እዋናዊ ዛዕባ- ዘይሕጋዊ ክንሱ ሕጋውያን ኣካላት ንምእላይ ዝውጥን ስርዓት

0
448

ዘይሕጋዊ ክንሱ ሕጋውያን ኣካላት ንምእላይ ዝውጥን ስርዓት

ሃልክን ድኻምን ከይመረሮ ፡ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተቓለሰ ህዝቢ፡ ኣብ መወዳእትኡ፡ ብሞሳን ዋጋ ጻምኡ ዝኽፈለሉን ኣገባብ’ዩ ክድምድም  ኔርዎ፡፡ እቲ ኩሉ ልፍዓቱ፡ ኣብ ምፍሳስ ረሃጽ ጥራይ ከይትሓጽረ፡ ክቡር ህይወቱን ኣካሉን ስለዝኸፈለ’ዉን ልዑል ክብሪ እናተዋህቦ ክነብር ዝግበኦ’ዉን’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣባል ሓንቲ ስድራ ኮይኑ፡ ብሓባር ንጸላኢ ክምክት ከሎ እቲ ኣብ ቤቱ ዝተኻዕዎ ረመጽ ናብ ሓሞኽሽቲ ቀይሩ አብ ልዕሊኡ ንምንባር ጥራይ ኣይኮነን፡፡ እቲ ናብ ሓሞኽሽቲ ዝተቐየረ ረመጽ፡ ዶሮና ኮይኑ ቦሎኽሎኽ እናበለ ዕረፍቲ ከይከልኦ ምእንቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ እንዳጓሓፍ ከእትዎ እንኮላይ ምንባሩ ኣጸጺና ንፈልጦ ሓቂ’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ዘይቀሃመን ፈኸም እናበለን ናብ ሓዊ ዝተቐየረ ረመጽ ቤቱ፡ እናወዓለ እናሓደረ የቃጽሎ ምህላዉ ንዕዘብ ኣለና፡፡

ህዝባዊ ግምባር ከም ውድብ ኮይኑ፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምምራሕ ካብ ዝጅምረሉ እዋን ኣትሒዙ “ሰውራ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክጸውር ኣይክእልን’ዩ’’ ኢሉ ንብዙሕነት ሰልፋት ዝኸልከለ ምዃኑ ብዕሊ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ እቶም ነቲ ውድብ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣካላት ፡ ዋላ ድኣ ኩሎም እንተዘይኮይኑ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዝርከቦም፡ ውሑዳት መንደላሓጽቲ ግን ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን መስዋእቲ ክኸፍል ድልዉ ንዝነበረ ተቓላሳይ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰሉ ብዘየኽብረሉ መንገዲ ክጓዓዝ ምግባሮም ድማ ካልእ ሓደገኛ መንገዲ’ዩ ኔሩ፡፡ ዝኾነ ይኹን ሕቶን ሪኢቶን፡ ወቐሳን ነቐፌታን ፍጹም ድሕሪ ምኽልካሎም፡ ከኣ ኣብ መጻኢት ሓዳስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ናይ ውሑዳት ዓብላልነት ገና ከሎ ኣመታት ዝሃበን ኣቐዲሙ ዝተፈልጠን’ዩ፡፡

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ውሑዳን፡ ህዝብን  ሃገርን ብብቑዕ ኣካይዳ ከመሓድሩ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ብዝግባእ ይፈልጡ እዮም፡፡ ይትረፍ ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ ሰውራ እንተኾነ’ዉን ኣብቲ ውድብ ተጸምቢሩ ይቃለስ ንዝነበረ ብዝሒ ቁጽሪ ዝነበሮ ተጋዳላይ ብኣግባቡ መሪሖም ክኸዱ ብቕዓት ኣይነበሮምን፡፡ ስለዝኾነ ከም መርሓ ዝጥቀምሉ ሓደገኛ ሰረተ እምነት እዮም ኣተኣታትዮም፡፡ ’’ብዘይካ ግብኡ፡ መሰሉ ዝፈልጠሉ መንገዲ ብምክልኻል ሕግን ሕጋጋትን ከምዘይፈልጥ ግበሮ፡፡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቕሓትን ኣፍልጦን እንተሃሊዎ’ሞ ክትዕን ተቓውሞን ዘልዕል እንተኾይኑ ድማ ፈለማ ክርዕድ፡ ኣይፋል እንተይሉ ከኣ ካብ ሱር መሰረቱ ኣጥፋኣዮ’’ ዝብል ኣጽናቲ ሰረተ እምነት ኣብ ውሽጦም ሒዞም ንዓመት ዝተጋዕዙን ገና’ዉን ብኡኡ ክቕጽሉን ዝህቅኑ እዮም፡፡

ዓፈንቲ ስርዓታት ካብ ስልጣኖም ንምእላይ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ውድብ ይኹን ዝነበራ ሰልፍታት፡ ናጽነት ድሕሪ ምርካቡ መንግስታዊ ስልጣን ቅድሚ ምሓዝ፡ ናይ መሰጋገሪ እዋን ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ ህዝባዊ ግንባር ድማ ከምውድብ መጠን፡ ነቲ ቃልሲ መሪሑ ስለዝኣተወ፡ ኣብ ፈለማ ናጽነት ከም ግዛዊ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ህዝብን ሃገርን ከማሓድር ኣብ ስልጣን ደይቡ፡፡ እቲ ንሓጺር እዋን ፡ ብግዛዊ መንግስትነት ክሕዞ ዝኸኣለ ስልጣን ግን ናብ ህዝቢ ከይመለሰ፡ እነሆ ንኣስታት 26 ዓመታት ብሕትዎን ገሊትዎን ይርከብ ኣሎ፡፡ ከምቶም ኣብ ካልኦት ሃገር ዘለዉ ሰልፍታት ንገዛእ ርእሱ ከም ሓደ ውድብ ርእዩ ብመልክዕ ንሕንሕ ናብ ህዝባዊ ምርጫታት ክንዲ ዝቐርብ ዕጭ ሓንፈፍኩ ብምባል ዓመታት ኣብ ዝፋን ተኾይጡ እነሆ፡፡ ምንጪ ኩሎም ሕግን ሕጋጋትን ዝኾነ ቅዋም ሃገር ከም ሰነድ ኣብ ከብሒ ክቕመጥ ብምግባሩ’ዉን ኣካላት መንግስቲ ዝበሃሉ ፡ ሓጋጊ፡ ፈጻሚን ፈራዲን ኣካል ህጣሞም ጠፊኡስ፡ ብሕጊ ጫካ ምግዛእ ካብ ዝጅምሩ ቀሊል ኣይገበረን፡፡

ህዝብን ሃገርን ንኸተማሓድር ፈለማ ኣብ ምርጫ ብዝግበር ብዝሒ ናይ ዜጋታት ሱታፌን ውጽኢት ድምጽን ክትረክብ ይግባእ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ግና ብሓይልን ብኢድ ዋኒንካን ናብ ዝፋን ትድይብ ምህላውካ ዘካትዕ ኣይኮነን፡፡ ዜጋታት ዘይመረጽዎ ከኣ ፡ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣካል ብዘይምዃኑ ንልዕልና ህዝቢ ኣሚኑ ዘይቅበልን ዘይሰርሕን’ዩ፡፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ዕብለላ ድማ ዝኾነ ይኹን ቁኑዕ መንገዲ ከይሓዘ ናብ ስልጣን ምምጽኡ እናተፈለጠ፡ ንነብሱ ከምሕጋዊ ኣምሲሉ ክዛረብ ይስማዕ፡፡ ነዚ ዘይቅቡል ዘረብኡ ካብ ምስማዕ ሓሊፍና ግና፡ ብዛዕባ’ቶም፡ ሕጋዊ መስርሕ ሓሊፎም ናብ ስልጣን ዝደየቡ ውድባት ይኹኑ መንግስታት ኣመልኪቱ ከይሓነኸ ዘስመዖ መደረታት’ዩ ኣዝዩ ዘደንጹ፡፡ ህዝቦም ኣብ ዝሳተፎ ሃገራዊ ምርጫ ተዓዊቶም ናብ መሪሕነት ከምዝመጹ ዘይኮነስ፡ ብሽርሕን ምጥፍፋእን ኣምሲሉ ከእምነና ይፍትን፡፡ እንተወሓደ ግን ይትረፍ ብተግባር ኣሰር ህዝባውን ሃገራውን ምርጫ’ኳ ዘይረኣየላ ሃገር ንኽትፍጠር ካብ ዝገበሩ ጠላማት መራሕቲ ህግደፍ ብልጫ ከምዘለዎም ዘነጽር’ዩ፡፡

ጸርፍን ምቁንጻብን፡ ባህርያት ናይቲ ጉጅለ ምዃኑ ዝተፈልጠ’ኳ እንተኾነ፡ በዚ ዘይእዱብ ባህርያት ጥራይ ከይተሓጽረ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኢዱ እናእተወ ግና ካልእ መዘዛት የስዕብ ምህላዉ’ዩ፡፡ ነቲ ከይሲ ተግባራቱ ፡ ዝነቕሕሉን፡ ንዕብዳኑ መግትኢ ፈጢሮም ስዕረት ክጉልበብ ዝገበሩን ኣካላት ንከጥቅዕ ኢሉ ዝህንድሶ ናይ ኣጥፊእካ ጥፋእ ኣካይዳ’ዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ጎረባብትና ንዝርከቡ መንግስታት ካብ ስልጣኖም፡ ንምዕላው ኢሉ፡ ሓንሳብ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ከዓኩኽ ካልእ ግዜ ድማ ብጉዳይ ሃገራዊ ረብሓታት ኣንጻረን ምስ ዝንቀሳቐሳ ሃገራት እናተሻረኸ ዝገብሮ ዘሎ፡ ኣዕናዊ ተግባር ሳዕቤኑን በሰልኡን ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ’ዩ፡፡ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዝግባኣና ጉዳይ እንተሎ ግን እዚ ጉጅለ እዚ ዘይሕጋዊ ክነሱ ሕጋውያን ኣካላት ንምእላይ ዝውጥኖ ኩሉ ዘይቅኑዕ ኣካይዳ ምዃኑ ብግብሪ ክንቃዎሞ’ዩ ዘለና፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here