እዋናዊ ዛዕባ- ሃገር ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ህዝቢ ኣብ መሪሕነት እምነት ምስ ዝስእን’ዩ፡፡

0
1278

ኣብ ህዝብን መሪሕነትን ምትእምማን ምስ ዘይህሉ ልዕልነት ሕጊ ይፈርስ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ይጥሓሱ፡፡ ተሓታትነት ስለዘይህሉ ፋሉልነት ይነግስ፡፡ በብደረጅኡ ዝርከቡ ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ጸፍሒ ስልጣን ዝጨበጡ ብሕጊ ኣክንዲ ዘመሓድሩ ብስምዒት ይምርሑን ይመርሑን፡፡ ውልቃውነት ሳዕሪሩ ብልሽውና ይዕምብብ፡፡

ብቐንዱ በዓል ዋና ስልጣን ህዝቢ’ዩ፡፡ ንልኡላውነት ህዝቢ ዝጎሲ ስርዓት ንሃገር እንተብሒቱ እሂን ምሂን፡ ምልዛብን ዘተ ስለዘይህሉ መራሕን ተመራሕን ኣይህሉን፡፡ ናይዚ መወዳእታ ከኣ ተለኻኺምካ ምጥፋእ’ዩ ዘስዕብ፡፡ ኣብ ኤርትራ ንህውከትን ዕግርግርን ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ጠንቂ ሰላም ዕንደራታት ኢሳይያስን ጉጅልኡን መወዳእትኡ ናብ ኣዋጽኦ ዘይርከቦ ናዕቢ’ዩ ዘምርሕ፡፡ ነዚ ብኣጋ ንምዕጋት ዋንነት ስልጣን ህዝቢ ናብ ህዝቢ ክምለስ ብምግባር ኣቢልካ’ዩ ዝፍታሕ፡፡

ንሃገርን ህዝብን ዝፈታተኑ ቀንዲ ሓደጋታት ንምጥቃስ ዝኣክል ሕርሻዊ መሬት ብዝተወሰኑ ውሑዳት ኣባላት ጉጅለ ኢሳይያስ ምጉባጡን ምግባቱን፡ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ከተማን ሓውሲ ከተማታትን ኣክንዲ ምፍታሕ ንዝተሃነጹ ምፍራስን ምዕናውን ጸጋታት ሃገር ካብ ዕደናን ባሕርን ዝርከቡ ኣበይ ከምዝኣትዉ ህዝቢ ዘይምፍላጡ ብቀንዱ ከኣ ቀረብ መግቢ መስተ ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ብዝግባእ ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ዘይምኽኣሉ ዝፈጠሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ኤርትራ ከም ሃገር መጻኢኣ ክጽልምትን ህዝባ ግዳይ ስደትን ብርሰትን ክትከውን’ዩ ጌርዋ ዘሎ፡፡ እዚ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ኢሳይያስ ዝወለዶ’ዩ፡፡

ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታትን ብኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበንን ኣብ ሃገር ዘውርዶ ዘሎ ዕንወትን ክሳራታትን መዕገቲ ክንገብረሉን ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉን ዘለና ጉዳይ’ዩ፡፡

ኤርትራውያን ኤርትራዊ መንነትና ከይሕከኽ ህልውናና ክነውሕስ እንተኽኢልና ጥራሕ’ዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ሓደጋ ኣንጸላልዩ ኣብ ቀራና መንገዲ እንዳሃለና ብኣውራጃዊ ስምዒታትን ብውድበይ ውድብካ ክንተፋነን ግቡእ ኣይኮነን፡፡ ኣፈላላያት ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባታት ንኽዕንብብ ክንጥቀመሉ’ምበር ብጽበት ተቖሪንና ’’ኣነ ዝበልክዎ ክፍጸም ኣለዎ’’ ዝብል እዛ እምባይ መን ይወርሳ ኣተሓሳስባ ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስን ንምንዋሕ ዝሕግዝ’ምበር ንኤርትራውያን ዘርብሕ ኣይኮነን፡፡

ሃገር ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ህዝቢ ኣብ መሪሕነት እምነት ምስ ዝስእን’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ኣብ ቃሉ ስለዘይተረኽበን ሕድሪ ሰማእታትን ስለዝጠለመ ብህዝቢ ተፈንፊኑ ኢሳይያስን ህዝብን ከብድን ሕቖን ብምዃኖም ኤርትራ ሓደጋ ኣንጸላልይዋ’ሎ፡፡ ሃገር ካብዚ ኣትያቶ ዘላ መዋጥር ክትወጽእ እንተኾይና ኤርትራውያን ኣፈላላያትና ኣወንዚፍና ቀዳምነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን ሃገራዊ ግቡእና ክንፍጽም ይግባእ ንብል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here