ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት

0
124

ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት

ህዝቢ ይኹን ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ልሳኑ ስም ህግደፍ ከይጠቀስ ውዒሉ ኣይፈልጥን። ምኽንያቱ ጠንቒ ናይቲ ክሓልፎ ተቐሲቡ ዘሎ ህይወት ብሰንኩ ክግሕምጥ ስለ ዝተፈርደ። ሕጂ’ውን ነልዕሎ ዛዕባ ኣብ ዙርያ’ዚ ሕምስምስ ኢሉ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ ከም መኽፈቲ ጸሎት ስም ህግደፍ ክንጠቕስ ግድን ክኾነና’ዩ።

ካብ ዝደቀቀ ክሳብ’ቲ ዝፈረየ ተግባራት ጉጅለ ህግደፍ ክፉእ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ውሽጡ’ውን ዋላ ሓንቲ ሰብኣውነት ዘይብሉ ጥርሑ ጓንጓ’ዩ፡ ፈለማ ውድቐቱ ክጅምር ከሎ ከኣ ብጃህራን ፈኸራን’ዩ ገሊጹ። ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና ትብል ሓንቲ ጃህርኡ፡ እቲ ፍሉይነት ብሕመቅነት ዝግለጽ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹዎ’ዩ ካብኡ ንደሓር ድማ ትዕቢቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓዘዘ ስለዝመጸ ብኡ መንጽር ድማ ዝወድቐሉ ኣጋጣሚታት ክበዝሕ ተራእየ። ጃህራን ትዕቢትን እዚ መላኺ ጉጅለ ደሓን ተባሂሉ ብዘይግለጽ ቃላት‘ውን ዳርጋ ንሙሉእ ህዝቢ ዘሳቐየ ተላጋቢ ሕማም ኮይኑ’ዩ። ገለ ኣብነታት ንምጥቓስ እንተድኣ ኮይኑ፡ ንሕና ኤርትራውያን’ኮ ፍሉያት ኢና፡ ንሕና ሓበን ኣፍሪቃ ኢና፡ ንሕና ሓበሻ ኣይኮናን፡ ከማና ብዘይ ገለ ሓጋዚ ታሪኽ ሰሪሑ ዓለም ዘገረመ የለን ፡ ከማና ከምዚ ዝደገመ የለን፡ ንሕና ከምዚ ኢና፡ ወዘተ ንሕናን ከማናን ዝብላ ቓላት ካብ ምሒር ምድግጋመን ከም ብላይ ጨርቒ ተመናጢለን ከይውድኣ ዘስጋኣኻ’የን። ህዝቢ ኤርትራ ከም ማንም ዝተገዝኣ ህዝቢ ተገዚኡ ተቃሊሱ ድማ ናጽነት ኣምጺኡ፡ ኣብዚ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝብና ዝነበረ ተሳትፎ ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክሳብ ክንደይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ንታሪኽ ገዲፍና፡ ክሳብ ክንድኡ ጫፍ ትዕቢት ዘኽይድ ብጉጅለ ኢሳይያስ ዝተሰርሐ ተኣምር ግን የለን፡ እዚ ድማ ህግደፍ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘማዕበሎ ትዕቢት ዘስዓበሉ ውድቀትን ከም ዘለዎ ናባና ብምሕላፍ ነገራት ከይነገናዝብን፡ ካብ ፍጡራት ዓለም ከም ዝተፈለናን ጥራይ ጌርና ክንሓስብን ኣእምሮና ክጸብብን ሓያል ግደ ተጻዊቱ። ህዝቢ ብኲናት ዓንያ ንዝተረከባ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ክንዲ ዝጓየ፡ ብትዕቢት ተወጢርካ ድሕሪት ኣብ ዘትርፍ ኮረሻ ብምውጣሕ በደላቱ ከይነስተውዕለሉ፡ ምስ ጎረባብትና ከይንሳነን ብሃብትታትና ከይንጥቀምን ጌሩ።

በዝን ወድዝን ዘደንዘዝናዮ ኣእምሮና ድማ ሃገረይ ከፊእዋ’ሎ ዝበለ ዜጋ ይኹን ህዝበይ ይርገጽ ኣሎ ንዝበለ ወገን ከም ሓደ ዓቢ ገበን ዝፈጸመ በደለኛ ጌርና ብምውሳድ ብኣጉል ትዕቢት ተወጢርና ንምሕናቅና ናብ ዝተዳለወት መሸንቆቛ ብፍታውና ክሳድና መሊስናላ። ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ ጥራይ ኣብ ሃገርና ዝተፈጥረ ሽግር ድማ ጎረባብትና ስለ ዝቐንኡልና’ዩ ዝብል ምኽኒት ብምፍጣር ጸገም ውሽጥና ኣዳሚጽናን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባና ኣሚናን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ክንቓለሶ ኣይመረጽናን። ህሉው ኩነታትና ከረስዑና ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ብምኽፋት ብትዕቢትን ጃህራን ግዜና ንኸንቱ ከነባኽን ኣብ ሓያል ዕዮ ገዛ ጸሚዱና፡ ነንሕድሕድና ክንወናጀል ጌሩና። ስለዚ ሎሚ እቲ ናትና ፍሉይነት ኣብ ብልጫ ዘይኮነ ኣብ ዘሕፍር ተርእዩ’ዩ ኮይኑ ዘሎ ትማሊ ኣብ ጥራይ ሜዳ ነስምዖም ዝነበርና ጃህራታት ሕጂ መምዘኒታትና ኮይኖም ኣለው፡ ትዕቢት  ትቅድማ ንውድቀት ዝብልኹም ድማ ከምዚ’ዩ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY