ትንታነ ዜና 22-06-2017

0
970

ትንታነ ዜና 22-06-2017

 

ኩነታት ኤርትራ ካብ ጉዳይ ወጽዓ ህዝቢ ፡ ዝያዳ ስትራተጂካዊ ረብሓ ሓያላን ዘገድሰሉ ተኣፋፊ ኩነታት እናኾነ ብምኻዱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተባልሐ ዝኸይድ ዘሎ ፍሕፍሕ ሃገራት ኣዕራብ ሕጂ ኣብ ወጥሪ ክንሽመም ጌሩና ኣብ ዘለውሉ እዋን’ዩ ነቶም በጃ ህዝብን ሃገርን ዝሓለፉ ሰማእታት ንዝክር ዘለና። ሃገር ሕድሪ’ሎም  ዝገደፉ ጀጋኑ ፡ ሕድሮም ብውሑዳት ተጠሊሙ ከብቅዕ ብሰንኮም ድማ ናብ መዓሙቅ ሽግርን ዓዘቅትን ተደርቢና ንርከብ። እዛ ምስ ዝዓነወ ትሕቲ ቅርጽን ብኲናት ብዝሰልከየ ህዝብን ዝተረከብናያ ሃገር ሕድሪ ቀስ ብቀስ ዜጋታታ እናሓቐቑ ህዝባ እናጸነተ፡ ሃብትታታ እናተጓሕጎሐ ሕጂ ድማ ፍጹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቓ ሰናዒት ዕግርግር ንመወዳእታ ኣልቦ ነውጽን ኮይና ታሪኻ መሉእ ብሙሉእ ተበሊሉ’ሎ ብሰንኪ ኣባይ ጉጅለ።

ኣብዚ ሎምቅነ ዓቓብ ሰላም ቐጠር ካብቲ ንኤርትራን ጅቡትን ዘስሓሕብ ዝጸንሐሉ ቦታ ምውጽኡ ስዒቡ ጉጅለ ኢሳይያስ ሓይልታቱ ብምውፋሩ ምስ ጅቡቲ ተፈጢሩ ዘሎ ረጽሚ ክበአኣስ ኮነ ኢሉ ተላዒሉ ከም ዘሎ ብኩለን ማዕከናት ዜና ዓለም ዝቓላሕ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዳይ’ዩ። እዚ ከኣ ሃንዳሲኡ ጉጅለ ኢሳይያስ ጥራይ’ዩ። በቲ ዘለዋ ሃብተ ገነት ጥራይ ህዝባ ሰሪሑ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ዝነበረ ኤርትራ፡ ሕጂ ብሰር’ቲ ዘይዓግብ ሽውሃት ህግደፍ መዐንደሪት አዕራብ ኮይና፡ ብዘይኣቦ ሃገር አሚኖም ደቆም ገዲፎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ስውኣት ንይምሰል ጥራይ አስማቶም እናተላዕለን ሽምዓ እናተወልዐን እንሆ ዓመት ኣብ ርእሲ ዓወት እናተደራረበ ይሕበብ ኣሎ። ነዚ’ዩ ድማ  ደበስ ስውኣት ጃህራን ፈኸራን ዘይኮነስ ዝተረጋገጸ ሓርነት ህዝብን ዝተሰረተ ምንጻፍ ምዕባለን ኣብ ዝወነነት ሃገር ጥራይ’ዩ ዝረጋገጽ ክብሉ ዜጋታት ዝገለጹ። መዓልታዊ ናብራ ህዝቢ ምስቑንቋን ፡ ምሕዛን ፡ንብዓት ምምግጋብ ፡ ስግአትን ሽቑረራን ኣብ ዘንጸላልዋ ዘሎ ሃገርን ምስኡ  ብተወሳኺ’ውን ኣብ ሪጋ ማይ፡ ባንን ነዳድን ውዒሉ ክሓድር ተፈሪዱ ዘሎ ህዝብን ካብኡ ሰጊሩ’ውን ብስደት ኣብ ዝሃልቅ ዘሎ መንእሰይን ዝወነነት ሃገር ከመይ አቢሉ’ዩ ሕድሪ’ቶም መስመርና ተኸተሉ ኢሎም ዝሓለፉ ሰማእታት ክረጋገጽ ዝኽእል። መሰልን ውሕስነትን ህዝቢ ተዓፊኑ ኤርትራዊ በብዝወጾ እናጠፍአን ከም ኣቅሓ እናተሸጠን ኣብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ግን ውሑዳት ጥራይ ዘጋይጹላን ፍትሒ ብገንዘብ ዝግዝኣላን ኮይና እናሃለወት ደበስ ስውኣት ኣበይ’ዩ ዘሎ ዝብል‘ውን ኣብ ሓፋሽ ህዝቢ ዓሲሉ ዘሎ ኣዋጣሪ ነጥቢ’ዩ። ኣብ ክሊ’ዚ በቲ ስውኣትና ሰሪሖሞ ዝሓለፉ ቅያ እናኾራዕና ፡ እናተሓበናን ውሉዶም ምዃና እናዘከረናን ንዝተጠልመ ሕድሮም ንምምላስ ክንቓለስ ይግባእ ክብሉ ዜጋታት የተሓሳስቡ’ለው። ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብንጻር’ቲ ናጽነት ረኸቡ ዝተባህሎ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ’ቲ ዝዓበየ ብጸገማት ማሕበራውን ቑጠባውን ኩነታት ምድሃኹን ብስደት ምብራሱን ሕድሪ ስውኣት ተጠሊሙ ክሳብ ክንደይ ዓመጽን በደልን ሳዕሪሩ ከምዘሎ ዘአንፍት’ዩ ክብሉ ዝገለጹ’ቶም ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቦም ዝገለጹ ዜጋታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ንዑዑ ክሕሾ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንሓርነት ዓሲሉ እጃሙ ከበርክት ተላብዮም።

መላኺ ኢሳይያስ ብሽም’ቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ ጀጋኑ እናሸቀጠ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእትይዎ ንዘሎ ክብረትን ሓርነትን ህዝቢ ንምምላስ ዘለናዮ ኩነታት ትንፋስ ዝህብ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ እናተቆራረሰ ይሸየጥን ይዕደልን ንዝሎ መሬትና ንምምላስ’ውን ወትሩ ኣብ መስመር ቓልሲ ክንዓስል ግቡእና’ዩ።

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here