ትንታነ ዜና 13-10-2016

0
1002

ጉጅለ ኢሳይያስ ምሕደርኡ ዓፋኒ ብምዃኑ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ህዝቢ ‘ውን ክጭቑኖ’ዩ ዝሕልን፡ ኣብ ዝዓበየ ይኹን ዝነኣሰ ጉዳያት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆጻጸሮን ገለ ረብሓ እንተተረኸቦ ድማ ክጥቐመሉን ስለ ዝደሊ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናብራ ወሪዱ ‘ውን’ዩ ምንቅስቓስ ህዝቢ ክቆጻጸር ዝሕልን፡ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ካብ ስስዐ ዝተበገሰ ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ እቲ ስርዓት ሓዲርዎ ካብ ዘሎ ስግኣት ዝነቕል’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ኩሉ ዓይነት መሰላት ህዝቢ ስለዝሓረመ በንጻሩ ተጸላኢ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካብ ዘለዎ ኮረሻ ስልጣን ሓንሳብን ንሓዋሩን ንክእለ ’ውን ዝተፈላለየ ንጥፈታት እናተኻየደ’ዩ ዝርከብ፡ ከም ውጽኢቱ ‘ውን ደቀቕቲ ዝመስሉ ግን ድማ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሱ ዕረፍቲ ዝኸልእዎ ዓበይቲ ንጥፈታት ተሰላሲሎምን ገና ‘ውን ኣብ መስርሕ ኣለውን። እዚ መላኺ ጉጅለ ህዝቢ ረጊጹ ክገዝእ ካብ ዘለዎ ክቱር ህርፋን ተበጊሱ ብጀካ’ቲ ምፍራስ ኣባይቲ ማይን መብራህትን ምኽልካል፡ ነቲ መዓልታዊ ጉዕዞ ህይወቱ ንምቅጻል ዝሕግዞ ሃለኽቲ ነገራት ንምምላእ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስን ሃለኽለኽን ‘ውን ብኩፖን እናተቆጻጸረ ህዝቢ ብኹሉ ሙሉ መስተርሆት ክሕረም ይገብር ኣሎ።

እዚ መላኺ ጉጅለ ካብ ህዝቡ ብዝሰኣኖ እምነት ብዙሕ ነገራት ከሲሩን ገና ‘ውን እናኸሰረ ይርከብን ንነገራት ብፍቕሪ ክትኣልዮም እንተዘይኪኢልካ ህልኽ ህልኽት እናወለደ’ዩ ውሽጢ ውሽጢ ዝበላዕካ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ድማ ከምኡ’ዩ ዘሎ።

እዚ ሃገር ናይ ብሕቱ ጌሩ ተቆጻጺርዋ ዝርከብ ውልቀ መላኺ ኣብ ውሽጢ ብዝርከብ ህዝቢ ‘ውን ሰላም ኣይረኸበን ዘሎ፡ ኩሎም ዝፍጽም ግፍዕታት ሳላ ምዕባለ ዓለም ዝተሳእነ ዘየለ ንእለት’ዩ ኣብ ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ናብ መላእ ዓለም ዝዛመት።

———————————-//////////////————————————-

ሃገርና ብኹሉ መለክዒታት ድሕሪት ትስራዕ ሃገር ምዃና በብእዋኑ እናገለጽናዮ ዝመጻእናን ሕጂ ‘ውን ዝቅጽል ዘሎ ተርእዮን’ዩ፡ እዚ ኣብ ዓለም ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ብዘካይዳ ትካላት ‘ውን ተረጋጊጹ ‘ዩ። ኣባላት ጸጥታ እቲ ስርዓት ቅድም ክብል ዓበይቲ ኣብ ዝበሃላ ከተማታት ሃገርና ንዝርከባ ኣገልግሎት እንተርኔት ዝህባ ትካላት ሕድሕድ ምንቅስቓሰን ክቆጻጸርወን ከም ዝጸንሑ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እናተገልጸ መጺኡ’ዩ፡ ሕጂ ‘ውን እዚ ጨቋኒ ኣካይድኦም’ዚ ብምቅጻል ቅድሚ ቕሩብ መዓልትታት ‘ውን እቲ ምክትታል ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ቀጺሎም ‘ለው።

ኣብ ኣስመራን ካልኦት ካባቢታት ሃገርናን ዝርከባ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝህባ ትካላት ንሕድሕድ ተጠቐምተን ከምዝግበኦም ዘገድድ ዘዋሪ መልእኽቲ ተዘርጊሑ’ሎ፡ ብመሰረት ጸብጻብ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት እዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ኢንተርኔት ንክጥቐም ዝመልኦ ፎርም ሙሉእ ስሙ፡ ኣድራሽኡ፡ ቑጽሪ መንነቱን ዜግነቱን ዝሓትት ኮይኑ፡ ኣብ ኮምፒዩተር ይኹን ወይ ብሞባይሉ ብተለምዶ ዋይፋይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገመድ ኣልቦ ኢንተርኔት ዝጥቐም ሰብ ነዚ መምርሒ’ዚ ግድነት ክኽተል ኣለዎ።

ከምቲ ቅድም ኢልና ክንጠቕሶ ዝፈተና ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ቀረባት ዝሞተ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ገለ ሕልፍ ኢልካ ትረኽቦ ኣገልግሎት ከኣ እቲ ዝደኸመን ብኽብሪ ‘ውን ሰማይ ዝዓረገን’ዩ። ኣብ ዙርያ እንተርኔት እንተሪኢና ‘ውን ሃገርና በዚ ጉዳይ ‘ዚ ኣብ ዝደሓረ ደረጃ ተሰሪዓ’ያ ትርከብ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሃገርና ዝደኸመ ብምዃኑ ክሓልፍ ዝድለ መልእኽቲ ተቃወምቲ’ኳ እንተዘይኣቋረጸ ምስቲ ዘሎ ክብርን ምዕፋን መስመርን ኣነጻጺርካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ዳርጋ ዘየለ ‘ዩ።

ኤርትራ ዋላ ‘ውን ምስ ሃገራት ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቓ ብምንጽጻር ዝደኸመ መስመር ኢንተርኔት ትወንን ርሒብ ባንድ መስመር ይኹን፡ ሲም ካርድ ቴሌፎን ዝሰረቱ መስመር ኢንተርኔት ብዘይ ምህላው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ በዓል ኣስመራ፡ ከረን፡ መንደፈራን ባጽዕን ዝተደኮና ውሑዳት እንዳ ኢንተርኔት ዝተደረቱ’ዩ ክብል’ዩ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝገልጾ። ይኹን ደኣ’በር እቲ ስርዓት  መኽሰቡ ንምኽዕባት ክብል ዝኸፈቶ ምስ ዝሑል ፍጥነቱን ክብሪ ዋግኡን ተዛሚዱ ኣብ ውሽጢ ‘ዘን ትካላት ኮይንካ ክትጥቐመሉ ትኽእል ገመድ ኣልቦ ኢንተርኔት ንተጠቓምነት ዜጋታት ብዕጽፊ ብምዕባዩ ንዘሎ ጸይቕታት እቲ ስርዓት ዘቓልዕ ሓበሬታ ብምስልን ቪድዮን ካብ ውሽጢ ሃገር ንደገ ምውጽኡ ድማ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ሸበድበድን ኣእትይዎ ከም ዘሎ ይትንትን።

ጉጅለ ህግደፍ እቲ ዘካይዶ ዘሎ ክፋእ ስራሕ ተሓቢኡ ክሕባእ ኣይከኣለን ነድሪ ህዝቢ ልዕሊ ዓቐኑ ስለዝኸደ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ብዝግባእ ይጥቐመሉ’ሎ።

ትካላት ኢንተርኔት ኣብ ዝርከቦ ከባቢ ክሳብ ዝተወሰነ ውሑድ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ኣገልግሎት ዋይፋይ ማለት ገመድ ኣልቦ ኢንተርኔት ንገለ ተጠቐምቲ ዜጋታት ተዛማዲ ናጽነት ይህቦም ብምንባሩ እዚ ‘ውን ነቲ ስርዓት ስግኣት ስለዝፈጠረሉ፡ እተን ነዚ ኣገልግሎት ዝህባ ትክላት ኣብ ከባቢኣን ኮይኖም ንዝጥቐሙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ክኣትው ክገብርኦም ወይ ድማ ክሰጉኦም ዘገድድ መጠንቐቕታ ‘ዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ።

እዚ መላኺ ስርዓት ዋላ’ኳ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ከይተኣማመንን ብጐቦ ዓይኒ ክረኣኣይን እንተገበረ ነድሪ ህዝቢ ግን ክሕዞ ዝኽእል ሓይሊ የለን።

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY