑ ከም ፍጥረት ናብ ዘይሕሰበሉ ደረጃ’ዩ ዝበጽሕ፡፡ ተፈጥራዊ ይኹን ሰብ ዝፈጠሮ ሓደጋ ከጋጥሞ ከሎ ተነጽሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንተድኣ ኣለዎ ኮይኑ ክጸንት’ምበር ፈጺሙ ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን’ዩ፡፡ መላኺ መንግስቲ ስለዘለዎ ከኣ ጸገሙ ዝገደደ ተዓቢጡ ክነብር’ዩ ዝግበር፡፡ ምኽንያቱ መለኽቲ ስርዓታት ብዛዕባ ህዝቢ ዘይኮነ ብዛዕባ ስልጣኖም’ዩ ዘገድሶም፡፡ ጽቡቕ ኣለዉ ፡ኣብ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝበጽሐ ኣሉታዊ ነገራት የለን ተባሂሉ ክውረየሎም ደይ መደይ ኢሎም’ዮም ዝሰርሑ፡፡

ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ዘመነ ደርጊ ብ1985 ኣብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ድርቂ ተኸሲቱ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ብሓለንጊ ዓጸቦ ብሞት ክረግፍ ከሎ፡ ፋሽሽቲ ደርጊ ነዚ ዓባቢጡ ካብ ዓለም ብምኽዋል ንኸይፍለጥ ጻዕሪ ናገበረ ጮማን ዊስክን ንሰበስልጣናቱ የፍስስ ኔሩ፡፡ ንዝተወጸዐ ህዝቢ ካብ ምሕጋዝ ክጸንት ይድለ ኔሩ፡፡ ንሓደ ከመሓድረካ’የ ኣነ’የ መንግስትኻ ዝበልካዮ ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ሱቕ ኢልካ ምርኣይ ዝኸፍእ የለን፡፡ ውዒሉ ሓዲሩ ግን እቲ ሓቂ ገሊሁ ናብ እዝኒን ዓይንን ዓለም ምብጽሑ ዘይተርፍ ጉዳይ ይኸውን፡፡

እምበኣርከስ እቲ ኣብ ዘመነ ደርጋውያን ዝነበረ ግፍዒ ብዝበኣሰ መልክዑ ኣብ ህግደፋውያን ኣብ መሬት ኤርትራ እነሆ ተደጊሙ፡፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ሕማም ኮሌራን ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ክፍውሶ ዘይኮነስ ርእሰ ምርኮሳ ብዝብል ህውተታ ዓባቢጥዎ ይርከብ፡፡

ብሰንኪ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልላው ኤርትራ ህዝብና ፈቐድኡ ክበታተንን ክብሩ ወሪዱ ክሓስርን ካብ ምግባር ሓሊፉ ዓለምለኻዊ ተነጽሎ ክበጽሖ ዘኽእል ባይታ’ዩ ኣንጺፉ፡፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ከኣ ሕጂ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣንጸላሊዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኣብ ሃገርና’ዉን ብተመሳሳሊ ዝጸልወ ኮይኑ ሕማም ኮሌራ እንኮላይ ፈቐድኡ ኣጋፊሑ ንህዝብና ኣብ ልዕሊ ጸገሙ ካልእ ጸገም ኮይኑዎ ይርከብ፡፡

ብዛዕባ ህዝቢ ቅጭጭ ዘይብሎ መላኺ ስርዓት ኢሳይያስ ግን ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ሓደጋ የብላን ዝብል ዝምቡዕ ፖለቲካዊ መትከል ሒዙ ብዛዕባ ጸገማት ካልኦት ከውሪ ኢና ንዕዘቦ ዘለና፡፡ እተን ከልኦት ሃገራት ባዕለን ሓግዙና ኢለን፡ ገሊኤን ድማ ዓቕመን ኣደሊበን ህዝበን ካብቲ ሓደጋ ከናግፋ ይጽዕራ ኣለዋ’የን፡፡ ህውተታ መንግስቲ ኤርትራ ዘድልየን ኣይኮነን፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕሱም ሓደጋ ከምዘሎ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዘቃልሐኦ ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ መባእታ 2017 ትካል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ’ኳ ከም ኣብነት እንተወሲድና ክልተ ሚሊዮን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ህጹጽ ሓገዝ ከምዘድልዮን ካብዚኦም ድማ 1.2 ሚሊዮን ትሕቲ 18 ዕድመ ምዃኖምን ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ 80 ሚእታዊት ሃገራዊ እቶት ዝሽፍን ሕርሻ ኣዝዩ ስለዝተሃሰየ ሕጽረት መኣዛዊ መግቢ ኣጋጢሙ፡፡ ኩሉ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣዴታትን ህጻናትን ከኣ ብፍላይ ብከቢድ ተጠቒዖም’ዮም ኢሉ ይገልጽ፡፡

ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ደገፍ ክገብራ ንዝደልያ ሃገራት ዓለም’ዉን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ከልኪሉ’ዩ፡፡ እኳድኣስ ብኣንጻሩ ዋላሓንቲ ጸገም ከምዘየለ’ዩ እቲ ሱር ምልክነቱ ዘደልደለ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተኣኒኑ ዝዛረብ፡፡

እሞ ድኣ ኣንታ ወረጃ ህዝቢ፡ እቲ ጾር ጸገማት ዝተሰከምካ ንስኻ ክንስኻ፡ ብኣኻ ቁማር ንዝጻወት ጉጅለ ሸፋቱ ብከመይ ኣገባብ ኢኻ ሱቕታ መሪጽካ? ብክልተ እቶን ክትጥበስ ከመይ ፈቒድካ? እቲ ፈውሲ ኣባኻ’ዩ ዘሎ፡ እቲ ስልጣን’ዉን ናትካ’ዩ፡ ነዚ ኣባይ ጉጅለ ትኣልዮ ከኣ ንስኻ ኢኻ’ሞ ንውሕስና ሂወትካ ሕጂ ግብራዊ ቃልስኻ ወልዓዮ! ውሕስነት ህላዌኻ ሕጂ’ዉን ካባኻ ናባኻ’ዩ፡፡

ኩሉጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

18 መጋቢት 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY