ኣተሓሳስባ ላንጋ ላንጋ መገዲ ውድቀት’ምበር ተጻዋርነት ኣይኮነን

0
211

ኣተሓሳስባ ላንጋ ላንጋ መገዲ ውድቀት’ምበር ተጻዋርነት ኣይኮነን

 

መትከል ምንጻር ደምበኻ ምፍላይ’ዩ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዘሰጉምዎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንጹር’ዩ፡፡ ጸረ ዲሞክራሲ ጸረ ህዝባዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑ እቲ ባይታ ይምስክሮ’ሎ፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ ቅዋም፡ ዴሞክራሲ ፡ ምርጫ ገይጺ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ ጉጅለ ዴሞክራሲያዊ ባህልን ኣተሓሳስባን ኣለዎ ኢልካ ክግለጽ ኣይክእልን፡፡ በዚ ምኽንያት ከኣ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ደምበ ጸረ ዴሞክራሲ ምውዛዖም ኣግባብነት ኣለዎ፡፡

ኢሳይያስ ዝመርሖ ህዝባዊ ግምባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ስያመ ካብ ሽም ሰጊሩ ንመንነቱ ዝገልጽ ኣይኮነን፡፡ ጸረ ዴሞክራሲ ኮይኑ ብዴሞክራሲ ክዝምር ፍትሒ እናረገጸ ብዛዕባ ልዕልነት ፍትሒ ክጉስጉስ ካብ ክውንነት ሓቂ ማዕረ ክንደይ ይሃድምን ምስዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ከብድን ሕቖን ከምዝኾነ ዘረጋግጽ’ዩ፡፡ እዚ ጸቢብ ጉጅለ ንዲሞክራሲን ልዕልነት ህዝብን ይጸልእ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ይረግጽ ይቐትል ብሓጺር ኣገላልጻ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዝግህስ ዕሉል ውልቀምልኪ ጉጅለ’ዩ፡፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ባህርያት ናይዚ ጉጅለ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮናስ ማሕበረሰብ ዓለም’ዉን ደምበ ናይዚ ጸቢብ ጉጅለ ብንጹር ኣለልይዎ’ዩ፡፡ ዲክታቶርያዊ ጉጅለ ከምዝኾነ ብዘየማትእ ብግሉጽ ቋንቋ ኣቃሊዕዎ’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባህርያት ናይዚ ጉጅለ ብምብጋስ ጸሊእዎን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል እኽብካብ ዓመጽቲ ከምዝኾነን ተረዲኡ ካብ ተቓውሞ ብዝሰገረ ኣንጻሩ ክቃለስ ጀሚሩ’ሎ፡፡

ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ልዕልነት ፍትሒ ንምርግጋጽ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ንምሕላው ሃገር ብህዝባዊ ባይቶ ክትመሓደርን ውጽኢቱ ድማ ሰላም፡ ዕብየትን ብልጽግናን ንምምጻእ’ዩ፡፡ ብሓጺሩ ስልጣን ኣብ ኢድ በዓል ዋና ህዝቢ ክኸውን’ዩ ቃልሲ ዝካየድ ዘሎ፡፡ ብረብሓ ውልቀመለኽቲ ሰላምን ዕብየትን ሓንቲ ሃገር ኣይዕቀንን፡፡ ኣብዝሓ ተረጊጹ መሰላቱ እናተጋህሰ ብልጽግና ኣሎ ዝብል ኣበሃህላ ካብ ፖለቲካዊ ቁማርን ፖለቲካዊ ሃልክን ዘይሰግር ትርጉም ኣልቦ ስነሞጎት’ዩ፡፡

ኤርትራ እንታይ ትመስል ኤርትራውያን ንፈልጥ፡፡ ሕግን ስርዓትን ጠፊኡ ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ይእሰሩ፡ ይግረፉ፡ ይቕንጸሉ እዚ እቲ ዝኸፍአ መግለጺ’ዩ፡፡ ኣብ ናጽነት ብባርነት ተቐይዱ ዝነብር ህዝቢ እንተሃልዩ ኤርትራዊ ጥራሕ’ዩ ብኣብነት ክግለጽ ዝኽእል፡፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዚ እናሃለወ ገለ የዋሃት ኣንጻር ውልቀምልኪ ምቅዋምን ድምጽኻ ምስማዕን ከም ሃገራዊ ክሕደትን ንሃገር ንጓኖት ኣሕሊፍካ ምሃብን ጌሮም ክርድእዎ ይፍትኑ፡፡

’’ምብላዕ ምብልዑ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ’’ ዝብል ናይ ዓያሹ ኣተሓሳስባ ክሰብኩ ይፍትኑ፡፡ እዚ ኢሳይያስ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝነዝሖ ፖለቲካዊ ጎስጓስ’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብናተይ ዝብሎ ይኹን ብግዳም ክመውት ክጭፍለቕ የብሉን፡፡ ናጽነቱን ክብሩን ተሓልዩሉ ከም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ፡፡ ንህልውንኡ ዝፈታተን ኩሉ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡ ዝቐረበ ዝረሓቐ ኢልካ ዝፈላለ ኣይኮነን፡፡ ካብዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ ላንጋ ላንጋ ኣተሓሳስባ መገዲ ውድቀት’ምበር ተጸዋርነት ኣይኮነን ምባል ይክኣል፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY