እዋናዊ ዛዕባ – ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ዝተዓመ የለን፡ እንታይ ድኣ ዝተፈጸመ ገበናት’ምበር!

0
262

እዋናዊ ዛዕባ – ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ዝተዓመ የለን፡ እንታይ ድኣ ዝተፈጸመ ገበናት’ምበር!

መቐጸልታ ናይቲ ብ14 ጥሪ 2018 ዝተኻየደ ቃለመሕተት ውልቀመላኺ ኢሳያይስ ትማሊ ቀዳም 20 ጥሪ’ዉን፡ ኣብ ዘበታዊ ጉዳይ ኣድሂቡ፡ ኣስታት 2 ሰዓታት ዝኸውን ናይ ምህውታትን ዝያዳ ተስፋ ዘቑርጽን ዓጀውጀው ዝተማሓላለፈሉ ግዜ ምንባሩ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ እዚ ፍረ ኣልቦ ዝኾነ ዘረባ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ ድሕሪ እቲ ብዕለት 14 ዝገበሮ ዕላል’ሞ፡ ኣብ ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦት መንግስታት ዓለምን ኣተኵሩ ጸፍ-ጭልጥ ኢሉ ከይሓነኸ ዝተዛረበሉ ኹነት’ዩ፡፡

ውሽጣዊ እፍፍትኡ ከይተጻወረን ከየጽረየን ብዛዕባ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፉ መሊኡ ክዛረብ በየናይ ቁኑዕ ሕልና’ዩ? ኣዕኑድ ማይ ቤቱ እናፍረሰ ዓንድታት ካልኦት ኣብ ምህናጽን ምትካልን ልኡም ሃንዳሳይ ኮይኑ ንምቕራብ ዝህቅን’ከ፡ ኣየነይቲ ሃገር ወይ ህዝቢ ሓገዝ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዝሓተተ ስለዘሎ’ዩ? የግዳስ ካብታ ዘርጊ ሰላምን ቅሳነት እትኸልእን ኢዱ ንምድሓን ኢሎም ዶባቶም ንምዕጻው ተገዲዶም እዮም፡፡ ብኣብነት ዝጥቀስ’ኳ፡ መንግስቲ ሱዳን፡ ምስ ኤርትራ ዘዋስኖ መሬቱ ንምዕጻው ዝወስዶ ስጉምቲ’ዩ፡፡

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣድህቡ ሰፊሕ ቃለመጠይቕ ክገብር’ዩ ምስ ተባህለ፡፡ ነቶም ካብ ፈለማ እግሩ ኣትሒዞም ተስፋ ዝቆረጹ፡ ኣቐዲሞም ስለዝነቐጹስ ትማሊ ሎሚ ኮነ ጽባሕ ሓድሽ ነገር ሒዙ ክቐርብ ከምዘይክእል ብኣግኡ ዝተገንዘብዎ’ዩ ኔሩ፡፡ እቶም ካብ ሎሚ ጽባሕ ክሓይሽ’ዩ እናባሉ ዓመታት ዝተጋዕዙን ገና’ዉን ኣብ ሕልሚ ቀትሪ ዝርከቡን ገለ የዋሃት ዜጋታትና ግን ክንዲ ንጣብ ትኸውን ዕማም ኮንዶ’ኾን ፈጺሙ ይኸውን?….. ዝሓለፈን ቅድሚኡ ዝነበረን ዓመታት ዝተኣትወ መብጽዓታት ይኹን ሓንጺጸዮ ዝበሎም ገዘፍቲ መደባት ኣመልኪቱ ጽቡቕ ወረ ከስመዓና’ዶ ይኸውን ኢሎም ተስፋ ብምግባር፡ ግዜ ድቃሶም ሰዊኦም፡ ትኽስ እናበሉ’ዉን ካብ ምክትታል ኣይተረፉን፡፡ ይኹን ’ደኣምበር፡ ነቶም ኩለመዳይ ኣቋውማን ኩነታትን ሃገር ጽቡቕ ይግስግስ ከምዘሎ ኣምሲሎም ፈለማ ሕቶ ዘቕረብሉ፡ ዕሱባት ጋዜጠኛታቱ ከይተረፈ ዓይኖም ዘፍጥጥ መልሲ ብምሃብ’ዩ ጀሚርዎ፡፡ ኣቐዲሙ ተዋዲዱ ንዝዋሃቦም ሕቶታት ኣመታት መልሱ ጠፊእዎም ዘይኮነ ንዓመታት ዝኣክል ምስቲ ውልቀመላኺ ዘካየድዎ ዕላል ፍጹም ለውጢ ዘይብሉን ልሙድ ዝኾነ መልሲ ክሰምዑን ግዜኦም የሕልፉ ብምህላዎም’ዩ፡፡ ንሶም ካብ ድኻም ክድሕኑ እቶም ገለ የዋሃት ድማ ብኣጉል ህንጡይነት ተስፋ ምእንቲ ከየሕድሩስ ዝሓለፈ ዓመትን ቅድሚኡን ዝነበረ ቃለመሕተት ደጊሞም እንተዘማሓለልፍዎ ምሓሸ ኔሩ ዘብል’ዩ፡፡

ሃገራዊ ጽላታት ኣብ ዝሓሸን ዝበረኸን መድረኽ ንከይበጽሕ ብዙሕ ማሕንቖታት የጋጥሙ ምህላዎም ብሓርፉፍ ስእላዊ ኣገላልጻ ክሕበር ተገይሩ፡፡ ኣብ ጽላታት ሃብቲ ዓሳ፡ ቱሪዝም ሕርሻ…. ወዘተ ዘጋጥም ዘሎ ዓበይቲ ሃጋፋት ካልእ ኣካል መጽዩ ዝዓብሶ ክሳብ ዝመስል ዋላሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ዝብል መልሲ እናተዋህበሉ’ዩ ኔሩ፡፡ ድሩት ዓቕሚ ክንውንን ብምኽኣልና ይትረፍ ንሰደድ ንውሽጢ ዓዲ’ዉን ተኾነ ዘዕግብ ኣቕርቦት ኣይገበርናን ክብሃል ሰሚዕና፡፡ ንከምዚ ዝኣመሰለ በዳሂ ኩነት ግን መን’ዩ ተሓታቲ?……… መፍትሒታት እናቕመጠ ናብቲ ቁኑዕ መስመር ዘመጽእ ኣካልከ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘላ’ዶ ወይስ ካብ ገዳም ዝመጽእ?

ኣብ ሰባዊ ሓይሊ መሰረት ዝገበረ፡ ናይ ዓቕሚ ስሉጡነትን ኣድማዕነትን ኣተኩሩ ሞያዊ ትንተናታት ክህብ ዝፈተነ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ብፍላይ ኣብቲ ንሱ ዝቕልሶ ውድቕ ምሕደራ ዝነጥፉ ዘለዉ ኣካላት ዝኾነ ይኹን ቅርጥው ስራሕ ንከየሳልጡ ሓላኺ ኾይኑ ዘሎ ከኣ እቲ ዝውንንዎ ቱሑት ብቕዓት ምዃኑ ሓቢሩ’ዩ፡፡ ዝተማህረ ሓይሊሰብ ከምበለጸኛን ትሕቲ ሃገራውን ተገይሩ ንኽውሰድ፡ ብገዛእ ርእሱ ሰፊሕ ናይ ፕሮፖጋንዳ ዘመተ እናተኻየደ ከምዘይነበረ፡ ሎሚ ግምጥል ኢሉ ንኣገዳስነት ብቕዓትን ፍልጠትን ብዘይሕንከት ከህተፍትፍ ተሰሚዑ፡፡

ንወሰኽ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ዘስመዖ ዘይጭበጥን ኮለል ዝበዝሖን ዘረባ ድማ እቲ መብጽዓታት ንምጥላም ሰጋእ ዘይብል ባህርያቱ ጎሊሑ ዝተንጸባረቐሉ’ዩ፡፡ ይትረፍ ብመስተርሖት ንቡር ህይወት ’ኳ ብኣግባቡ ንምምራሕ ዝተጸገመ ዜጋና፡ ህላዉኡ ኣብ ምርግጋጽ መሰረታውያን ዝኾኑ ጠለባትን ሃለኽቲ ነገራትን ብርትዓዊ ዋጋ ተሓሪሙ ሳንሳን እናበለ ከሎ ተስፋ ንዝገበረሉ ወሰኽ ማሃያ ኣብ ግምት ዘእቱ መልሲ ዘይኮነስ፡ ትጽቢቱ ሃፋ ኮይኑ ዝተረፈሉ ኣጋጣሚ’ዩ ኔሩ፡፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ንቁራቦ ወሰኽ ደሞዝ ኣብ ሃገርና ምስ ዝወርድ ዘይተሓሰበ ማና ሽሻይ ብምትእስሳር ተግባራዊ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ እንተተፈጥሩ ክኸውን ከምዝኽእል’ዩ ገሊጽልና፡፡ ምናልባሽ ካብቶም ኣብ ሃገሮም ምንባር ዝተኸልከሉ’ሞ፡ ስግረዶብ ተጋዒዞም ናብ ሃገረ እስራኤል ምስ ኣተዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ እስራኤል 3500 ዶላር እናሃበ ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ኣውጺኡዎ ንዘሎ መደብ፡ ዜጋታተይ እዮም ኢሉ ተሓላቒ ብምምሳል ከምቲ ንሱ ዝበሎ ምስታ ሃገር ብምዝርራብ ወኪል ኮይኑ ንነፍሲ ወከፎም 50 ሽሕ ዶላር ድሕሪ ምቕባል፡ ኣብ ሃገርና ንዘሎ ኣዝዩ ትሑት ማሃያ፡ ንምውሳኽ መደብ ኣውጺኡ ይኸውን?

መልሓስ ውልቀመላኺ ዓዘር ቆዘር ዝኾነ ዘረባ፡ ኣሽካዕላልን ብደዓን ምቁንጻብን ምውዳቕን እንተዘይኮይኑ ሕንከት ዝብሃል ዘይብላ ዕረ ዓንዴል ዝቐመሰት’ያ፡፡ ኩሉ ተግባራቱ ድማ ንጥፍኣትን ዕንወትን’ምበር ንምዕባለን ብልጽግናን ጽዒቱ ኣይፈልጥን፡፡ ክንዲ ዝኾነ ዝሓለፉ ዓመታት ብኢሳይያስ ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ገበናት

  • ኣድማ ጌርኩም ብዝብል ምስምስ ምእሳርን ምጥዋይን ገዳይ ተጋዳልቲ
  • ስንኩላን ማይ ሓባር ንዝሓተትዎ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ብሓይሊ ኣፈሙዝ ክምለስ ዝገበረሉ
  • ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብን ሰባዊ ጻዕርን ዝተገብረሉ ቅዋም ሃገር ከይተተግበረ ምትራፉ
  • ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ጅቡቲን የመንን ዝተኻየደ ኵናት
  • ላዕለዎት ሓለፍትን ሰበስልጣን ከምኡ’ዉን ኣዳለውቲ ብሕታውያን ጋዜጠኛታት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝኣሰረሉን ደሃዮም ዘጥፍአሉን
  • ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዝነበራ እንኮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ክትዕጾ ዝኣዘዘሉ ኣጋጣሚታት ገለ ካብቲ ኣብ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳይ ኢዱ ብምስዳድ፡ ብገበናት ክቋማጣዕ ጌሩ’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ’ዩ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዝገበቶ ስልጣን ህዝቢ ተኾይጡ 25 ዓመታት ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ከምቲ ባዕሉ ዝምስክሮ፡ ንጣሪ’ዉን ትኹን ዝተዓመ የለን፡፡እንታይ ድኣ ህዝብን ሃገርን ካብ ካርታ ንምሕኻኽ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ገበናት’ምበር፡ ክንብል ዘድፍረና ዘሎ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here