መልእኽቲ ወጋሕታ- ይኣክል መጋበርያ እዚ ሕሱር ስርዓት ምዃን

0
821

ህዝቢ ኤርትራ ወረጃ ህዝቢ’ዩ ክንብል ከለና፡ ባህሉን ቋንቁኡን ሃይማኖቱን ያትኡን ሓልዩ ንክብርታት ካልኦት ሕ/ሰብ ዋጋ ዝህብ’ዩ፡፡ ወዮ ድኣ “በዓልገ ቱፍ ተበለ ናብ ክዳኑ’’ ከም ዝተብሃለ ኮይኑ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ወረጃ ምስልና  ደዊኖዎ ብካልእ ታሪኽ ክዝንተወልና ተቐሲብና’ምበር ህዝቢ ከም ህዝብስ ምስትውዓል ኣይወሓደናን፡፡ እንተኾነ ግን ብሱቕታ ተዓቢስና ካብ ኣርዑት ባርነት ክንወጽእ ኣይከኣልናን ጥራይ ዘይኮነስ ስኒት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት’ዉን ክንፈጥር ኣይተዓደልናን ዘለና፡፡ ብሰንኪ ሕሱር ጉጅለ ኢሳይያስ፡፡

ልቢ ክንብለሉ ዝግበኣና ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ፡፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2017 መላኺ ኢሳይያስ ሓደ ኣደናጋርን ኣሳርን ዝኾነ ኣብ ቃለ-ሃተውተው ተዛሪቡ ኔሩ፡፡ 25 ዓመታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ሓሊፍናዮ’ለና፡ ሕጂ ድማ ሓድሽ ምዕራፍ ክንጅምር ኢና ዝብል ቃል ኣተንቢሁ ኔሩ፡፡ እዚ እንታይ ምዃኑ ካብ ባህሪያት ምልክነቱ ብምብጋስ ዝጠፍኦ ኤርትራዊ የለን፡፡ ገለ ግሩሃት ዜጋታትና ልምዓትናን ሰላምናን ፡ ዲሞክራሲን ቅሳነትን ክመጽእ ይኸውን ኢሎም ዝተጸበዮ ክህልዉ ይኽእሉ’ዮም፡፡ ከምቲ እንርእዮ ዘለና ግን ኣብ ጽባሕ ዘረብኡ ዝተለምደ ኣራዊታዊ ባህሪኡ ከንጸባርቕ ክኢሉ’ሎ፡፡

ፖለቲካዊ ክስረት ዘጋጠሞ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ካብ ምንኻስ ዓዲ ኣይወዓለን፡፡ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ንሑቲ ኣሰልጢኑ ኣብ የመን ንዝነገሰ መንግስቲ ከምዘይሓመሰ እነሆ ሕጂ ከኣ ተገልቢጡ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ናይ ክድምና  ኪዳን ብምእሳር ንሑቲ ክዘብጥ ላዕልን ታሕትን ከምዝበለ ናይ ቀረባ ተዘክሮና’ዩ፡፡ ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ ሱዳን ዋላ’ዉን ምስ ኢትዮጵያ ዶብ ናመሳመሰ ዝፈጠሮ ዕንወት ብቀሊሉ ንርስዖ ኣይኮነን፡፡ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ዝተናኸሰ ዘይ እዚ ሕሱር ስርዓት ኢሳይያስ ካልእ የለን፡፡ የመን ምስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ከምኡ’ዉን ምስ ሱዳን ዘለወን ጉርብትና ሰላማዊ ርክብ’ዩ፡፡ እንተ ኤርትራ ግን ሃዋኺት ናይዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይና’ላ፡፡ ይዋእ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ምስሊ ብሰንኪ ህግደፍ ተጎልቢቡ፡፡

ሕጂ ድማ ፖለቲካዊ ክስረት ዘጋጠሞ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ትሕተ ቅርጻ ልምዓት ማለት ከም ዲጋ ህዳሰ ንዝበለ ገዚፍ ወፍሪ ንምፍራስ ዓሊሙ ኣሸበርቲ ኣዋፊሩ ክሰምረሉ ከምዘይከኣለ ማዕኸናት ዜና ይቀባበላሉ ኣለዋ፡፡

ምዕናው መሰረተ ልምዓት ናይ ሓንቲ ሃገር እንታይ ማለት’ዩ? ንዑዑ ስዒቡ ንዝፍጠር ኣዕናዊ ኵናት መን’ዩ ክስሕኖ ዝድለ ዘሎ? ህዝቢ ኤርትራ’ዶ ወይስ ኣብ ስልጣን ዝተኾደጩ ሃንደስቲ ጥፍኣት ህግደፍ? ንምንታይ ከ ኣሸበርቲ ጌርካ ንምዕናው ተደልዩ? ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ዓገብ ኢሉ ብቕልጽሙ ደው ከብሎ ዝግባእ ግናይ ተግባር’ዩ፡፡

ዋላ’ኳ እዚ ሰላም ዝዘርግ ተግባር ብኽስረት ፖለቲካ ህግደፍ ዝመጸ እንተኾነ ኣሸበርቲ ልኢኽካ ንሓንቲ ሉኣላማዊት እሞ ድማ ንናጽነት ኤርትራ እትቕበል ሃገር ህውከት ክትፈጥረላ ምጽዓር ዘይጠፍእ  ደምነት ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ምፍጣር’ዩ፡፡

ህግደፍ ጸላእተይ ኢሉ ዘቐምጦም ብኣውራነት ወያነን ኣሜሪካን’ዮም፡፡ ክሳብ ሕጂ ግን ወያነን ኣሜሪካን ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንሃገር ክህውኹን ከከላብቱን ኣይተዓዘብናን፡፡ ካብ መልሓስ ህግደፍ ከም ንግንዘቦ ግን ጸላኢ ክልቲኤን ዝጠቐሰን ሃገራትን ብኣውርኡ ከኣ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራን ህግደፍ ጥራሕ’ዩ ዘሎ፡፡ እዚ ጸቢብ ጉጅለ ሃገር ክትባድም ህዝቢ ክበታተን ፡ክእሰር ፡ክጽንት ደይ መደይ ኢሉ ሰሪሑ’ዩ፡፡ እዚ ጉጅለ እዚ’ዉን’ዩ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ኵናት ዝወለዐ፡፡ እነሆ ከኣ ዘይትሃድእ ግብሩ ኣሸበርቲ ናለኣኸ ነገር ይጽሕትር ኣሎ፡፡

ስለዚ ከኣ ህግደፍ 2 ወለዶታት ኤርትራ ኣጥፊኡ ክነሱ ሕጂ ከኣ ንጥፍኣት ሳልሳይ ወለዶ ዓጢቑ ስለዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክፈቕደሉ የብሉን፡፡ ይኣክል መጋበርያ እዚ ሕሱር ስርዓት ምዃን ብምባል ድማ ንመሰሉን ሰላሙን ቀላጽሙ ኣብ ልዕሊ መሪሒነት ጃንዳ ህውከትን ዕግርግርን ከዕልቦ ይግባእ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ       !

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

4 መጋቢት 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY