እዋናዊ ዛዕባ – ህግደፍ ንዝኣመነ ማይ ከም ዝሓቖነ!

0
416

ህግደፍ ንዝኣመነ ማይ ከም ዝሓቖነ!

 

እዚ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሓለንጊ ወትሃደራዊ ትርንዔ ዓፊኑ ን26 ዓመታት ዝኣክል ዝገዝእ ዘሎ መሪሒነት ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ቃሉ ዘይጸንዕ ሕድሪ ሰማእታትን መብጻዓ ውዱቡን ዝከድዕ ከም ክሌማ ዓለምና በብእዋኑ ባህሪኡ ዝገላበጥ መትከል ዘይብሉ ኣብ ሓሶትን ምድንጋርን ፍሉይ ክእለት ዝወነነ ናይ ዘበና ዕሉል እክብካብ ሽፍታ ከተማ’ዩ።

ከም ኣብነት መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓመተ 1996 ምስ ሓፋሽ ተራኺቡ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ዘተ “ንሕና ካብ ህዝቢ ተሓቢኢና ንነብረሉ ምኽንያት የብልናን። ሰረቕቲ ኣይኮናን። ዘሕንኽ ነገር የብልናን። ናይ ህዝብና መሰል ክንግህስ ናይ ህዝብና መሰል ክንቅንጥጥ ካብ ናይ ህዝብና መሰል ምግፋፍ እንጥቀመሉ ነገር የብልናን” ክብል ንጹህ ከም ጲላጦስ ንክመስል ንብዓት ሓርገጽ ነቢዑ’ዩ። ልክዕ’ዩ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ዕውት ረፈረንደም ናይ 3 ዓመታት ዕድመ ኣቁጺሩሉ ኣብ ዝነበረ እዋን’ዩ እዚ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። እንተኾነ ካብ እዋን ገድሊ ጀሚሩ ኣካይዳን ባህርን መሪሒነት ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጡ ዝነበሩ ዜጋታት ግና መደረ ኢሳይያስ ባጫን ኣሸካዕላል ዝተሓወሰ ብማዕረ ዝተላዕጠጠ ዕረ ምንባሩንስ ሕዱር ስሚዒታቶም ገናፊሉ ኣብቲ ሽዑ እዋን በጨቅ የብሉ ነይሮም’ዮም።

እሞ እቲ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ንሓርበኛታት መጋደልቱ ስንኩላን ማይሓባር ክኸድዕ ድሕሪ ዘይበለ ጉጅለ ቅድሚ 21 ዓመታት ዘስምዖ ወርቃዊ ቃላት ኣበይ ኣሎ። ተሓቢኢና ኣይንነብር ኢና ዝበሎ፡ ኣበይ ኣሎ ቅዋም፡ ኣበይ ኣሎ ልዕልና ሕጊ፡ ኣበይ ኣሎ ዓመታዊ ባጀት፡ ኣበይ ኣሎ ባይቶ፡ ኣበይ ኣሎ ጉባኤ ኣኼባ ዘተ፡ ሕቶታት ህዝቢ ዘተኣናግድ ዓቃልን በልሒን መራሒ ኣበይ ኣሎ።

ሓንሳብ ኣብ ደንደን ካልእ እዋን ኣብ ባጽዕ ሕጂ ድማ ኣብ ዓዲ ሃሎ እናተሓባኣካ ንህዝብን ሃገርን ብግህዶ ተግድዖምን ተጽንቶምን ኣለኻ።

ሰረቕቲ ኣይኮናን ኢልካ። ብዓቢኡ ልኡላውነት ህዝቢ ምግሃስ ማለት እንታይ ማለት’ዩ። ምስኪናይ ህዝቢ ዘዝወለዶም ደቁ መናዚዒካ ንገለ ኣብ ድፋዓት ተብልያ ንገለን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሕቅቃ ገለን ዕድል ዝገበረት ትንፋስ ድማ ካብ ሃገረ ከምትስደድ ገቢርካ’ያ ስለዚ እዚ ክትራን ስርቂ ደይኮነን።

ደሓር ከኣ እቲ ብሽም ዳግመ ህንጻ ሃገር፡ ብሽም መሰሰኒ ማዕከን ስውኣት፡ እቲ 2% ተባሂሉ ካብ የዋሃት ዝምንዛዕ ሚልዮናት ዶላራት፡ እቲ ብ09 ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ከም ሕሱም ዝጋሓጥ ዘሎ መኽሰባት፡ ካብ ዕድና ወርቂ ቪሻ ዝተረኸበ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ኣታዊን ካብ ወደብ ዓሰብ ዝተረከበ ግንዕ ዶላራት ሱዑድያን ኢማራትን ኣበይ ኣሎ።

እወ ብሽም ገባቲ ኢሳይያስ ሓጎስ ክሻ፡ ፍሊፓስ ወ/ዮውሃንስ፡ የማነ ገብረኣብ፡ ተክለ ማንጁስ፡ ወልዱ ባርያን ቤተሰቦምን ኣብ ባንክታት ኢማራት ዓረብ፡ ስዊዘርላንድ፡ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ተኸዚኑ ኣሎ።  እዞም ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ውሑዳን ጃንዳ ህግደፍ ንሶምን ቤተሰቦምን ብዶላራት ይጻወቱ እቲ ለዋህ ህዝቢ ግና ብከብዱ ከምዝቕጻዕ ይገብርዎ ኣለው።

ካልእ እቲ ናይ ህዝብና መሰል ክንግህስ ክንቅንጥጥን ክንገፍፍን ድሌት የብልናን ካብኡ’ውን ንጥቐመሉ የብላን ዝበሎ፡ ከኣ ወካርያ ጻድቕ ከትመስል ዝዋዋዕ ትአሰር ዝብል ቢሂል ለባማት ደቀባት ኤርትራ ኣወኪኢና ክንሓልፎ። ምኽንያቱ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ ክንዩ ምግሃስ መሰል ሓሊፋስ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ምጽናት ዜጋታት ይፍጽም ብምህላው።

እዚ ክድዓት ሓሶት ምድንጋርን ስርቅን ሕላገት መላኺ ኢሳይያስን ዕሱባቱን ምዃኑ ካብቶም ዝፈጸሞም ኣዝዮም ብዙሓት ተግባራት ኣሪዮስ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢና ኣቕሪብና።

እነሆ ቀንዲ ውራይ መልእኽትና ድማ ከምቲ ኣቦታትና “ጣኦት ዝአመነን ማይ ዝሓቆነን ሓደ” ዝበልዎ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ቕንጣብ ሓልዮት ዘይብሉ ብቂምን ቅርሕንትን ዝተባዕጠ ኣኼስ ስርዓት ህግደፍ ነቶም ትማል ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊኦም 2% ከፊሎም ናብ ዓዲ እናተመላለሱ ሓለፍታት ክግበረሎም ንዝጸንሑ ዩሁዳ ዘመነ ድማ ማዕረ ሰቦም ዝብል ኣሸቁራሪ መምርሒ ብምውራድ ህርመት ትርግታ ልቦም ከም እትህንፈጽ ገቢርዎ ኣሎ።

ነቶም ካብ ግብጽን ሱዳንን ናብ ሃገሮም ዝተጠረዙ ስደተኛታት’ውን ትማል ሓንጎፈይ ኢልና ክንቅበሎም ኢና ከምዘየበለ ሕጂ ብክድዓት ሃገር ጠቒኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጎኑ ሓሳረ መከርኦም የጽግቦም ኣሎ።

ስለዚ ኣንቱም ንህግደፍ ኣሚንኩም ትድግፍን ትዳኩሩን ዘለኩም ገለ የዋሃት ዜጋታትና እዚ ከዳዕ ስርዓት ነባሪ ከምዘይኮነ ተረዲኢኩም ምስቲ ነባሪ ህዝቡኹም ኣብ ጎኑ ብምዃን ንስለ ፍትሕን ዴሞክራስን ሃገርኩም ተሰለፉ።

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here