እዋናዊ ዛዕባ- መሰረታዊ መሰላት እናገሃስካ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ህግደፋዊ ጭረሖ ትርጉም ኣልቦ’ዩ!

0
3392

ወዲ ሰብ፡ ገና ኣብ ዕሸላዊ መድረኸ ክበጽሕ እንከሎ’ዩ፡ መሰረታዊ መሰላቱ ዝረክብን ዝሕለወሉን። እዞም ኣገደስትን ዘይጉሰዩን ጉዳያት፡ ፍጥር ምስ በለ’ዩ፡ ካብ’ዛ ባህርያዊት ዓለም ከም ህያብ ዝተዋህቦን ዝተለገሰሉን። ናይ ምዝራብ ፡ ሓሳቡ ብነጻ ምግላጽ፡ ካብን ናብን ብነጻ ምንቅስቃስ፡ ናይ ምስራሕ፡ ኣብ ዝደለዮ ሃይማኖታዊ እምነት ምምላኽን፡ ሳዓቢ ምኻንን ….. ወዘተ ዝኣመሰሉ መሰረታዊ መሰላት ብትካላዊ መንግስቲ ይኩን ውልቀ ሰባት ክምጠወሉ ወይ ክንፈጎን ከቶ ዝከኣል ኣይኮነን። እንቲ ምንታይሲ እዛ ባህርያዊት ዓለም ዝዓደለቶ ስለ’ዝኮነ።

ምክባር መሰረታዊ መሰላት፡ ከም ዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነ ከም ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ’ውን ክረኣ ዝግበኦ’ዩ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝርከቡ ሕብረ ብዙሕነት ድማ፡ ነቲ መልክዕ ጽባቄኦም ዝገልጽ፡ መለለይ ሓድነቶምን፡ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ዘንጸባርቅን ዳኣምበር፡ ጋግ ዝፈጥር ክኸውን ኣይክእልን። ሓደ ብሄር፡ ናይ ገዛእ ርእሱ፡ ቋንቋ፡ ባህልን ክብርታትን ዝወነነ ከም ምኻኑ መጠን ኣብ መስርሕ ኣነባብርኡ ካብቲ ካልእ ብሄር ዘፈላልዮ ክህሉ ግድን’ዩ። እቲ ኣብ መንገኦም ዘሎ ኣፈላላይ ግን፡ ዓብላልነትን ጸብላልታን ዝረኣየሉ መድረኽ ዘይኮነስ፡ ንዘለዎም ተረክብኣዊ ፍልልያት ፡ ብዝግባእ ኣክቢሮምን፡ ተከኣኢሎምን ምእንቲ ክነብሩ ዝሕግዝ’ዩ። ኤርትራ ሃገርና’ውን ድመር ውጽኢት ናይቶም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ብሄራት’ምበር፡ ካብ ሓደ ዓሌት ወይ ብሄር ዝተረኽበት ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ ህዝቢ ኣይኮነን። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ መልክዕ ኣፈጣጥራና እንፈላለየሉ ኩነት ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ከቶ ኣይክእልን። በዚ’ውን’ዩ እቲ ሓደ ከም ባህ ዝበሎ ክዕንድር፡ ካልእ ድማ ነዛ ንምንባር’ውን ተኮነ፡ ፍቃድ ተኸልኪሉ ዘሎ።

ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ፡ ዝኾነ ህዝቢ፡ ኣምር ህላውነቱ ጋህዲ ክገብርን፡ ነቲ ሕብረ ብዝሑነቱ ኣሚኑን ተቀቢሉን ብሓድሕዳዊ ምክብባር ቀጻልነቱ ከረጋግጽን እንተኾይኑ፡ ብቀዳምነት መሰረታዊ መሰላቱ ክውሓስ ኣለዎ። እዞም ብተፈጥሮ ዝተዋህቦ መሰላት ብቀንዱ፡ ገዛእ ርእሱ ከኽብሮም ዝግባእኳ እንተኾነ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስት’ውን፡ ናይ ምርግጋጽን ምውሓስን ሓላፍነቱ ክዋጻእ ይግበኦ። ዜጋታት ኣብ ጉዳይ መሰሎምን ግቡኦምን ንዘለዎም ኣፍልጦ፡ ናብ ዝሓሸን ዝበረኸን ደረጃ ንምድያቡ፡ ሰፋሕቲ ዕማማት ብምስላጥ’ዩ ድማ ፡ ተሳትፍኡ ከረጋግጽ ዝክእል። ብዛዕባ ዝኾነ ይኩን፡ ዕጥጥ ዘይብሎ ስርዓት ግን፡ ይትረፍ ናይ ህዝብታት ሕብረ ብዙሑነት ከኽብር ነቲ ከም ሰባት መጠን፡ ብህይወት ናይ ምንባር መሰሎም፡ ዝድርትን ዝግህሰን እዩ። ነዚ ሕማቅ ኣብነት ከም መረዳእታ ዝጥቀስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ጥፍኣት’ዩ።

እዚ ስርዓት እዚ፡ ዕምሩ ንምንዋሕ ካብ ዝጥቀመሉ ሜላዊ ኣገባብ’’ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢዝብል ትርጎም ኣልቦ ጭሮሑ’ዩ። ዜጋታት ኤርትራ፡ ብቋንቋ፡ ባህሊ፡ ሃይማኖት እምነቶም ኮታስ ትሕዝታት ኩልንትንኦም ዝተፈላለዩ ክነሶም፡ ኣተሓሳስበኦም ከይተረፈ ሓደ ዓይነት ብምምሳል ክጉስጉስ ይፍትን። ነዚ መደናገሪ ሜላ፡ ብዝግባእ ዝነቅሓሉ ኣካል፡ ነቲ ህግደፍ ዝብሎ፡ ፍጹም ዝከኣል ዘይምካኑ መሰረታዊ ሓቂታትን ጭብጥታትን ጌሩ ከረድእ ምስ ዝፍትን ከኣ፡ ግዳይ እቲ ኣራዊታዊ ኣተሓሕዝኡ ካብ ምኻን ዓዲ ኣይወዓለን። ገለ ተረሽኑን ተቀንጺሉን ገለን ድማ ኣብ ፈቀዶ ኮንቲነራትን ትሕቲ ምድርን ሰፊሩ ይርከብ ኣሎ። ኤርትራዊ ዜጋ ኣይኮነን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቀኛ ኩነታት፡ ብዕልን ብጋህድን ተዛሪቡስ፡ ነቲ ሕሱም መግዛእቱ ኣብ እንግድዑ ጸይሩ እናኸድውን፡ ዝኣበሶ ኣብ ዘይብሉ ህሞት ፡ ሰብኣዊ ክብረቱ ተጣሒሱን ተጋህሱን’ዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ተኮነ’ውን ኣጸጽዩ ፈሊጥዎን፡ ወድዓዊ ብዝኮነ መንገዲ ድማ ኮኒንዎን ወግዝዎን’ዩ። እዚ ካብ ኮነ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ህሞት ድማ፡ ብከመይ ኣገባብ’ዩ ‘’ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ’’ እናተባህለ ዝጭራሕ? በዚ ሕሱር ፖለቲካዊ ቁማርከ ክሳዕ መዓስ ክንቅጽል ይክኣል? መሰረታዊ መሰላት እናገሃስካ ሓደልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ህግደፋዊ ጭሮሖ ትርጉም ኣልቦን፡ ንመስርሕ ምድንጋርን ዝጥቀመሉ ምኻኑ ካብ ኣስተውዕልና ከኣ፡ እቲ ሕብረ ብዝሑነትና ተሪር ሓድነትና ምኻኑ ምእንቲ ከነርእዮ፡ ብሓባር  ንቃልሲ ንውፈር።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY