ትንታነ ዜና 29-12-2016

0
758

ንዓመተ 2016  ተፋኒና ንሓዳስ ዓመት 2017 ክንቅበል ናይ ስዓታት ግዜ ጥራይ ተሪፉና ‘ሎ። ግዜ ካብ ስዓት ናብ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ናብ ሰሙን ከምኡ እናበለ ብወርሕን ዓመትን እናተኻኸአ ክሕምበብ ህያብ ተፈጥሮ ‘ዩ።

ግዜ ዑደት ሓልዩ ኣብ ዝሕምበበሉ እዋን ድማ ደቂ ሰባት ብኡ መጠን ናብርኦም ንምምሕያሽ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ምርኣይ ዘገርም ኣይኮነን።

ዓመተ 2016 ትዛዘም ኣላ፡ እዛ ዓመት ኣብ ኩነታት ሃገርና ኣንቢራቶ ዝሓለፈት ነጥቢ እንታይ ይመስል ንገለ ነጥብታት ብምልዓል ናይ ሎሚ ሓሙስ 29 ታሕሳስ 2016 ትሕዝቶ ትንታኔ  ዜናና ኣብ ዙርያ እዚ ዓንኬል ከድህብ ሓሪናዮ ‘ለና።

———————————–/////////////////———————————

ዓመተ 2016 ንዘቤታዊ ቅልውላው ሃገርና ናብ ዝበረኸ ደረጅኡ ንምብጻሕ ዝተዓለመላ ዓመት ምዃና ካብ መፈለምትኣ ክረኣዩ ዝጀመሩ ክስተታት ኣማላኽቲ ምንባሮም ኣብ ግዚኡ ብዝምልከቶም ኣካላት ተገሊጹን ተተንቲኑን ‘ዩ።

ጉዳይ ምቕያር ባጤራ፡ ምዕናው መንበሪ ኣባይቲ ዝፈጠሮ ሰለሎ፡ ኣብ ልዕሊ ተዓለምቲ መበል 29 ዙርያ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣስመራ ብህግደፍ ዝተፈጸመ መቕተልቲ፡ ብወሰኽ መሃያ ተመሳሚሱ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ዝተገብረ ዝምታን ዝፈጠሮ ሕማቕ ስምዒትን ገለ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ዝተራእዩ ዘቤታዊ ቅልውላዋት ኮይኖም ተነጽሎን ልሕሉሕ ዲፕሎማስን ድማ ብሰንኪ  ዘይቅርዑይ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ምልካዊ ህግደፍ ንሃገርና ዘጋጠሙዋ ብኣህጉራዊ ደረጃ  ዝምዘኑ ሃሰያታት ‘ዮም።

ኣብ ጉዳይ ባጤራ እቲ ምልካዊ ጉጅለ ከውጽኦ ዝጸንሐ  ንሓድሕዱ ዝራጸም መግለጺታት ንሃብቲ ዜጋታት ኣብ ማሕፉዳ ህግደፍ ክኣቱ ብምግባር፡ ዜጋታት ምስ ገንዘቦም ክሽገሩ ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ ሕጂ ‘ውን ከምኡ ኢሉ ይቕጽል ‘ሎ። ዝኾነ ሰብ ካብ ሕማቕ ነገራት ወጻኢ ንዘለዎ ገንዘብ ኣብ ዝደለዮ እዋን ንዝደለዮ መዓላ ክጥቀመሉ መሰል ኣለዎ ጥራይ ዘይኮይነ ኣብ ባንኪ ናይ ምቕማጥን ዘይምቕማጥን ጉዳይ ‘ውን ነቲ  ወናኒ እቲ ገንዘብ ዝምልከት ከም ዝኸውን ኩሉ ዝስማማዓሉን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎን ክውንነት ‘ዩ።

እቲ ሓቂ ከምዚ እናሃለወ ግና ዓመተ 2016 እቲ ሓቀኛ ኣሰራርሓ ካብ ሃገርና ቦኺሩ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ገንዘቡ ከም ዘይምልከቶ ምልካዊ ህግደፍ ገባሪ ሓዳጊ ክኸውን ዝተራእየላ ዓመት ከም ዝኾነት ‘ዮም ዜጋታት ዝሕብሩ። ሎምስ ካብ ሰብ ሓሊፉ ናቕፋ ተኣሲሩ ዝተባህለላ ዓመት ምንባራ ድማ ይምስክሩ።

ህግደፍ መንበሪ ኣባይቲ ዜጋታት ብትርጉም ኣልቦ ምኽንያት ከፍርስን ንስድራቤታት ካብ ማሙቕ ቤቶም ከፈናቕልን ካብ ዝጅምር ሓጺር ግዜ ኣየቑጸረን ዝበሉ እቶም ዜጋታት ዓመተ 2016 ግን እኩብ ድምር እዚ ዘሕዝን ተግባር ጉጅለ ህግደፍ ንሕራነ ዜጋታት ዝያዳ ዝገንፈለ ኣብ ዓመተ 2016 ‘ዩ ነይሩ።

ምርሻን ዜጋታት ኣብ ስግረ ዶብ፡ መቕተልትን ምጉሕጓሕ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዜጋታት ኣብ በረኻታት ሲናይ፡ ቀለብ ዓሳ ኣብ ማያት ማእኸላይ ባሕርን ዝተፈላለየ ግፍዕታት ኣብ መዓስከራት ስደተኛታትን ከም ልሙድ ዝተወስዱ መግለጺታትና ኮይኖም ምጽንሖም ዝጠቐሱ ድማ ካልኦት ዜጋታትና ‘ዮም።

እቶም ዜጋታትና ኣብቲ ቅድም ኢሎም ዝለኣኹልና ሓበሬታ ኤርትራውያን በብዝኸድናዮ ሓደጋታት ከጋጥሙና ለሚድናዮ ጸኒሕና ኢና ድሕሪ ምባል ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዛ እንዛዝማ ዘለና ዓመት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኮርመናዕ ዝተዓለሙ ‘ሞ ኣብ ዓሰብ  ተመዲብኩም ኣለኹም ተባሂሎም ብኣስመራ ክሓልፉ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ  ብጠያይቲ ዕሱባት መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተጠበሱላ ዓመት ‘ውን ብምኳና ዓመተ 2016 ካብ ካልኦት ዓመታት ብዝያዳ ሕማቕነታ ተመዝጊባ ምህላዋ ኣነጺሮም።

ብመዳይ ወሰኽ መሃያ ‘ውን ዓመተ 2016 ብፍላይ ንኣባላት ሰራዊት ጸርጸር ዘበለት ዓመት ምንባራ ተገሊጹ ‘ዩ። ምልካዊ ህግደፍ እቲ ገይረዮ ዝበሎ ወሰኽ መሃያ ንኩሎም ኣባላት ሰራዊት ዘካተተ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ካብቲ ቅድም ኢሉ ነቶም ኣባላት ዝበጽሖም ዝነበረ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ዘንቆልቆለ ብምኳኑ ንሕርቃን ሰራዊት ኣጋዲዳ ብኣዝዩ ዝገርም ናብ ስደት ክውሕዙ ዝገበረት ‘ውን  ‘ያ።

ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ‘ውን ዝኾነ መራሒ ኣብዛ  ዓመት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝገበረ ዘይምንባሩ ተነጽሎ እዚ ጉጅለ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሑ በጺሑ ምህላው መርኣያ ‘ዩ።

ነዞም ኩሎም ድምር ኣቢልና ምስ እንሪኦም ዘይምዕሩይ ምሕደራን ጉጉይ ፖሊሲ ወጻእን ህግደፍ ዝወለዶም ‘ዮም።

ዓመተ 2016 ብኸምዚ ሓሊፋ፡ ዓመተ 2017 ክንቅበል ድማ  ክልተ መዓልቲ ተሪፈናና ኣለዋ። እሞ ዓመተ 2017 ዓመተ ዓወት ሰላምን ዴሞክራስን ንምግባራ ክሳብ ክንደይ ተዳሊና ኣለና ኩልና ነብስና ንፈትሽ፡ መልእኽቲ ዜጋታትና ‘ዩ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY