ነዛ ሓንቲ ለይቲ’ኳ!

0
1768

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Naeta-wegahta/NEZA HANTI LEYTQA.mp3″]

ጉጅለ ኢሳያስ ብዕለት 28/07/2016 ነቶም ዓመት ምሉእ ኣብ ሳዋ ዘብለዮም መንእሰያት ኤርትራ፡ ብናቱ ኣበሃህላ ኣመሪቑ ነናብ ወለዶም መሊሱ፡ ካልኦት ሓደስቲ ተቐጻዕቲ (መበል 30 ዙርያ) ንኺወስድ፡ ከምቲ ሉሙድ ምስ ኣገደደ፡ ህዝቢ በቲ ቅድሚኡ ጃንዳ ህግደፍ ዚገበሮ፡ ማለት ነቶም ናብ ሳዋ ወሪዶም ዘይተዓለሙ ዜጋታት፡ ወዶምን ጓሎምን ብኩፖንን ብግፋን ኣኪቡ፡ ናብ ናቕፋ ስለ ዝወሰዶም፡ ህዝቢ ካብ ‘ደቅና ናብ ናቕፋ ከይዶም፡ ኣርሒቖም ዚጠፍኡናስ ካብኡ ናብኡ ናብ ሳዋ ምውራድ ይሕሾም’ ኢሎም ብዘይካ’ቲ ናይ ስግረ-ዶብ መደብ ዘሎዎ፡ ካልእ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ’ዩ ደቁ ንጉጅለ ህግደፍ ኣረኪቡ። እዚ እቲ ቀዳማይ ሰነኽ’ዩ።

በቲ ካልኣይ ሸነኽ ከኣ ነቶም ቅድሚ ዓመት ናብ ሳዋ ዝወረዱ ደቁ ንኪቕበል፡ ህዝቢ ጽቕጥቕጥ ኪብል ተራእየ። እንተኾነ ከምቲ ኣብ ዳስ ሓውያ ዚኣቱ’ምበር ዚወጽእ ስለ ዘየለ፡ ናብ ሳዋ ዚወርድ’ምበር ካብ ሳዋ ዚምለስ ኣይተረኽበን። ቲቪ ዕረ ህግደፍውን ናብ ሳዋ ዝኸዱን ዘፋንዉን’ምበር ካብ ሳዋ ዚተመልሱን ዝቕበሉን ኣየርኣየትን።

መሳኪን ኤርትራውያን ወለዲ፡ ደቆም ከምዘይምለሱዎም’ኳ ነጋሪ ከይረኸቡ፡ ጸሓይ ክሳዕ ትዓርብ ኣብ ፈቐዶ መጸበይ ኣውቶቡስን ይመጹሉ’ዮም ኣብ ዝበሉዎ ቦታታትን ኪጽበዩ ቀንፈዘው ክብሉ ውዒሎም፡ ንምሸቱ እታ ርእሲ ርእሶም ከተንድዶም ዝወዓለት ጸሓይ ምስ ዓረበት፡ ሓመድ ኣእጋሮም ነጊፎም፡ ጥራይ ኢዶም ነናብ ቤቶም ተመሊሶም።

ገለ ነዚ ዚተዓዘቡ ኣብ ኤርትራ መግስቲ ዘሎ ዚመስሎም የዋት ደንጊጾም፡ ‘ናብ ምምሕዳራት ኬድኩም ዘይትሓቱ?’ ኢሎም ኪመኽሩ ተሰምዑ። እንተኾነ እተን ብኩፖን እናሓነቓ መንእሰያት ዝለኣኻ ምምሓዳራት ህግደፍውን እንተተሓተታ፡ ‘መንግስቲ’ምበር ንሕና ንፈልጦ የብልናን’ እየን ኢለን። ብሓቂ ከኣ ዝፈልጦኦ የብለንን፤ ምኽንያቱ፡ ኣብ ኤርትራ እቲ ዚፈልጥን ሓበሬታ ዚህብን ኣካል ሓደ ሰብ ጥራይ ስለ ዝኾነ! እቲ ሓደ ሰብ ከኣ ሰብ ኣብዘይድይቦ ደብሪ ስለ ዝተሰቕለ ረኺቡ ኪሓቶ ዚኽእል ሰብ የለን! ስለዚ፡ መንግስቲ ኣብዘይብሉ ሃገር ንመግስቲ ምጽባይን ምሕታትን ትርጉም ከምዘይብሉ ተረዲኦም፡ ወለዲ ዕሸላት ብቐጥታ’ዮም ነናብ ዝመጹዎ ቦታ ተበታቲኖም።

ትምህርቶም ወዲኦም ንኺምለሱና
ኰሮንሾ ምስ ጥሕኒ ወትሩ እናኣዳለና
ናብ ሳዋ ክንልእኽ ደኺመ ከይበልና
ዓመት መመላእታ ደቅና ቀሊብና!

ብሃንቀውታ ክንጽበ ኢልና ክንቅበሎም
እኳ ከይነግሩና ‘ኣይትጸበዩ’ ኢሎም
እናረኣዩና ብኣና ኣሽካዕሊሎም
ድቅና ወሲዶም ካብ ቤቶም መንጢሎም
ጥሪቶም ጌሮሞም ኣድገ በቕሎም
እነዉ ይጽዕኑዎም ብንዕቀት ሸሸ ኢሎም!

ከም ብጽሕቲ ወርሒ መዓልታት ጸብጺብና
ደርሆ ትኹን በጊዕ ሕሩድ ኣዳሊና
ደቅና ክንቅበል ኣብ ቅርዓት ወጺእና
ርሑቕ ከነማዕዱ ቀሪቦም እናበልና
ጎደና ክንጥምት ጸሓይ ዓሪቡና!

መሳኪን ደቅና ምስቲ ናፍቖቶም
ሃረር እናበሉ ኪምለሱ ናብ ቤቶም
መሰሎም ግሂሳ ደፊራ ክብረቶም
ሳዋ ናብ ዳስ ሓውያ ልኢኻቶም!

ኣንታ ንሳቶምድዮም ዘይሰብ ወይስ ንሕና
ሸፋቱ ከም ጥሪት ዘሪዖም ደቅና
እናጨወዩዎም መዝሒቖም ካብ ቤትና
ክሳዕ መዓስኮን’ዩ ክንሪኦም ትም ኢልና!?

መሬትናን ህይወትናን ኩሉ ናቶም
ደቅና ጌሮሞም ንብረት ናይ ብሕቶም
ብማእሰርትን ብስደትን መንእሰያት ኣጽኒቶም
ንበዓል *ጅርገደላ መን’ዩ እሞ ኪሓቶም! *ንዓሌት በለው ዘጽነተ ፈዳይ ሕነ

ከምዚልና ሓሲርና ከሊኡና ክብሪ
ሰይጣን’ኮ ኣይኮነን ጎይታ ናይዛ ምድሪ
ኣቦ ኩልና ኣሎ እቲ ልዑል ፈጣሪ
ብኸይሲ ተመሊኽና ለውሃት ኣልቦ ፍቕሪ
ዳስ ሓዛን ተኺልና ብዘይሬሳ ቀብሪ
ቆዘምቲ’ምበር ኴንና ለይቲ ይኹን ቀትሪ!

ነቲ ዘዳለናዮ መግቢ ተደሪሮም
ነዛ ሓንቲ ለይቲ’ኳ ምሳና ሓዲሮም
ገጾም ከይረኣና ብኡ ጌሮም
ካንድዩ ኣኺሉዎም ኣብ መሮር ሰፊሮም!?

ምስኪነይቲ ወላዲት “ብዘበን ገበል ዚሃበካ ተቐበል!” ኮይኑዋ፡
‘እዋይ ደቀይ!’ ኢላስ ትም!

ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ!
ካብ ሓውኹም መሲናስ 21/08/2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY