እዋናዊ ዛዕባ- ሓድነት ምበር፡ ምብትታንሲ ዝፍይዶ የሎን።

0
825

ሓድነት ምበር፡ ምብትታንሲ ዝፍይዶ የሎን።

ብእኩብ ናይ ምንባር መስርሕ፡ ንሓደ ህዝቢ ማዕረ ኽንደይ  ኣገዳስነት ኣለዎ፡ ዘተሓትት ኣይኮነን። እቶም መሰረታዊ ክብርታት ዝባሃሉ’ውን፡ ብሓባር ኣብ እትነብረሉ እዋን’ዩ ዝያዳ ዝዕቀቡን ዝውሓሱን። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ህላውነት ዜጋታት ዝረጋገጸሉን፡ ከም ህዝቢ ቀጻልነቶም ተዋሒሱ፡ ወለዶት ዝተኻኸኣሉ እሉ መንግዲ፡ በዚ ብእኩብ ዝንበር ኣካይዳ ድማ’ዩ ክትግበር ዝካኣል።

ህዝባዊ ሓድነት፡ ብትክትኸ ኣቢሉ፡ ናብ መቋቅልካ ግዛእ ዘምረሓ  ስርዓት፡ ሕማቅና’ምበር ጽቡቅና ከምዘይደልስ ብዓንተ’ው’ዩ ኣፍሊጥና። እዚ ጉጅለ ዘርጊ፡ ይትረፍ ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝካየደሉ ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ’ውን፡ ንሓባራዊ ኣረኣእያ ተቃለሳይ ብሓድነት ከይቅጽልን ከይሰምርን ምእንቲ፡ ማእለያ ዘይብሉ ተንኮላት እናፈሓሰ’ዩ ኔሩ። ነዚ እከይ ዕላማ ግን ኣብዝሓ ተቃላሳይ፡ የስተውዕሎኳ እንተዘይነበረ ፡ ብገለ ዝነቅሑ ኣካላት ዝተፈልጠን ዝተኮነነን ምንባሩ ታሪኽ ይሕብረና። ሓደ ሓደ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩን’ውን፡ እቲ ናይ ምምቅቓልን ምፍልላይን ኩነታት ኣዝዩ ሃሳይን፡ ዝገድፎ በሰላ ሓደገኛን ምዃኑ እናተረደኦም፡ ግን ድማ ብቀዳምነት ባርነታዊ ኣገዛዝኣ ካብ ህዝብና ክቅንጠጥ ኣለዎ ኢሎም፡ ሱቅ ምባል መሪጾም እዮም። እቶም ዝተቃወሙ ግና፡ ብስውር ተቃቢጾምን ህጣሞም ክጠፍእን ተፈሪዶም እዮም።

ልክዕ ከምቲ መራሒ ደርጊ ነበር፡ ዓሳ ንምጽናት ባህሪ ምጽፋፍ ዝበሎ፡ ወይጦ ጉጅለ ህግደፍ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ምብራስን ምህላቅን፡ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፡ ኣብ መንግኡ ንዘሎ ሓድነት፡ ኣድቅኻ ምምታርን ምብትታኸን ዝብል መርሓ ዝሓንጸጸ’ዩ። ነቲ ታሪኻውን ጆግራፍያ’ውን ኣቀማምጣ ህዝቢ ኤርትራ ብዞባዊ ኣወዳድባ ፡ ዓድታት ካብን ናብን ክጸጋግዓ፡ ገሊኦም ህዝቢ ድማ ጥንታዊ መሬቶም መንዚዑ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ዝኣዘዘ በዓል እከይ ተግባር’ዩ። በዚ ከይ ተሓጽረ’ውን፡ ብኣውራጃ፡ ዓሌት፡ መቆልን ሃይማኖትን ፍልልያት ብምፍጣር፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮምን ህዝቦምን፡ ሓባራዊ ርድኢት ንኸይሕዙ ሰፊሕ ዕማም ፈጽሙ’ዩ። ወዲ ኣኮሎ ግዛይ ወዲ ሓማሴን፡ ወዲ ሰራየ’ዶ ወዲ ሰንሒት ኮታስ ወዲ ከበሳን ቆላን ዝብል፡ ኣብ ዓሌቱን፡ ብዛዕባ ዝተወለደላ ዓድን ጥራሕ ንኸሓስብ፡ ገዚፍ ናይ ፕሮፖጋንዳ ስራሕ ኣካይዱ’ዩ። ከም ሳዕቡኑ፡ ህዝባውን ሃገራውን ወገንተኝነት ሃሲሱ፡ ኣብቲ ወዲ ሩባይ ወዲ ከባብየይ ዝብል ጽግዕተኛ ኣፈላላይ ዝያዳ ከተኩርን ክሓስብን ተገዲዱ። እቶም ንስለ ህዝብን ሃገርን ከም ሽምዓ መኪኮም መስዋእቲ ዝኮኑ ምዑታት ተቃለስቲ፡ ንክሪእዎን ንክሰምዕዎንኳ ዕድል እንተዘይረኸቡ፡ እቶም ብህይወት ዘለው ኣካላቶም ዝገበሩ ስንኩላን ኣቦታትና፡ ኣሕዋትናን፡ ኣሓትናን ግና፡ ብዛዕባ እዚ እንታይ ስሚዒት ይፈጥረሎም ኣሎ፡ ንምግማቱ ዝእግም ኣይኮነን።

ኣብ ታሪኺ ኤርትራውያን፡ ከምዚ ዝበለ ናይ ምምቅቃልን ምብትታንን ኩነታት ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን። ሳላ ከይሲ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ግና፡ ነዚ ንህላዌና ዝፈታትን ግዜ በጺሒና ንርከብ። ንሱ፡ መወዳእታ ጥፍኣትና ተመን’ዩ፡ ንኸይንሓብርን ከይንሰምርን ምሉእ ግዚኡ ሰውኡ ክሰርሕ እንከሎ፡ ነቲ ናቱ ሰይጣናዊ ዕማም፡ ኣብ ምብድሁን ምብርዓኑን ከኣ፡ ናትና ሓላፍነት ምኻኑ ዝዘንጋዕና ንመስል።ካብቲ ቀታልን ንሕሰያ ኣልቦን ባህርያቱ፡ እንቋዕ ተገላገልኩ’ምበር ድሕሪ ደጊም፡ ነብሰይ ሓራ ስለዝወጸት፡ ዝማጎተሉን ዝቃለሰሉን ህዝቢ ይኩን ሃገር የብለይን ብምባል፡ ኣብ ውልቃዊ ጉዳይካ ምቱካርን ኩነታት ህዝብን ሃገርን ዕሽሽ ክበሃሎ ኣይግባእን። የግዳስ፡ ተግባራት ጸላኢ ብዕምቆት ከታልልን ፡ ኣብ ምምካቱ ክትሓብርን’ዩ ዝግባእ።

ናይ ትማሊ መስተንክራዊ ቃልስና፡ ብናይ ሓባራዊ ጉዕዞ ኣብ ምዕራፍ ከምዝበጽሕ ብምትእምማን’ዩ፡ ሓያል ርብርብ ዝካየድ ዝነበረ። ብዘይ ህዝቢ፡ ህልውና የለን፡ ብዘይ ሃገር ክብረት የለን’’ ዝብል ጭርሖ ድማ፡ ኣብ ሕድሕድ እቲ ውጽዕ ዜጋ ምንባሩ ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ። ሎሚ እንተሪእናዮ’ውን፡ ካብ’ቲ ዝሓለፈ ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ፡ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ዘበታዊ ገዛኢ፡ ብዝሓየለን ዝከፈኣን መልክዑ የተግብሮ ኣሎ። ተዓፊኑ ዝርከብ ህዝብና፡ ሓራ ኣብ ምውጽኡ ድማ፡ እቲ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ቃልሲ፡ ብሁጹጽ ክያዶ ንዓወት ክበጽሕ ኣለዎ። ነዚ ጠለብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ተግባራዊ ክኸውን ምእንቲ ኸኣ፡ ውድንን ጥሙርን ቅልጽም ክንጥቃም ግድን’ዩ። ካብዚ እምነትን መትከልን ርሕቅና ወይ’ውን ብሕድሕድን ተናጸልን እነካዶ ቃልሲ፡ ዋላ ድኣ ሓደ ካብቲ መስርሕ ቃልሲ ኣንጻር ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ይኩን፡ ነቲ ዝሓተና ዘሎ፡ ህጹጽ ግዜ ኣሕጽሩ ናብ ዓወት የብጽሕ’ዩ ከትብሎ ዘየድፍር’ዩ። ስለዚ፡ ስዕረት ህግደፍ  ከይውዓለ ከይሓደረ ጉሁድ ክኸውን እንተኾይኑን፡ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ይኹን ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ተረጋግጹ፡ ውሕስ ኮይኑ ምእንቲ ክንርእን፡ ቃልሲ ውጽዓት፡ ሓድነት ብምፍጣር’ምበር፡ ብምብትታንሲ ዝፍይዶ ከምዘይብሉ ሪዕምና ተሳትፎና ነመስክር።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY