እዋናዊ ዛዕባ- ኣብ ሰላም ክነብር ዘይኽእል ስርዓት ትርጉም ሰላም እንተዘይተረድኦ ኣይገርምን

0
286

ኣብ ሰላም ክነብር ዘይኽእል ስርዓት ትርጉም ሰላም እንተዘይተረድኦ ኣይገርምን

መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ መንበረ ስልጣን ምስጨበጡ ንሕቶ ህዝቢ ቀዳምነት ሰሪዖምን ክብሪ ሂቦምን ስግግር ስልጣን ክገብሩ ስለዝጽገሙ ዳርጋ ጠንቂ ህውከትን ዕግርግርን ዝኾኑሉ ኣጋጣሚ ምርኣይ ልሙድ እዩ፡፡

ዕድመ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሕሉ ገደብ እዋን እንተኣኺሉ’ውን ቅዋም ምምሕያሽ ክሳብ ዝበጽሕ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ይመርጹ፡፡ እዚ ክፋእ ልምዲ’ዚ ነቲ ብምርጫ ተሳዒሮም እናሃለዉ ንውጽኢት ናይቲ ህዝቢ ዝሃቦ ድምጺ ብሓይሊ ዝቕየሩሉ ተርእዮ ደሚርና እንተርኢናዮ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ሃገራት ኣፍሪቃ ክንዲ ምንታይ ጠንቂ ኮይኑ ከምዘሎ ከነስተብህሎ የኽእለና እዩ፡፡

ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት መስርሕ ምትኽኻእ መሪሕነት ዝሰላሰለሉ ምዕቡል ልምዲ ስለዘሎ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሕ መራሒ ዳርጋ ኣይትርኢን ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እንተበጺሑ ኣብ ሃገራዊ ረብሓታት ዝደራደር መርገጺ ኣይትዕዘብን ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ብምክያድ ድማ ህዝቢ ንዝጠለቦ ለውጢ ዝምጥኑ ጻዕርታት ክግበር ነዚ ዘተግብር ዓቕሚ እንተዘይተራእዩ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ምርጫ ህዝቢ ነቲ ቃሉ ዘየኽበረ ሰልፊ ብድምጹ ፍርዲ ይህቦ ማለት’ዩ፡፡

ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተተመሊስና ኣብ ቀረጻ እኳስ መራሒ ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብ መንበረ ስልጣን ክጸንሕ ዘኽእሎ ምምሕያሽ ቅዋም ከምዝገበራ ምግንዛብ ንኽእል መራሒ ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ’ዉን መራሒ ሃገር ኣብ መሪሕነት ክጸንሕ ተባሂሉ ንዝተቐመጠ ናይ ዕድመ ገደብ ምስ ሃለዋቱ ክጠዓዕሞ ኢሉ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣብ ባይቶ እታ ሃገር ካብ ምጭቕጫቕ ሰጊሩ ናብ ምቅጥቃጥ ኣብጺሕዎም ርኢናን ሰሚዕናን ኮታስ ስልጣን ምርካብ ማለት ዓቐብ ዝኾኖም፡ ሕቶ ህዝብን ባህጊ ዜጋታትን ካልኣዋይ ዝስርዑ መራሕቲ፡ ኣብ ኣህጉርና ምዕዛብ ልሙድ’ዩ፡፡ መራሒ ዚንባብወ ሮበርት ሙጋቤ 90 ዓመት ሓሊፍዎ፡ እርጋን ስዒርዎን ኣብ ኣኼባታት እናተታኾሰን እኳስ ብምንታይ ኣገባብ ስልጣኑ ከምዘረከቦ ናይ ቀረባ እዋን ዝኽርና እዩ፡፡

እምበኣርከስ ተሞክሮ ኣህጉርና እዚ እዩ፡፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስልጣን ብገዛእ ፍቓዱ ዘረክበሉ ሕቶ ኣቕሪቡ ምስሰማዕና ነቲ ኩናት ብናእዳ ክንቅበሎ ይግባእ ዝበልና ብመንጽር’ቲ ኣብ ኣፍሪቃውያን ዘሎ ገና ዘይተሰገረ ልምዲ እዩ፡፡

ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ተቓውሞ ዜጋታታ ይፈታተና ኣሎ ዶ እወ ዝከሓድ ኣይኮነን፡፡ እቲ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ከ ነቲ ኩነታት መሊኡ ዘህድአሉ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩስ ኣይፋል ገና ዝርአ ነገር እኳ እንተኾነ ደርጓዕጓዕ ብዘይፈጠረ ኵነት ኣነ ኣብ ታሕቲ ኮይነ መፍትሒ ጸገማትና ኣብ ዝደሊ መስርሕ ሙሉእ ደገፍ ክገብር መሪጸ ኣለኹ ስልጣነይ ተረከቡኒ ኢልካ ምሕታት ምኽኣል ግን ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ሞሳን ናእዳን ዝግብኦ’ዩ፡፡

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ብቴሌቪዥን ዝሃቦ መግለጺኡ መንእሰያት ኣብ ስምዒት ኣትዮም እታ ሃገር ንዝሃነጸቶም ናይ ልምዓት ትካላትን ሃፍቲ ህዝብን ሃገርን ንዝኾነ ንብረትን ከየዕንው፡ ሕቶታቶም ስልጡን ብዝኾነ ኣገባብ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርቡ ዘመሓላለፎ ለበዋን ማዕዳን እውን ሃገራዊ ረብሓ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ንዝሃበሉ መትከል ዘንጸባረቐ እዩ ምባል ይከኣል፡፡

ስለዚ ኢትዮጵያ ድላዩ ዓይነት ፈተና የጋጥማ መስርሕ ዴሞክራሲያዊ ጉዕዞኣ እናተመሓየሸ ክኸይድ፡ ሕቶ ህዝቢ ዝድመጸሉ ባህሊ ክጉልበት ኢላ ዝኸደቶ ርሕቐት ነዊሕን ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብነት ኮይኑ ዝጥቀስ ምዃኑን ምኽሓድ ኣይክኣልን፡፡

ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፈተና ዝሃብዎ ክብደትን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበጽሖ ውሳነ ዝሃብዎ ክብርን ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ረዚን መልእኽቲ ዘለዎ’ዩ፡፡

ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ዝፈጠረለን ሻቕሎት ከቢድ ምዃኑ ዝገለጻሉ ምኽንያት፡ እታ ሃገር ኣብ ኩለንተናዊ ንጥፈታት እዛ ኣህጉር ዘጥረየቶ ጽዕንቶ ናብ ምፍጣር ዝተሰጋገረ እጃም ዝመስከረ ኮይኑ ነቲ መስርሕ ምትኽኻእን ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተርን ዘለወን ሞሳ ዝገለጻሉ ምስጢር ድማ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ድሑር ልምዲ ዝሰገረን ዝሰዓረን ብምዃኑ ጥራይን ጥራይን’ዩ፡፡

ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ሃገራት ኣፍሪቃ ጋህዲ ንምግባር ንዓመታት ዘካየደቶ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ክሳብ ምስዳድ ዝበጽሐ ቅዱስ ተግባር ሕጂ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘጓነፈ ጸገም እትኣልየሉ ሰናይ ትምኒት ብምግላጽ ኣቢለን ሻቕሎት ዝተሓወሶ ተገዳስንተን ዘርኣየሉ ግብረመልሲ ኣርእየናሉ ኣለዋ፡፡

እዚ እቲ ጥረ ሓቂ እዩ፡፡ ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ ፈተና ወዲቓ ምህላዋ በቲ ካሊእ ገጹ ድማ ኣብ ውሽጢ ፈተና ኮይና’ዉን ንውሽጣዊ ጥንካርኣ ዘመስከረ ፍጻመታት ዘተኣናገትሉ ጥረ ሓቂ……

እዚ ኢልና ስርዓት ኢሳይያስ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዝሃቦ ምላሽ ዘይሓላፍነታዊን ካብ ሓደ ንጎረቤት ዝውክል መሪሕነት ዘይምጥንን ምዃኑ ናብ ዘረጋግጽ መልእኽተይ ክሰግር፡፡

ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኵናት ዘእተወና ጸገም ፈጢሩ ምንባሩ ዝዝከር’ዩ፡ እዚ ኣይገርምን ምኽንያቱ ኣብ ሰላም ክነብር ዘጸግሞ ባህርያቱ ምስ ሱዳን፡ የመን፡ ጅቡቲ’ዉን ናብ ረጽሚ የእቲዩና ስለዝነበረ፡፡ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከቢድ ኵናት ዘኸሰተ ደማዊ ፍጻመ ዘተኣናገዶ ዓሰርተታት ኣሸሓት ዋጋ ዝተኸፈሎን ብምዃኑ በሰልኡ ከቢድ’ዩ ይኹን’ምበር እቲ ኩነታት ዕድመ ሓደ ብጹሕ መንእሰይ ዘቑጸረ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እሞ ድማ ከምዕቡድ ከልቢ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ዝተናኸሰ ስርዓት ኢሳይያስ ዘበገሶ ምዃኑ ስለዝተጋህደ ኣብ ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠሮ በሰላ ክሓውይ ግዜ ኣይወሰደሉን ናብ መዓስከራት ኢትዮጵያ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕውነታዊ ኣቀባብላ ተጌሩሎም ይንብሩ ኣለዉ፡፡ ኢትዮጵያውያን ዋላ’ኳ ንስደተኛታት ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን’ዉን የዕቋቦም እንተሃለዉ ነዚ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ግን ብፍጹም ሓልዮት ስለዝርእይዎ ዜጋታትና ኣብ መዓስከራት ወጽዮም ኣብ ኩሎም ከባብታት እታ ሃገር ሰሪሖም ዝነብሩሉ ዕድል’ዉን ፈጢሮም እዮም፡፡

ኣብ ኩለን ከተማታት እታ ሃገር ማዕረ ኢትዮጵያውያን ሰሪሖም ብሰላም ናብርኦም ዝመርሑ ኣብ ገሊአን ዩኒቨርስታት ድማ ምስ ዜጋታት እታ ሃገር ብማዕረ እናተኣረዩ ዝመሃሩ ኤርትራውያን ክትዕዘብ ከለኻ ድማ ኢትዮጵያውያን ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ በሰላ ንምሕዋይ ንዝተጓዓዝዎ ርሕቀት ብትግርምቲ ትግንዘቦ፡፡

ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ዝሰኣኑ መሰል ምንባር ኣብታ ትማሊ ቃታ ስሒብና ዝተኮስናላ ሃገር ብናጽነት ከስተማቕርዎ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ኸ ሕልና ንዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንታይ ከስደምሞ ይኽእል?

እዚ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝርኣናዮ ቅዱስ ተግባር፡ ፈተና ጸላእና ናይቲ መሪሕነት እወታዊ ጽልዋ ዘለዎ እዩ፡፡ ህዝብታት ነቲ ጥረ ካብቲ ብሱል ክፈልይዎ ከምዘይጽገሙ ርዱእ’ኳ እንተኾነ ፡ መንግስታት ባይታ ዝኸዉን ኣንፈት ዝሕብር ፖሊስን መምርሕን ብምሕንጻጽ ዝገብርዎ እጃም ግን መተካእታ የብሉን’ሞ በዚ መንጽር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስጋና ዝግብኦ’ዩ፡፡ እዞም ኣብ ፈተናኻ ዑቕባ ዝኾነካ ህዝብን ሃገርን ድኣ ብምንታይ መዐየሪ እዩ ኣብ ፈተና ምስወደቐ ነጋሪት ታሕጓስ ዝውቃዕ? ኣብ ትማሊ ኮ ኣይንበርን ትማሊ ዝነበረና ጸገም’ዉን መን ኣበጊስዎ ነቲ ሓቂ ንስሕቶ ኣይመስለናን፡፡

ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ሰላም ክነብር ዘኽእል ባህርይ የብሉን ስለዝኾነ ትርጉም ሰላም ክርድኦ ዝጽበ እንተሃልዩ ዓሻ ጥራይ’ዩ ክኸውን ዝኽእል፡፡ ወያነ ከደ ዓረበ ኢትዮጵያ ተበታተነት ፈረሰት እንተበለ’ዉን ኣየገርምን፡፡

ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ጎረባብትና ጸገም ጸገምና እዩ ራህዋኦንን ሰላመንን ድማ የገድስና እዩ፡፡ ምዕባልአን ብእወታ ይጸልወና እዩ እዚ ነቲ ጸገሞም ዝሓሸ ሰላም ናብ ዘለወን ሃገራት ይበታተን ዘሎ ኤርትራዊ ከመይ ኢልካ ትነግሮ?

ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ኤርትራውያን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንዝሃብዎን ዝህብዎ ዘለዉ ግብረመልሲን ብኣውርኡ ድማ ነቲ ነጋሪት ውድቀት ኢትዮጵያ ዝድስቕ ዘሎ ኢሳይያስ ዝምእዝዞ ጉጅለ ጥራይ’ዩ ዝምልከት፡፡

እንተ ከም ኤርትራውያን ሰላምን ህድኣትን ኢትዮጵያ ከምቲ ካሊእ ኣፍሪቃዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሓለፋ ከም ጎረቤትን ሓውን የገድሰና እቲ ዘሎ ኩነታት ተሰጊሩ እታ ሃገር ናብቲ ዝጀመረቶ ስሉጥ ምዕባለ ዘረጋግጽ ዘሎ ጉዕዞ ክትምለስ ንብህግን ንህንጦን፡፡

ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ትገብረሉ ዘላ ልምዲ ድማ ብቅንኢ ንዕዘቦ፡፡ መዓዝ ኮን’ዩ ንሕናኸ ኢልና ንህንጠየሉ ቅዱስ ተግባር’ዩ፡፡ ቅዋም ዘይብላ ሃገርን ምልኪ ዘሳቐዮን ሰንሰን ዘበሎ ህዝቢን ስለዘለና ጽላልን ከውሊን ዝኾነና ህዝብን መንግስትን ሕማቕ ክገጥሞም ንምነየሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይኽእልን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here