ኣየምሕረልናን (ቀዳማይ፣ ካልኣይን ሳልሳይን ክፋል)

0
1357

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ሰላም ሰላም ደቂ ሃገረይ እንቋዕ ንብርሃነ ልደቱ ኣብቅዓና ኣብቅዓኩም ጽባሕ ክሓልፍ’ዩ ድሕሪ ጽባሕ ክወግሕ’ዩ እንዳበልና 25 ዓመታት ከም ዋዛ ተቓቢጸን፡፡ ምቅባጸን ኣይምኸፍአን ንሕና’ዉን ተቓቢጽና፡፡ ውሑዳት ክንስና ብሽርምም ቁርምም ጸኒትና፡፡ ነዚ ዝሓለፍናዮ ጸልማት ዓመታት መታን ከይነስተብህለሉ ውሑዳት ተዃሉ ኣብ ልዕሊና ናይ ስነ-ኣእምሮ ጠላዕ ተጻዊቶም፡፡ ተጠቂሞሙሉ ድማ ንሕና ክንቆርር ንሶም ይማሙቑ፡ ንሕና ብጥሜት ክነምባሁቕ ንሳቶም ብጽጋብ የጉስዑ ንሕና ብድኽነት ሳንሳን ክንብል ንሳቶም ከኣ ብሃብቲ ይመጣልዑ፡፡ ናጽነት ከምዚ እንተድኣ ኮይኑስ ስጋ’ቦይ ኢለ ዘይምተተምነኽዋ፡፡

እንቋዕ ንብርሃነ ልደት ኣብጸሓኩም ኢልካ እንቋዕ ንሓድሽ ዓመት ኣብቀዓኩም ዘይበልካ እንዳልኩም ብውሽጥኹም ንትሓምዩኒ ብፍላጥ ከምዘይበልኩ ተገንዘቡለይ? ስለምንታይ? ንዝብል ሕቶ ዳሕራይ ክምልሶ’የ፡፡

ሎሚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኣተሓሳስባ ከም ኣነ ይገርመኒ ጥራይ ዘይኮነስ ይድንጽወንን ይእርምመኒን፡፡ ኣብ መገዲ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰብ እንተረኺብካ ቁምነገር ዘዕልል የለን፡፡

እሂ’ታ ደሓን ድኻ? ይብለካ’ሞ ድንግርግር እንዳበልካ ደሓን’የ ምስ እትብሎ ዋእ! እንታይ ክትድሕን ድኣ እምበር’ዶ ነዚ ነብስኻ’ሲ ኣብ መስትያት ትርእዮ ኣለኻ ኢኻ? ክላ ዋእ በጃኻ ገለ ነገር ግበር ነብስኻ ተኸናኸን ጠጠው ዝበለ በትሪ’ኳ ኢኻ መሲልካ ዘለኻ? ይብለካ

ሓሚመ ሰሚዕካ ኔርካ ዲኻ? ወይ ከኣ ኣራንሽን በናናን ሒዝካ’ዶ በጺሕካኒ ኢኻ?

ንሳስ ኣይገበርክዋን ተጋግየ

ባዕሉ ኣሕሚሙ ባዕሉ ከጸናንዓካ ይፍትን፡፡ መዓስ በዚ ጥራይ ስቕ ዝብል ኮይኑ

በል በል ዝሓለፈ ሓሊፉ’ሎ ካብ ብሕጂ ጀሚርካ እንቋቁሖ፡ ስጋ፡ ጻባ፡ ዓሳ፡ ፍሩታ ምሽ ኣለካ በናና፡ ኣራንሺ፡ ቱፋሕ፡ ፓፓዮ፡ ማንጓ’ስ ከኣ ቤላ’ዩ ብኸምዚኣ ነብስኻ ትሃንጻ ሽዑ እቲ ውጽኢት ክትሪኦ ኢኻ

ኢሉ ክኢለ ስነ መኣዛ ኮይኑ ባዕሉ መግብታት ይእዝዘልካ

ስማዕ’ስከ እዚ ኩሉ’ሲ ትእዝዘለይ ኣለኻ ክትሕግዘኒ ዲኻ ደሊኻ?

ገጹ ገጽ ሓምለ ሰነ ኣምሲሉ ተጸዊጉ ትኽ ኢሉ እንዳጠመተካ

እምበር’ዶ ጥዕና ኣለካ’ዩ? ኣነ ድኣ ሓበሬታ ይህበካ’ምበር ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክገብረልካ ደሊኻ? ብምባል ኢዱ እንዳወናጨፈ ገዲፉካ እንዳዕዘምዘመ ይዕዘር

እንታይ መዓቱ’ዩ፡፡ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት’ሲ እምበር’ዶ ኣብዛ ሃገር’ዮም ዝነብሩ

ላምባ ብሪጋ፡ ንባኒ ብሞቑነን ኣብ ዝዕደለላ ሃገር’ሲ ዓቢርካ ኢሎም ዘሎን ዘየሎን ይእዝዙ ብዛዕባ ጸገም መነባብሮ፡ ቀረብ ማይ ኤሌክትሪክ ብጩቕ ኢሎም ክዛረቡ ግን ሓቦ የብሎምን፡፡ መቸስ ሰብ ኢኻ’ሞ ምስኡ ኢኻ ትነብር፡፡ ዓይነታት ናይ ሰብ ግን ክንደይ ኢልካ ክዝርዘር፡፡

እቲ ሓደ ዓቢርካ ኢሉ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ይናዘዝ ካልእ ከኣ ከሲዕካ ኢሉ ብዙሕ ይዛረብ

እዋይ ሓወይ ኣንታ ተበላሺኻ’ኮ እቲ ከብድኻ ብጽሕቲ ወርሒ ኣምሲሉካ ክሳድካ ብምሒር ስብሒ ሓጺሩ ዓይንኻ ሓቢጡ’ሲ የዒንትኻ ጠፊኡ ክንድ ዕንቂ ኮይነን

ሽኮርን ጸቕጢ ደምን’ዩ’ዚ በጃኻ መግቢ ቀንስ!

ባዕሉ ሓኪም ኮይኑ መግቢ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝእዝዝ እንተዝገጥመኩም’ሲ እንታይ ምበልኩም? ከምዚ ከማይ’ዶ ምገረመኩም ዋላ’ስ ምኣረመመኩም

ድሕሪ ዓመት ወይ ክልተ ዓመት ረኺቡካ ክንዲ ሰላምታ ደሃይ ስድራ ምሕታት ነቲ ንቡር ጉስይ ኣቢሉ ዓዘር ቆዘር ዝብል ውሑድ ኣይኮነን

እዚ ኩሉ ከሲዕካ ተበላሺኻ ኢሉ ብዙሕን ውሑድ ተዛሪቡ ብዛዕባኻ ዝፈልጦ ዘይብሉ ሕማምካ እዚ’ዩ ኢሉ ከይሓነኸ ይነግረካ

ሕማመይ’ሲ ብዓይንኻ ርኢኻ ነጊርካኒ መድሃኒት ድኣ ዘይትእዝዘለይ? ምስ እትብሎ

 • ወይ ለከ ጥዕና ኣለዎ ድዩ’ዚ ሰብኣይ
 • ጥዕና የብልካን ሓሚምካ ትብለኒ ዘለኻ ናይ ልምዲ ዶክተር’ኮ ንስኻ’ምበር ኣነ ኣይኮንኩን
 • እሞ ኣነ እንታይ ገደሰኒ ዝመስለኒ ነጊረካ ኣለኹ ድሌትካ ግበር
 • እሞ ኣነ ኸ ዝመስለኒ ’ዶ ክነግረካ? እንታይ ’ዩ
 • ተጸሊልካ ኣለኻ ዓጀውጀም ተብዝሕ ስለዘለኻ’ሲ ወይ ጋብር ደርዓንቶ ወይ ዓዲ ራእሲ ክልተ 7 ማጨሎት ተሓጸብ ምስ በልካዮ

ንርእሲኻ ይግበረልካ ወደይ ሰራም ኢሉ ተጻሪፉ ዕዝር

እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከኣ ኣብዛ ሃገር ሓሚምካ ዝሕክም ሓኪም ከምዘይርከብ እንተተረኺቡ ዝእዝዘልካ መድሓኒት ከምዝቕበጽ ሰብ ብገንዘቡ ሰኣን ሕክምና ዓርኪ ዓራት ዝኾነ ተሳቕዩ ዝሞተ ክንደይ ኣሸሓት ከምዝኾነ ኣይፈልጡን ከይብል ምስቲ ህዝቢ’ዮም ዝነብሩ ዘለዉ፡፡ ገለ ቃል ብጩቕ እንተቢሎም ጠርጦስ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብደዎም ዝረዓዱ’ዮም፡፡ ካልእ’ዉን ኣሎ

ዘይሓሰብካዮ ጎፍ ንጎፍ ዝረኸብካዮ ክልተ ግዜ ጥምት ጥምት ኣቢሉ

ከመለኻ ዋይ፡ ኣታ እቲ ጸጉሪ ርእስኻ ድኣ እንታይ ረኺብዎ ከምዚ’ሉ ተመሊጡ ፍሕኛ ኣምሲሉካ

ኣነ’ኳ ለሚደዮ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ኣይገርመንን፡፡ ክንደይ ኣብ ዘየእትዎ እንዳኣተወ ኣብ ዘይምልከቶ ጠብሎቕሎቕ እንዳበለ ነገራት ዝዘራርግ ብዙሕ ከምዘሎ ይፈልጥ’የ

 • ጸጉረይ ደኣ’ሞ ተመሊጡ እንታይ’ሞ ጸገም ኣለዎ
 • ኣብ መታሕት ወይ ባጽዕ ዲኻ ትነብር ዘለኻ
 • ኣነ’ሲ ካብ ከበሳ ወጽየ ኣይፈልጥን

ክላ ዋእ እዚ ምብራሕ’ዚ ናይ ሃሩር’ዩ ዝተወልወለ ኮዮ እኳ’ያ መሲላ እዛ ርእስኻ ትደጎሕ

ክምልሰሉ ኣይደሌኹን ማዕለሽ ኢለ ሓሊፈዮ ብግስ ምስ በልኩ ምልስ ኢለ እንተጠመትክዎስ ብድሕሪት ናይ ርእሱ ክቢ ሰሪሓ ምስ ረኤኽዋ ገሪሙኒ

 • ስማዕ ’ስከ ዓርከይ ድሕሪት ጸጉሪ ርእስኻ እምበር’ዶ ኣብ ቅድሚት ድሕሪትን መስትያት ዘለዎ ኣስተውዒልካያስ ትፈልጥ
 • “እንታይ ማለትካ’ዩ በለኒ” ገጹ ናይ ሒሳብ ጥራዝ ጥራዝ ኣምሲሉ
 • “መቀመጫ ህበይ እኳ’ያ ትመስል” በልክዎ
 • ብሕርቃን እንዳዕለበጠ “ኣብ ዘየእትወካ’ባ ኣይትእቶ” ኢሉኒ ዘረባ ከይወሰኸሉ ግዲ ፈሪሑስ ጠንጢኑኒ ተሃምፈጸ፡፡

ኣቱም ሰባት ኣነ’ኮ ዘይረኽቦ የብለይን ሓደ እዋን ድማ ምስ ሓደ ቅድም ዝፈልጦ ብሃንደበት ኣብ ሓደ ላተርያ ተራኺብና

 • ኣታ ዓርከይ ኣብ ርእሲ መሬት ኣለኻ ዲኻ? እዋይ ካብ ዘይንራኸብኮ ክንደይ ዓመት ኮይኑ
 • “ሓቕኻ እዚ ግዜ እኳ’ዩ ሰብ ፋሕ ፋሕ’ኮ ኢሉ” በልክዎ
 • ደጋጊሙ ካብ ጽፍሪ እግረይ ክሳብ ጸጉሪ ርእሰይ ጠመተኒ ኣነ’ዉን እዚ ኸ እንታይ ኮን ክብለኒ ይኸውን ኢለ ብትዕግስቲ ተጸበኽዎ፡፡
 • ካብ ዝፈራሕክዎ ኣይወጻእኹን ፡ ማይ ኣይሓወሳላ ጨው ኣይወሰኸላ
 • “ጸጉርኻ’ዩ ሸይቡ ወዓግ ኣምሲሉካ እንታይ ጉዱ” ምስ በለኒ ብውሽጠይ ስሓቕ ክርትም በልኩ ንዕኡ ግን ክምስ ኢለ
 • “እርጋን’ዩ’ምበር”
 • “ክላ በጃኻ ንስኻ ድኣ ኣይቆልዓ እንዲኻ”? ብምባል ከጸናንዓኒ ፈተነ ኣነ ድማ ካብኡ ኣይሕለፍ ኢለ
 • “ኣብ ጥምቀተይ ተዓዲምካ ምሳሕ በሊዕካ ዲኻ” ምስ በልክዎ ዘረባ ኣይቀጸለን
 • “ሕራይ በል ክንራኸብ ኢና” ኢሉ ሕቑኡ ኣዘዘለይ ብውሽጠይ ባህ እንዳበለኒ ኪድ ተጸርገፍ ግዲ ጠንቃም በልክዎ

ዘዝረኸብካዮ ሰብ ኣክንዲ ጉዳይ ሃገር ፖለቲካዊ ኩነታት ብዛዕባ ቁጠባዊ ቅልውላው ማሕበራዊ ጸገማት ዘይምዕሩይ ምሕደራ፡ ጉዳይ ብልሽውና ወገናውነትን ካልእ ኣልዒሉ ተዛትዩ ክኸውን ዘለዎ መፍትሕታት፡ ሃገር ናይ ምድሓን ትብዓት፡ ምውዳብ ምቅላስ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ክንዲ እምባ ዝኸውን ኣደራዕ ኣብ እንግድዓና ተጻዒና እንዳኸድና ቆሎ ጥጢቆ የዕልለካ መገዲ ገዲፉ ጓል መገዲ እንዳልዓለ ዓዘር ቆዘር ይብል፡፡ ካን ድዩ እዚ ፍርሒ ኣብ መዓንጣና ኣትዩ ተሰቢሉና? ኣብ ከተማ ኣስመራ ብእግርኻ ኮለል ክትብል ከምቲ ቀደም ዘብህግ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ሲኒማ ኢምፔሮ ኴንካ ክሳብ ባር ኣሜሪካ ኣርሒቕካ እንተጠሚትካ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ እንተርኢኻ ዕድል’ዩ፡፡ ለካስ ከተማ ክንዲ ዝጸበቐ እንተጸበቐ ብብሉጻት ቪላታትን ዓበይት ጠርዚ ዝበጽሑ ርሻናት እንተማዕረግዎ ብቀጠልያ ሳዕርን ፍዮርታትን እንተጸበቐ ጽርግያት ኩሕሊ መሲሉ እንተደመቐ ሰብ እንተዘይብሉሲ ጫካ’ዩ፡፡

ኣስመራ ሰብ ዘይብላ ባዶ ኮይና ኣብ ዑና ዝነብር ዘለኹ ኮይኑ ተሰምዓኒ፡፡ ንሰብ ሰብ’ዩ መዓርጉ፡፡

ጽምዋ ስለዝድሃለኒ እስከ ኣብቲ ኒያላ ሆቴል ሻሂ ሒዘ ኮፍ ክብል ኢለ ናብኡ ኣምራሕኩ፡፡ ኒያላ’ዉን ውሑዳት ሰባት ተረሓሒቖም ኮፍ ኢሎም ተዓዘብኩ፡፡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ’ዉን ኣብ ዝተፈላለየ ሲቪላውን ወተሃደራውን መዝነት ዘለዎም ምዃኖም ምስ ኣስተውዓልኩሎም ንምፍላዮም ኣይተጸገምኩና

ግልስ ዝበለ ቦታ ኣማዕድየ ኣብ ሓደ ጸግዒ ኮፍ ኢለ፡፡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልተ ወተሃደራዊ ክዳን ዝወደዩ ኣብ ክልቲኡ ጉስሞም ጽሩራታት ከም ዑንቂ ባሕሪ የብረቕርቕ ኔሩ፡፡ ኣነ’የ ርእየዮም እምበር ንሳቶም ሕቖኦም ሂቦሙኒ ስለዝነበሩ ኣየስተውዓሉለይን፡፡ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ደቂቕ ዕላል ተጸሚዶም ስለዝነበሩ ኣይኮነን’ዶ ምህላወይ ምፍጣረይ ክዝክሩኒ ኣይክኣሉን፡፡

ክልቲኦም ብክትዕ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከእምን ላሕ ይብሃሃሉ ኔሮም፡፡መቸስ በይነይ እንድየ ከይሓሰብክዎ እዝነይ ጸለኹ

 • ኣነ ዝገርመኒ ዘለካ ሓላፍነት ምሉእ ኮረኔል ዝተመደብካሉ ቦታ ተሓሊቡ ዘይውዳእ ቅርሽን ንብረት ዘለዎ፡፡ ንስኻ ግና ብድኽነት ቆርመድ መድ ክትብል ከሎኻ ኣነ’ኮ ኣክንዳኻ ሕርር ኩምትር’የ ዝብል ሓቂ ክትብል ከም ጨው ክትሓቅቕ

ኣንታ እታ ቤትካ እምበርዶ ተሰተውዕለላ ኢኻ? ኣብ ሓንቲ 4 ብ 5 ትኸውን ስታንሳ ኣብኣ መብሊዕትካ ኣብኣ መስተይትካ! ኣብኣ መደቀሲኻ! ኣብ መግቢ መስተይትካ! ኣብኣ መደቀሲኻ ኣብ መግቢ መስርሒትካ ኣብ ልዕሊ’ዚ 4 ቆልዑት ሰበይትኻ 6 ርእስኻ እኳ ኢኻ ከም ሳርዲን ተጨፍሊቅካ ትነብርየ ዘለኻ?

ደሓን ናትካ’ሞ ግደፎ ንደቅኻን ሰበየትኻን ከ ኣይትሕሰበሎሙን ዲኻ? ማራ ኣብዚሕካዮ

 • ዓቕሚ ዘይብለይ’ሞ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ? ሳእንኻ ማዕረ እግርኻ ክብሃል ዶ ሰሚዕካ ትፈልጥ፡፡ ኣነ ከኣ ካላስ ንሳ’ያ ዓቕመይ
 • “ክላ! ግደፈና በጃኻ ኣይትስሕቐኒ” በሎ የእዳው እንዳዋነጨፈ ዓይኑ ከንቁሮ እናዳለ ኣስዕብ ኣቢሉ

“ብኣና በዞም የዕርኽትካ ኣይትቐንእን ዲኻ ንኣብነት ኣነ ጌና ሌቴናል ኮሌኔል’የ ዘለኹ ሰለስተ ቪላ ገዛ ኣብዚ ከተማ ኣለኒ እቲ ሓደ ኣሳፊሐ ምስ ደቀይን ሰበይተይን ይነብረሉ፡፡ እቲ ክልተ በብ 25 ሽሕ ናቕፋ ተኻርዩ ወርሓዊ 50 ሽሕ ይረኽበሉ

ኣብ ጋሽ ባርካ ሕርሻ ኣለኒ ዕድመ ንኣገልግሎት ሸቃላይ ኣየድልየንን ካብዚ’ዉን ዓመታዊ ካብ 350 ክሳብ 500 ሽሕ ናቕፋ ኣይስእንን፡፡ ካብ ስግረ ዶብ መንቀሳቐሲ ወረቐት ገለ እንዳበልካ ኣይረኸብኩን እንተበልካ ካብዚ ካብ 700 ክሳብ 800 ሽሕ ናቕፋ ኣብ ዓመት ብውሑድ ይርከብ ካብ መሻርፍን ስንቅን ከኣ ከም ሽጣራኻ ሎሚ ዘይበላዕና ድኣ መኣስ ክንበልዕ ሎሚ እንተዘይሒዝና ጽባሕ ዝመጽእ እንታይ ይፍለጥ፡፡ ሰብኣይ ኩን ኣታ! ዝሓለፍናዮ ከርተት ረሲዕካዮ ዲኻ?

 • “ኣይረሳዕክዎን፡፡ ግን ካባይ ዝገዱ ኣለዉ” ምስ በሎ ኣንታ ኣነ ዘይሰምዖ የብለይን፡፡ በዓል መን’ዮም እቶም ካባኻ ዝገዱ” ኢሉ የዒንቱ ክሳብ ዝነጥራ ኣፍጢጡ እንዳጠመተ

“እስከ በል ንገረኒ ግዳም ሓደር ኣለዉና ጥራይ ከይትብለኒ”

ነቲ ዘረብኡ ብትዕግስቲ እንዳሰምዐ ንሕርቃኑ እንዳተጻወረ ፍሽኽ እንዳበለ ንኹሉ ይሰምዕ ሕጂ ግን ገንፊልዎ ግድስ

“በቃ! ይኣኽለካ ኣብ ሜዳ ዝቐበርናዮም ጀጋኑ ብጾትና ሓመድ በሊዕዎም በልዮም ንሕና ንቆርበትና ስብሕና ክንጭነቕ ሃየንታ ኣለዎ፡፡ ካብኦም ኣነ ይሓይሽ ወሊደ ሓዳር ጌረ ኣብ ድፋዕ ዘይኮንኩስ ኣብ ገዛይ ይሓድር ኣለኹ፡፡ ንሕና’ዶ ካብቶም ድሕሪት ዝገደፍናዮም ብምንታይ ንበልጽ ኢና?

ኣነ ደቀይ ኣብ ናይ መንግስቲ የምህሮም ኣለኹ ብዓቕመይ ስድራይ ይመርሕ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ሕልና ቅሳነት የለን፡፡ ከም ሰበይ ይነብር ሰበይ ዝበልዖ ይበልዕ፡፡ ንስኻ ድሌትካ ግበር ኣብ ልዕሊ ርሻን ርሻን ወስኽ መኪና ከም ካምቻ ቀያይረን ቀይሕን ጸሊምን ብላዕ ሕልፈቱ ሓደ ብሕልና ግን ተፈላሊና ኢልዎ ቻው ከይ በሎ ገዲፍዎ ተንሲኡ ተዓዝረ

 • ኣንታ ንዓ’ባ ስምዓኒ? ኣነ’ኮ ንዓኻ ካብ ዘለኒ ተገዳስነት’ምበር ብኽፍኣት ኣይኮንኩን እንዳበለ ሰዓቦ

ብድሕሪቶም ስለዝነበርኩ ኣየስተውዓሉለይን ዘደንጹ ዘረባ ከይሓሰብክዎ ሰማዕኩ፡፡ ዘይሰረቕካ ኢሉ ዝኹርዩን ዘንጸርጽሩን ከምዘለዉ ሎሚ’የ በኹሪ እዝነይ ዝሰምዕ ዘለኹ እሞ ድማ ካብ ሓደ ዓቢ ሓላፍነት ዝተሰከመ በዓል ጽሩራ እቲ ዘሕንኽ ድማ ነቲ ካብትን ካብዝን ኢሉ መንዚዑ መናዚዑ ዘኻዕበቶ ሃብቲ ብኩርዓትን ብሓበንን ክጅሃረሉ ምስመዐይ እዚ ኩሉ ሃብቲ ጽባሕ ፍትሒ ምስ መጸ በዓል ዋና ህዝቢ ምስ ዝሓቶ ኣበይ’ኮን ክኣቱ ይኸውን? ኣብዛ ሃገርስ’ባ ዘይስማዕ የለን?

ኣቐድም ኣቢለ እንቋዕ ንብርሃነ ልደቱ ኣብጸሓኩም እምበር ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣይብልን ኢለ ኔረ፡፡ እወ ሕጂ’ዉን ኣይብልን

ንዓይ ሓድሽ ዓመት ትርጉም ኣለዎ ምስ መንነተይ ታሪኸይ ክብረይ ዝተኣሳሰር ናተይ ሓድሽ ዓመት፡ ናተይ ፊደል፡ ቁጽሪ ዘለኒ በዚ ዝሕበን ኤርትራዊ’የ፡፡ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣቆጻጽራ ግዜ ወርሒ፡ ሰዓት ኣብ ኣፍሪቃ ናታ ፊደልን ቁጽርን ዘለዋ ሃገር እንዳሃለወት ነዚ መግለጺ መንነተይን ክብረይን ሓኺኸ ሓድሽ ዓመት ኤውሮጳውያን ንዓይ ኣይብጽሐንን፡፡

ንምዃኑ ትርጉም ሓድሽ ዓመት እንታይ ድዩ? ፍሉይ ወይ ሓድሽ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እትዕዘበሉ ’ዶ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ሃገርና ካብ ሰነ ክሳብ ነሓሰ ዘሎ ኣዋርሕ ክራማት’ዩ፡፡ እዚ ከቢድ ኣዋርሕ’ዩ ብዝናብን ውሕጅን ጨፈቃን ብደመናን ጥምቕን ጸልሚቱ ዝሓልፍ’ዩ ዝነበረ እኽሊ ብዘርእን ቀለብ ዝውድኣሉን ሓምሊ ሞሮሮ ሸምጢጥካ እንዳበላዕካ ዝሕለፈሉ እዋን’ዩ፡፡

ነሓሰ ተወዲኡ መስከረም ክቕልቐል ከሎ ተስፋ ሒዙ ይመጽእ ስገም ሸዊቱ ተሸምጢጡ ንሓምሊ ኣልዩ ምዕንጋል ይጅመር

ስገመየ ረዳኢተይ ተባሂሉ ብኹሉ ዓድታት ይዝመር

ጎቦታት ሽንጥሮታት ብጥሉል ቀጠልያ ሕብሪ ማዕሪጎም ዕምበባ ግልገለ መስቀል ንመሬት ዓድና ግምጃ ኣልቢስዋ ወሓዝቲ ሩባታት ኩሕሊ መሲሎም ጸርዮም እትርእየሉ’ኮ ካብ መስከረም ሓደ እምበር ኣብ ጥሪ ሓደ ኣይኮነን

ጥሪ ሓደ ንዓይ ካብ ለካቲትን መጋቢት ትፍለ ኣይኮነትን ዝተፈልየ ሓድሽ ነገር የብላን ምናልባት ንኣውሮጳውያንን ኣሜሪካውያንን በረድ ዝርእየሉ ወርሒ ከም ጡጥ ናብ ባይታ ስለዝረግፍ  ብኡ ይዘናግዑ ይኾኑ፡፡ ንዓኣቶም ሓድሽ ነገር ይኸውን ንዓይ ግን ባህለይን መንነተይን ኣይኮነን

ፊደለይ ኣብ ዙላ፡ ኣዱሊስ፡ በለዉ ከለወ፡ መጠራን ካልኦት ከባብታት ተቐሪጹ ሕላገት ገዲፉለይ ኣሎ፡፡ ኣነ ንሱ’የ፡፡ ታሪኸይ ንሱ’ዩ

እዚ ሎሚ በዞም ናይ ዘመንና ጎሓሉ ዝግበር ዘሎ ታሪኽ ናይ ምድምሳስ መንነት ናይ ምሕካኽ ወፍሪ ክንደናገር ኣይግባእን የሕዋት፡፡

ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ጌሮሞ፡፡ ኣነ በዚ ኩሉ ግዜ ይገርመኒ’ዩ እቲ ትግርኛስ’ኳ ቋንቋና’ዩ ዳርጋ 55 ሚኢታዊ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝኾነ ጸገም የብሉን ድሕሪ ትግርኛ ብስፍሓት ኣብ ኤርትራ ዝዝረብ ቋንቋ ትግረ’ዩ፡፡ ነዚ ቋንቋ’ዚ ዕሽሽ ኢልካ ዓረብ ወግዓዊ ቋንቋ ምግባርስ ኣዲኣ ገዲፋ ሓትንኣ ትናፍቕ’ዩ፡፡ ኣብ ዶባት ሱዳን ዘለዉ ኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግረን ሱዳናውያንን’ኮ ብቋንቋ ትግረ’ዮም ዝረዳድኡ፡፡ ዝገርመኒ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዓረብ ዝቋንቁኦም ዓሌት ኮነ ብሄር የብልናን ስለምንታይ ድኣ ዓረብ ዝብል ሕቶ ግን መልሲ ኣይረኸብኩሉን

ደሓን ቋንቋ መረዳድኢ ንበሎ ኤርትራ ኣባል ዓረብ ሊግ ንኽትከውን እዞም ሎሚ ንኤርትራ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጭርኦም እንዳዘረጉ ክሰግዱን ክጉምሑን ምፍታኖም እንታይ ኮን ይኸውን እቲ ሕቡእ ኣጀንድኦም?

ንዓይ ከምዝርደኣኒ ግን ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕታዊ ፊደልና፡ ዓውደ ኣዋርሕና፡ ሓኺኽካ ኣጥፊእካ ብመንነት ቅልውላው ክንሳቐ’ሞ ብዛዕባ ሃገር ምግዳስ ተሪፉ መንነትና’ዉን ንክንርስዕ ዝተኣልመ ውዲት’ዩ ዝብሎ መንነቱ ዝተመንጠለ ህዝቢ ከኣ ታሪኽ የብሉን ባህሊ ኣይፈልጥን ኣብ ዕንይንይ ይነብር

ኣስተውዕሉ’ምበኣር ደቂ ሃገረይ ከም ወርቂ ዝደምቕ ታሪኽ ዘለና፡ ፍሉይ መለለዪ ልምድታትን ክብርታትን እንውንን ንሃገርና ደምና እነፍስስ የዕጽምትና እንኽስክስ ሎሚ ዘሪጋ ኣትዩና፡፡ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኣድሂብና ኢሂን ምሂን ከይንብል መርዛም ፖለቲካ ነዚሑ ንውሽጣዊ ጉዳያትና ረሲዕና ኣብ ግዳማዊ ጉዳያት ክንቁዝም ይገብር’ሎ፡፡ እዚ ከኣ ሽርሒ’ዩ፡፡

ናትና እንብላ ደም ከፊልና ዘምጻእናያ ሃገር፡፡ ናህና እንብሎ ብወግዒ ዝመረጽናዮ መንግስቲ ኣይተኸልናን፡፡ ቅዋም የብልናን፡ ብሕግን ፍትሕን ኣይንዳነይን ካብዚ ዝዓቢ ክሳራ እንታይ’ሎ ኣብ ህይወትና? እዚ ዝተመንጠልናዮ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላትና ንምኽባር ከም ህዝቢ ብሓባራዊ ምርድዳእ ንሓርነት ኣክንዲ ምቅላስ ኣብ ቤላ ቤሎ ተሸሚምና ንዘቐጠነ ሬጣጥ፡ ንዝረጎደ ዓንጃል፡ጸጉሩ ዝወደአ በራሕ ንዝበርሐ መላጥ፡ ንዝነውሐ ሊንጎ ንዝሓጸረ ግናይ፡ ንዝሰኣነ ድኻ ወዘተ ወዘተ…. እንዳበልካ ለኻዕኻዕ ምባል እንታይ ይብሃል? ኣብዚ በለካ ለኽዓካ ትርጉም ኣልቦ ጭርጭር ምእታው ንስውኣት ምጥላም’ዩ፡፡ ጽባሕ ንጉሆ ሃገር ምስጠፍአት መበቆልናን መንነትና ምስቀበጽና ትጉሽተተይ ምባል ዘዋጽእ ኣይኮነን፡፡ ነቲ ሓቂ ንገንዘቦ፡፡ ብዛዕባ መጻኢት ብልጽግትን ምዕብልትን ኤርትራ ንሓሳብ እንተድኣ ኴንና ከም’ቶም ትማሊ ንናጽነት ዋጋ ዝኸፈሉ ሎሚ ድማ ንሓርነት ዋጋ ክንከፍል ይግባእ በሃላይ’የ፡፡ ኣብዚ ጸዋግ እዋን ቤላ ቤሎ ኣየምሕረልናን፡፡ እዚ ወድሓንኩም

 

ሓውኹም

ሳሚ ወዲ ሻውል

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY