እዋናዊ ዛዕባ- ናጻ ዘይወጸት፡ ናጻ ሃገር

0
105
ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ልዕሊ 60 ሽሕ ኤርትራውያን በጃ ሓሊፎም፡፡ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ሰንኪሎሙላ፡፡ መስዋእትን ስንክልናን ትርጉም ክህልዎ ምዕብልትን ብልጽግትን ኤርትራ ምስ እትፍጠር’ዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ህዝቢ ኤርትራ ኔሩ፡፡ ምእንቲ’ዚ’ዩ ከኣ ድምቀት ክብርቲ ዕለት 1991 ቀጻልነታ ክረጋገጽ ኣብ 1993 ናጽነት ኤርትራ ብሪፈረንደም ሕጋዊ መዕለቢ ዝተገበረሉ፡፡

ኣብ ሎሚ ኴንና ድሕሪ 27 ዓመታት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ክነኽብር ከሎና ናጻ ስለዝኾንና ዲና ነዛ ዕለት እነኽብራ ዘለና ዋላስ እቲ ንቡር ንከይተርፍ’ዩ? ናጽነት ኣብ ዝተሓረምካሉ መዓልቲ ናጽነት ምኽባር ላግጺ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ’ዛ ሃገር ዝሓለፉን ዝሰንከሉን ምልጋጽ’ዩ፡፡ ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት’በር መዓልቲ ናጽነት ኢልካ ምኽባር ኣየምሕረልናን፡፡ ሕድሪ ስውኣትን ስንኩላትን ተጠሊሙ፡፡

ስድራ ስውኣት ጠዋሪ ስኢኖም ኣብ ዝተረስዕሉ ኣንስቲ ስውኣት ጠማቲ ስኢነን ተረሲዐን መነባብሮ ሳንሳን እንዳበለን፡ ደቂ ስውኣት ዘኽቲሞም ሓሳረ መከርኦም እንዳርኣዩ፡ ስንኩላን ከም ብላይ ኣቕሓ ተደርብዮምን ሓንቂቕኩም ተባሂሎም ዝተረሸኑሉ መንእሰይ መጻኢ ዕድሉ ጸልሚቱ ጊላን ከዳምን ኣብ ዝኾነሉ፡ ኤርትራዊ ተኸላቢቱን ተዋሪዱን ኣብ ዝሓሰረሉ፡ ኤርትራዊ ሃገሩ ክነብረላ ዘይብህጋ ስድራቤታት ደቕኹም ሃዲሞም እናተባህሉ ዝእሰሩላን ዝግፍዑላን ኤርትራ፡ ኤርትራዊት ኣደ ውላዳ እናተመንጠለት ብናፍቖት ብጓሂ እናሓለፈት፡ ኤርትራውያን ብስደትን ፋሕ ጭንግራሕ እንዳበሉ፡ ኤርትራውያን ኣለናልኩም ኢሉ ዝሕለቐሎም ስኢኖም ግዳይ መጭወይትን ህልቂትን እንዳኾኑ፡ ቃልን ሕድርን ስውኣት ይተግበር ንዝበሉ ብወፍሪ ህልቂት እንዳተሳጥሑ ሃገር ከም ሃገር ኣንፈታ ስሒታ ናብ ፍሽለት ገጻ እንዳምርሐት በየናይ መዐቀኒ ሚዛን’ዩ ኤርትራ ናጻ ሃገር ክትብሃል ትኽእል? እዚ ሕድሕድ ኤርትራዊ ምስ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ እንዳዛመደ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶ’ዩ፡፡ ትርጉም ናጽነት ዓፈና፡ መጭወይቲ፡ መርሸንቲ፡ ስደትን ብርሰትን እንተድኣ ኮይኑ ንባርነት እንታይ ትርጉም ክውሃቦ ከምዝኽእል መልሲ ኣይርከቦን፡፡

ምእንቲ ኤርትራ ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ጀጋኑ ቅድሚ ናጽነት ኣይኮኑን ተሰዊኦም ቃሎምን ሕድሮምን  ድሕሪ ናጽነት ምስ ተጠልመ’ዮም ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን፡፡ ክልተ ግዜ ተሰዊኦምን ሰንኪሎምን እዚ ከም ኤርትራውያን ኣመና ክንሓንከሉን ክንስከፈሉ ይግባእ፡፡ መበል 27 መዓልቲ ናጽነት ክትክበር ከላ ንዝኽሪ ጀጋኑ ሽምዓ እንውልዓላን ንሓርነት ቃልስና እንሐይለላን ድኣ’ምበር ናጽነት ኣብ ዝተጨውየሉ ብሽም ሃገራዊ ናጽነት ዳንኬራ እንሃርመሉን ንዕንድረሉን እዋን ከምዘይኮነ ኤርትራውያን ክስወጠና ኣለዎ፡፡ ኤርትራ ናጻ ዘይወጸት ናጻ ሃገር ከምዝኾነት ኣሚንና ርችት ሓርነት ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት ንወልዕ ዝብል ናይዚ ዕለት እዋናዊ መልእኽትና’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here