ትንታነ ዜና 20-10-2016

0
677

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Tintane-Zena /TINTANE ZENA 20-10-2016.mp3″]

ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት፡ ግለት፡ (ሓተላ) ፡ጉርዲ ሕብረተ ሰብ ዝብሉ ቃላትን ሓረጋትን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ክወሃቡ ካብ ዝጸንሑ ዘለፋታት ገሊኦም ‘ዮም።

ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትን ተኸታተልትን ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታን መርበብ ሓበሬታ ሳሊና ወጋሕታን ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዜጋታትና ኣድሂቡ ዝተፈላለየን ንሓድ ሓዱ ዝጋጮን መግለጺታት ክህብ ዝጸንሐ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብመገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኡ ኣቢሉ ነቲ ብተደጋጋሚ ናይ ክሕደት ቃል ክህበሉ ዝጸንሐ ዋሕዚ ስደት ቃለ – እምነት ክህበሉ ተሰሚዑ’ሎ።

ናይ ሎሚ ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 2016 ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና እምበኣር ኣብ ዙርያ ‘ዚ ጉዳይ ዘድሃበ ክኸውን’ዩ።

——————————////////////////—————————————

ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናቱ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት፡ መግትኢ ንዝተሳእኖ ዋሕዚ ስደት ዜጋታትና ኣመልኪቱ ንዝተፈላለያ ማዕኸናት ሓበሬታ ቃለ ክሕደት ክህብ ዝጸንሐ ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ጸሓይ ዝወቐዖ ክስተት ሓቢኡ ክሓብኦ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ ዕረ እናጠዓሞ ቃለ እምነት ክህብ ተገዲዱ ‘ሎ።

ትማሊስ ይትረፍ ሕጂ ዝበሎ ድሕሪ ገለ ስዓታት ናይ ምድጋም ዓቕሙ ዝተጸንቀቖ እዚ ብመላኺ ኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ወገናት ድማ ብፍላይ ዘለዎ ንዕቐት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጽ ምጽንሑ ዝስወረና ኣይኮነን።

ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስተን ልሳናቱ ዝኾና ሓቂ ዘይወጸን ማዕኸናቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትታት ነቶም ብሕሱምን ዘይቅርዑይን ፖሊስኡ ተማሪሮም ንዝፈትውዋ ሃገሮምን ዘፍቅሩዎ ህዝቦምን ሓዲጐም ናብ ስደት ዘምርሑ ዜጋታትና ከም ዘይጠቕሙ ገይሩ ክዝልፎም ተሰሚዑ ምንባሩ ‘ውን ዝርሳዕ ኣይኮነን።

ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ካብ ንብረቱ ክሳብ ህይወቱ ክኽፍል ንድሕሪት ከም ዘይብል ትማሊ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ዝሰርሖ ቅያ ዓቢ ምስክር ‘ዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ መርገጺኡ ቀይሩ ኣይፈልን።

ንረጋጺ አካይዳ እዚ ምልካዊ ጉጅለ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ግና ብተዓጻጻፊ ቁጽሪ ናብ ስደት ክውሕዝ ይረኣ’ሎ።

እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ’ዩ እምበኣር ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ግፍዓዊ ቃላት ክድርቢ ዝሓረየ።

ኣብ 3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ማያት ላምፔዱዛ ልዕሊ 360 ዜጋታትና ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክሃልቁ ከለው ‘ውን መራኸብቲ ብዙሓን እቲ ስርዓት ንኤርትራውነት ዜጋታትና ክሓካ ላሕ ክብላ ተሰሚዐን ‘የን።

እዚ ጉዳይ ብማሕበረሰብ ዓለም መዘራረቢ ዛዕባ ምስ ኮነ ድማ ህግደፍ ግልብጥ ኢሉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ክብል ከቃልሕ ተገዲዱ ‘ዩ።

ኤርትራውያን ብዘስደምም ቁጽሪ ናብ ስደት ምምርሖም ክኽሕድ ዝጸንሐ ምልካዊ ህግደፍ ኣብዚ እዋን ክኽውሎ ኣብ ዘይክእለሉ መድረኽ ምስ በጽሐ ንዝገስረጠ ምሕደርኡ ክንዲ ዘዐሪ ፍሽለቱ ናብ ካልኦት ግዳማውያን ክልጥፍ ስርሐይ ኢሉ ተተሓሒዙዎ ይርከብ።

ጠንቂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ፖሊሲ ምዕራባውያን ሃገራት ‘የን ምባል ድማ መውጽኢ ኣፍ ገይሩዎ ይርከብ።

ከም ኣገላልጻ ኤርትራውያን ሙሁራት ግና ህግደፍ ዘቕርቦ ዘሎ ምኽንያት ካብ ተሓታትነት ዘውጽኦ ዘይኮነ ተወሳኺ ዕዳ ክስከም ዝገብሮ’ዩ።

ሃገራት ምዕራብ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ክወጹ ብምግባር ክሳብ ዘእምንኦም እንታይ ይገብር ነይሩ ክብሉ ድማ መጓቲ ሕቶ የቕርቡ።

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ መንእሰያትና ክስደዱ ጎስጊሰን ካብ ኣእመነኦም ህላውነት እዚ ንሃገር የመሓድር ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ከም ዘብቅዐ ምስክር ‘ዩ ብምባል ድማ ልኡላውነት ሃገር ንዘድፍር ዘሎ ጉጅለ ኣብ ምእላይ ክንቀላጠፍ ይግባእ ኢሎም።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY