እዋናዊ ዛዕባ- ሎሚ ዝያዳ ንሓይል

0
316

ሎሚ ዝያዳ ንሓይል

ህዝቢ ኣብ ዝርከበላ ሃገር፡ ማሕበራውን መንግስታውን ዋኒን ዘፈጽማ ትካላት ኣገዳሲ ዝኾነ ዕማም ንኸሳልጣ’ዩ ዝጣየሳ፡፡ እዘን ትካላት እዚኣተን፡ ፍትሒ፡ ርትዒ ቅንዕና ብቅኒት ሕግን ሕጋጋትን ኣማእኺለን ክሰርሓ እንተዘይክኢለን ድማ፡ ኣብታ ሃገር ከጋጥም ዝክእል፡ ዘይንቡር ተግባራት እናሰፍሐ’ዩ ዝኸይድ፡፡ ብፍላይ ከኣ ህዝቢ ንኸገልግላ ዝተጣየሳ መንግስታውያን ትካላት ናብ ዘይንቡር ኩነታት ከምርሓ እንተኪኢለን ካብቲ ቀንዲ ዕላመአን ብምብካር፡ ኩሉ ንጥፈታተን ኣብ ጉቦን ብላዕን ዝሰረተ ይኸውን፡፡ ግዳይ ናይዚ ክኾና ዘኽእለን ዘሎ ከኣ፡ ዝተዋህበን ሓላፍነት ጎስየን ኩሉ ዕማመን ንረብሓ እቲ ዝመስረተን ኣካል ስለዝገብረኦ እየን፡፡ በዚ ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ድማ፡ ኣዝዩ ዝመረሮ ህዝቢ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡

ኣብ ኤርትራ ዝርከባ፡ ግን ከኣ ንይምሰል ህዝቢ ኸገልግላ ተባሂለን፡ ብስርዓት ህግደፍ ዝተጣየሳ ትካላት፡ ዋኒን ዜጋታት ካብ ዝውንዝፍኦ ሓያሎ ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ፡፡ ቅጥዑ ዝሰኣነ ንጥፈታተን ዋላ’ውን ጉቦን ብላዕን ሂብካ ንጉዳይካ ዘፈጽማ ዝደስከላ ትካላትን’የን፡፡ በአአን ዝተማረረ ህዝብና ከኣ፡ ወትሩ ክረግመንን ክኩንነን ተዓዚብናዮ ኢና፡፡ ምዝሕታልን ምድስካልን ናይዘን ትካላት ግን፡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እቲ ስርዓት ስለዝኾና ኣይኮነን፡፡ እንታይ ደኣ; ንዜጋታት ዘማርር ዕማሞም ክፍጽማ’ሞ ብድሕሪ እዚ ህዝቦምን ሃገሮምን እናራሕርሑ ናብ ስደት ክሃድሙን ክጠፍኡን ኮነ ተባሂሉ እቲ ሽፍታ ጉጅለ ዝሓንጸጾ መደብ’ዩ፡፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ሓይሊ ሰባ ውሑድ ዝኾነት ሃገር ብምፍጣር ንመላእ ጸጋታታ ገቢትዎ ይርከብ ኣሎ፡፡ ብኣብነት ክጥቐስ ዘለዎ ከኣ፡ እቶም ኣብ ሃገር ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ፡ ንዝውንንዎ ርእሰ ማል፡ ኣብ ዓዶም ወፍሪታት ከየካይዱ ምእንቲ ኣዝዩ ድሑርን ደራትን ትካላዊ ኣሰራርሓ ከታኣታቱ ብምኽኣል’ዩ፡ ብኣንጻር እዚ ግን፡ ካብ ዜጋታት ግብርን ቀረጽን ንዘኽፍል ትካል ዘይተኣደነ ገንዘብ ንምእካብን ሃፍቲ ህዝቢ መዝሚዙ ንምውሳድን ኢሉ፡ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ከተኣታቱ ተዓዚብና ኢና፡፡ ብከምዚ ዝኣመሰለ ኣካይዳታት ህዝብና ኣብ ኩቱር መረረትን ምንጽርጻርን ይኣቱ ምህላው ድማ የነጽረልካ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ዝተሓተ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝነጥፉ ዘለው ዜጋታትና ድማ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈታት እናኸዱ ዘሳልጥዎ ውልቃዊ ጉዳያት ብኣግባቡ ዝፍጸመሎም ኣይኮነን፡፡ ንዋኒኖም ተቀቢሉ ኣወንታዊ ምላሽ ዝህብ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ኣካል ኣሎ ንኽብሃል ዘድፍር ኣይኮነን፡፡ ሕጋውነት ዝተላበሰ ጉዳይ ንኸተፈጽም፡ ጉቦን ብላዕን እንተዘይሂብካ ይትረፍ ብስዓታትን መዓልትን፡ ኣዋርሕ ተጸቢካ’ውን ዝውድኣልካ የለን፡፡ ኩሉ ገንዘብ እናዕሞኽካ’ዩ ዝሳለጥ፡፡ ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ ብከላን ውልቃዊ ጥቅምታትን ካብ ምስዕራር ሓሊፉ፡ ኣብ ምዕብላል በጺሑ ኣሎ፡፡

ዝኾና መንግስታውያን ትካላት፡ ንዝመጸን ዋኒን ኣብ ግዝኡን ብኣግባቡን ዘፈጽማሉ ባይታ እንተዘየለ፡ ኣብ ዝህበኦ ንጥፈታት ብኩራት እንተጋጡሙ፡ ህዝቢ ናብ መረረትን ተቓውሞን ከምርሕ ግድን’ዩ፡፡ እቲ ምንታይሲ ክረኽቦ ካብ ዝግበኦ ነገራት ይኽልከል ስለዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንተወሳኺ ክሳራን ወጻኢታትን ይሳጣሕ ከምኡ’ውን ረብሓ ኣብ ዘይብሉ ኩነት ንሃልክን ድኻምን ይግደድ ብምህላው’ዩ፡፡ ዜጋታትና ግን፡ ኪኖ ከምዚ ተግባራት’ዩ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድን ዝፍጸምን፡፡ ገንዘቦምን ንብረቶምን በቲ ስርዓት ብሓይሊ ይውሰዱን ይዝረፉን፡፡ ክነግዱ ኢሎም ዘውጽእዎ ልቸንሳ ይምንጠሉ፡ ዝከፈትዎ ናይ ስራሕ ቦታ ይዕሸጎም፡፡ ኮታስ ኢዶምን እግሮምን ብምእሳር ኮፍ ኢሎም ንኸሕልፍዎ ተፈሪዶም እዮም፡፡

ህግደፋዊ መሓውር፡ ይትረፍ ህዝቢ ንኸገልግል፡ ባዕሉ ንባዕሉ’ውን ስሩዕ ቅርጺ ሒዙ ብቁዕ ዕማማት ከሳልጥ ኣይከኣለን፡፡ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘለው ኣካላት፡ ህዝባውን ሃገራውን ጸጋታት ዝዘርፉለን ትካላት መስሪቶም፡ ዜጋታት ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ጓኖት ኮይኖም ንኽነብሩ ተገዲዶም፡፡ ሓንሳብ ግብርን ካልኦት ክፍሊትን ከም ግብኡኩም ኣይፈጸምኩምን ተባሂሎም፡ ካልእ ግዜ ድማ ናውቲ ሸጥኩም ዘእተኹሞ ገንዘብ፡ ናብ ካዝናታት ህግደፍ ክኣቱ ኣይገበርኩምን ብዝብል ምስምስ ሰሪሖም ንኸይነብሩ ዝኽልከሉ ዘለው ዜጋታትና መቁጸሪ የብሎምን፡፡

ኣብ ኤርትራ ሽቕለት ኣልቦነት ተበራኺቱን ጻት በጺሑን ይርከብ ኣሎ፡፡ ዜጋታት ንዘይሕጋዊ ተግባራት ይቃልዑ ኣለው፡፡ ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓቅሚ ኣልቦ ዝኾና ትካላት ህግደፍ፡ ትማሊ፡ ሎሚ፡ ጽባሕ’ውን እንተኾነ፡ ንረብሓ ናይቲ ጉጅለ ’ምበር፡ ካልእ ንኸገልግላ ቁሩባት ኣይኮናን፡፡ ስለዚ እቲ ከም ህዝቢ መጠን፡ ጽቡቅ ባህግታትና ክሰምርን ኣብ መጻኢ ዝለዓለ ብልጽግና ከነረጋግጽን እንተኾይና ሎሚ ዝያዳ ንሓይል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here