እዋናዊ ዛዕባ- ሓይልታት ምክልኻል ንህዝብናን ሃገርናን እትውሓሰሉ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓኻ ዩ

0
292

ሓይልታት ምክልኻል ንህዝብናን ሃገርናን እትውሓሰሉ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓኻ ዩ

ሃገረ ዚምባብወ ኣብ ትሕቲ ሮበርት ሙጋቤ ንዝነበረቶ ዓይነ-መርፍኡ ዝጠፍኦ ምሕደራ ውሕሉል ብዝኾነ ኣገባብ ብምቕንጣጥ ዳግም ጭላንጭል ተስፋ እትርእየሉ ኩነታት ኣግሂዳላ፡፡ ናይዚ ብዘይ ዋላሓንቲ ሓርጎጽጎጽ ዝተኻየደ ናይ ለውጢ መስርሕ ኣውራ ተዋሳኢ ድማ ሓይሊ ምክልኻል እታ ሃገር እዩ፡፡ ከም ትምኒት ሙጋቤን ውጥን በዓልቲ ቤቱን መንበረ ስልጣን ሙጋቤ ካብኡ ናብኡ ተበራርዮም ክብሕትዎ እኳ እንተገበረ ንኩነታት እታ ሃገርን መጻኢ ዕድል ህዝባን ዝኣመተ ምክልኻል እታ ሃገር ግን ነዚ ክፈቅድ ኣይክኣለን፡፡ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ውሕሉል ናይ መሪሕነት ግደ ብምፍጻም ድማ ነገራት ዝሓሸ ዕድል ሒዞም ክቀያየሩ ገይሩ’ሎ፡፡

መጻኢ ዕድል ሃገረ ዚምባብወ እንታይ ይኹን? ገና ታሪኽ ማህደሩ ገንጺሉ ክኸትቦ ዝጽበዮ ፍጻመ እኳ እንተኾነ ነገራት መኣዝን ከይስሕቱ ብውሽጢ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ሕቶ ዜጋታት እታ ሃገር ዝገንፈለ ስምዒት ፈጢሩ ዝብኣሰ ኩነታት ከይፍጠር ግን ተኻኢሉ’ሎ፡፡

እዚ ናይ ዚምባብወ ፍጻመ ምሕደራ ሃገራት ቅጥዒ ስኢኑ ህዝብታት ዘስምዕዎ መረረት ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክድይብ ከሎ ሓይሊ ምክልኻል ነገራት ክሃድእን ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ንክህሉን ናይ ዝፍጽሞ ሓላፍነታዊ ተግባር ኣብነት ኮይኑ ዝጥቀስ እዩ፡፡

ኣብ ሃገረ ምስሪ’ዉን መሓመድ ሙርሲ ዝተዓወተሉ ምርጫ ንመጻኢ ዕድል እታ ሃገር ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ መዋጥር ከምርሕ ምስገበሮ፡ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣልሲሲ ብመሪሕነት ዝዋስአሉ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻል ምስሪ ኢድ ኣእታውነት ብምግባር ነገራት መልክዕ ክሕዙ ዝተዋስአሉ ኩነታት ተፈጺሙ ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን፡፡

እዚ መንግስታት ሕቶ ዜጋታት ዝምልስሉ ዓቕሚ እንተስኢኖም ወይ ድማ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንተተሸሚመን ዝግበር ወተሃደራዊ ምትእትታው ዋላ’ኳ ኣብ ታሪኽ ገሊአን ሃገራት ብኡ ኣቢሉ ኣብ ስልጣን ናይ ምቅጻል ድሌት እናተኸሰተ ጸገማት ከጋድድ ዝርአ እንተኾነ እዋን ዝነጸረ ናይ ስግግር መስርሕ ተኸቲሉ ህዝቢ ዝወሰነሉ መንግስቲ ዝምረጸሉ ባይታ ብምምዕርራይ መዕለቢ ክረክብ ዝገብር ቁምነገር ዘተኣናገደ’ዉን ግን ሒደት ኣይኮነን፡፡

ናብቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት እንተተመሊስና ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ መነባብሮ ከምዘሎ ነጋሪ ዝደሊ የለን፡፡ ከም ውጽኢት ናይቲ ድሕሪ ናጽነት ዘሕለፍናዮ 27 ዓመታት ዘቁጸረ ጉዕዞ ድማ ኣብ ኤርትራ ወተሃደር ካብ ምዃን ዝሰገረ ዕድል ዘለዎ መንእሰይ ኣይተፈጠረን፡፡

ምስ ኩለን ጎረባብትና በብተራ ኣብ ዘራጸመና ኣካይዳ ሒደት ክነስና ብዙሓት ከፊልና ኢና፡፡ ሓዳስ ሃገርና ታተ ዝብል ቁጠባዊ ዓቕሚን ዘለና እናሃለና ዝርካብና ኩሉ ንመዓላ ጥፍኣት ከነውዕሎ ተገዲድና ኢና እዚ ምስ ሕሉፍ ቁስልና እናሃለና ህግደፍ ዘናኸሶ ሓዊ ኣብ ልምዓታዊ ውራይና ብርኪ ሓጺን ኮይኖም ዝጎዩልና ለይለያት ስለዝበልዓልና የዐሪና ናብ ድከት ዝኣተናሉ ኩነታት ኣኸሲቱ እዩ፡፡ ንፍቶ ንጽላእ ኣብቲ ቅብብል ወለዶ ዝጠልብ ጉዕዞ መሳርዕና ዘላሕለሐን ዝሸራረፈን ናይ ሓይሊ ሰብ ዋጋ ኣብ ኩሎም ውግኣት ከፊልና ኢና፡፡

እዚ ናይ ወለዶ ክፍተት ዝፈጠረ ናይ ህግደፍ ኣካይዳ ቁጠባ ሃገር ፈጺሙ ከምዘየንሳዕርር ዝገበረ ርዝነት ዘለዎ ዋጋ ስለዘኽፈለና ከኣ እቲ ድሒሩ ዝመጸ ወለዶ ኣብ ጽልግልግ ክኣትዉን ስደት ከማዕድዉን ዝተገደደሉ ኩነታት ፈጢሩ እዩ፡፡

ቁሸታትና ዓበይቲ ሬሳ ሙዉት ዝስከም መንእሰይ ስኢኖም ብእህህታ ዝቁዝሙለን ስፍራታት ክኾና ተፈሪዱለን ኣሎ ከተማታትና መንገዲ ስደት ዝጉዓዙሉ ብርኪ ዘይተርንዐሎም ቆልዑ ጥራይ ተበታቲኖም ዝርኣዩለን ብጽምዋ ዝሳቐያ ቦታታት ክኾና ካብ ዝብየነለን ነዊሕ ተቆጺሩ እዩ፡፡

ሰብ ዘይብላ ሃገር ኣፍራያይ ሓይሊ ዝራሕራሓ ሃገር ምዕባለ ክትሓልም ስለዘይትኽእል ጎረባብትና እናተሓምበባ ጓንያ እትጥምት መስኪነይቲ ሃገር ሒዝና ንነብር ኣለና፡፡ እዚ እምብይ ዝብል ደፋር ወለዶ ዝሰኣነ ኣካይዳ ህግደፍ ቀይዲ በተኽነቱ እናገደደ ስለዝመጸ ከኣ እነሆ ብመጻኢ ዕድልና ተጣሊዑስ ውሑስ ህላዌና ክሳብ ምፍትታን ዝተበጽሐሉ ኩነታት ናብ ምፍጣር ተሰጋጊሩ፡፡

ሕጂ እቲ ሓላፍነት ኣብ ሕቖ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጥራይን ጥራይን እዩ ዘሎ እንተተባህለ ኣይተጋነነን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቶም ዝሓለፉ ሕሱማት ዓመታት ህግደፍ ኣብ ዝኣጎዶ ሓዊ እናተጠበሰ ዝመጸ ከም ወኻርያ ንእስነቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዘብልዩዎ ዘለዉ መንእሰያት ዝሓቖፈ ስለዝኾነ ሓላፍነቱ ድርብ ይገብሮ፡፡

ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣብነት ዘልዓልናዮ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንህዝብን ሃገርን ዝውሓሰሉ ስጉምቲ ክወስድ ልዕሊ እኹል ምኽንያት ኣለዎ፡፡

ምሕደራ ህግደፍ ክንዲ ምንታይ መሪርን ሕሱምን ምዃኑ ንሓይልታት ምክልኻል ነጋሪ ኣየድሊዮን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መረረት የዐርዩ ኣስተማቒሩዎ እዩ፡፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃለዋት ድማ ልዕሊ ኩሉ ብዝግባእ ይግንዘቦን ይርድኦን’ዩ፡፡

ስለዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምሕደራ ህግደፍ ተኣልዩ ህዝቢ ኤርትራ ብደም ደቁ ኣብ ዝተተኽለት ዳስ ናጽነቱ ኣጽሊሉ ንስለ ሓርነቱ ኢሂን ምሂን ኢሉ ዝመኽረሉ ኩነታት ንኽረጋገጽ ቅድሚት ተሰሪዑ ሓላፍነታዊን ታሪኻዊን ጉቡኡ ይፈጽም፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ነንገዛእ ርእሱ ክጠራጠር ምእንታን ህግደፍ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ስለዝሰርሓ፡ ብፍላይ ስነልቦና መንእሰያትና ስደት ዘማዕድወሉ ዘሎ ባህጊ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ብኣሉታ ምድላው ስለዘይተርፍ ነቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ሓላፍነት ድርብ ድርብርብ ጌሩዎ’ሎ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ’ዉን ዘመን ክወግሓሉ ዘለዎ ሃንቀውታ ክሰምር ዝኽእል ኩለንተናዊ ጸገማት ሃገር ክፍወስ ዝኽእል ኣብ ፈቖዶ ስደትን ናይ ህግደፍ ኣብያተ ማእሰርትን ተበታቲኖም ዘለዉ ደቁ ክምለሱሉ ዝኽእሉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንኣካይዳ ህግደፍ ልጓም ብምፍጣር ሓድሽ ንጹህ ሓርነታዊ ንፋስ ክነፍስ እንተጌሩ ጥራይ ምዃኑ እምነቱ ጽኑዕ እዩ፡፡

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ከተግህድ ታሪኽ ይሓተካ’ሎ፡፡ ነዚ ታሪኽ’ዚ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ፈጺምካ ኣብ ማህደር ታሪኽ ብክብሪ ከምትሰፍር’ዉን ህዝብና ፈጺሙ ፈጺሙ ኣይጠራጠርን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here