ከይንስሕቕ ውሽጥና ሓሚሙ፡ ስቕ ኢልና ከይንዕዘብ ድማ ጉዳይና ኮይኑ

0
1358

 

ሰብ ተመኒና ብቁዕ ሰብ ዝሰኣና ንሕና ኤርትራውያን ጥራሕ ኮይኑ ይስመዓኒ ኣሎ። ዋላ ሃሰው መሰው እንተበልና ትርኢቱ ሰብ ግን ከኣ ሳጥናኤል ዝመጋብሩ ‘ምበር ንዓና ዝከውን ሲ ዓይኑ ይብራህ ኮይኑ ። ኣቱም ሰባት መርገም ከይንብሎ በዓል ማርያም ኣስመሬቲ እናሃለወት ዘልዓልናዮ ዕጫ’ዩ ኢልና ከይንድምድም ኣብ ክብርን ሓልዮትን ምርድዳእን ምትሕግጋዝን ከምኡ ‘ውን ብሰላምን ስኒትን እንኣምን ህዝቢ ኢና። ብምርጫና ዘምጽእናዮ ተካል ተራኸቦ ‘ዩ ከይንብል ድማ፡ ናጽነት ‘ዶ ወይስ ባርነት ይሕሸኹም ኢሉ ናብ ምርጫ ዘቅረበና ኣካል ዘየለ ምዃኑ ‘ዩ። እንታይ ‘ዳኣሉ እዚ ኩሉ ህውታተ? መንፈስና ህድኣት ክስእንን ምርግጋእ ክሓርሞን ኸ መን ፈቀደ? ርብዒ ዘመን መዓናጡና ሕርር ኩምትር እናበለ ትም ኢልና ንዕዘብ ዘለናኸ መፈጸምትኡ ንምርኣይ ድዩ? ኣይፋል ንባርነት ኣብ መስርሕ ምርጫ ወይ ሪፈረንደም ጥራሕ ኣይኮነን። እንተላይ ኣብ መስርሕ ጭቆናን ዓፈናን ማእሰርትን መርሸንትን ጭፍለቃን መርገጽትን ብሓፈሻኡ ኣብ ከይዲ ባርነታዊ ኣገዛዝኣ ‘ምበር።

ስሓቅ፡ ፍሽክታ፡ ሓጎስ፡ ፍስሃ፡ ታሕጓስ፡ ወካዕካዕ፡ ሓበን ከምኡ ‘ውን ተስፋ ትምኒት ሃንቀውታ ትጽቢት ጥሙሕ ኮታስ ሰሰናዩን ጸጽቡቕን ዘበለ ኩሉ ከምዘይናትናን ከምዘይብጽሓናን ጌርና ካብ ንወስዶ እዚ ‘ዩ ዘይበሃል ዓመታት ሓሊፉ ‘ሎ። እኳ ድኣስ ሕራሮት፡ ቁጠዓ፡ ነድሪ፡ ሕራነ፡ ሓዘን፡ ቃንዛ ቁዘማ፡ ውድቀት፡ ተስፋ ምቁራጽ፡ ኣልቦ ርግኣትን ህድኣትን፡ ፍርሒ፡ ራዕዲ፡ ሹቁራረን ስክፋትን፡ ጥፍሽናን ነብሰ ውርደትን ብሓፈሽኡ ሕልናን ኣእምሮን ዝህውትት ኣብ ቀጻሊ ምሕማስ ዘውደቀን ናብ  ሰንኮፍን ኣሻቃልን ኩነታት ዘሳጠሓን መድረኽ በጺሒና ንርከብ። እዚ እቲ ዘለናዮ ሃለዋት ንምግላጽ ደኣምበር ዕላልናስ ካልእ ‘ዩ ክኸውን። ነቲ ኣብ ኣርእስቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ዝገልጽ ዝምልከት ‘ዩ ክኸውን።

“ከይንስሕቅ ውሽጢ ሕሙም ኮይና፡ ስቅ ኢልና ከይንዕዘብ ድማ ጉዳይና ምዃኑ ‘ዩ” ኣየናይ ጉዳይ?

  • ጉዳይ ኤርትራዊ መንነት ‘ምበር
  • እቲ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ‘ከ
  • እወ ብዛዕባ ‘ቲ ኣጋጢምና ዘሎ ቀራና መገዲ ‘ውን ‘ምበር
  • ካልእ ከኣ ኣሎ ‘ምበር ጉዳይ ናይቲ ብሓይሊ ዝመርሓና ዘሎ ‘ሞ ብዛዕባና ቅጭጭጭ ከይበሎ ኣብ ምብራስና ጥራሕ ተዓጢቁ ዘሎ ግለት ስርዓት።
  • ተወሳኺ ‘ውን ኣሎ ህዝቢ ምዃና ዘንጊዑ ከም ባህ ዝበሎን ኣፉ ዘምጸኣሉ ዝዛረብን እዚ ሓካል መራሒ ከም ክንቲት ኣፍኪሱ ሰብኣዊ ክብርና ዝዘናጥለና ዘሎስ ናትና ጉዳይ ‘ዶ ኣይኮነን? በሉ ነዚስ ‘ታይ ከምንብሎን ከምንገብሮን ‘ዩ ሓርቢትና ዘሎ።

ኤርትራዊት እዝኒ መዓስ ኮንያ ጽቡቕ ክትሰምዕ? እታ ዓይንናኸ መዓስ ኮን ይኸውን ባህታ ብዝፈጥሩ ነገራት ዓጊባ ንረኽባ? ዝቆሰለ ውሽጥና መመሊሱ ዝጎድእ ‘ምበር ዝሕክምን ዝፍውስን  ኣጋጣሚ ካን ከየጋጠመና ክንሓልፍ። ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ መራሕቱ ልዑል ጠመተ ክገብር ንቡር ከም ምዃኑ መጠን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ንዘካይድዎ ዕላል ወይ ቃለ መሕተት ብጽሞናን ብተገዳስነትን ይከታተሎ ‘ዩ። ምኽንያቱስ ንህዝብን ሃገርን ዝምልከት እንተስ ሓድሽ ነገር ወይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብታት ሒዙ ክቀርብ ‘ዩ ተባሂሉ ስለዝእመነሉ  ብፍላይ ከኣ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ዘካተተ ጸብጻባት ይኩን መግለጺታት ዝኾነ ዜጋ ከይተኸታተለ ከሕልፎ ኣይደልን ‘ዩ። ዝያዳ ኩሉ ድማ ትማሊ እንታይ ተፈጺሙ ሎሚ ‘ኸ ‘ታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ጽባሕ ወይ መጻኢ እዋናት ክዕመሙ ተሓንጺጾም ዘለው መደባት’ኸ ‘ታይ ‘ታይ እዮም ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ‘ዩ። ስለዝኾነ ‘ዩ ‘ውን ሓደ መራሒ ሃገር መግለጺ ክህብ ‘ዩ ዝብል ዘረባታት ኽጋዋሕ ከሎ ኣቀዲሙ ልዑል ግምትን ትጽቢትን ዝግበረሉ። እዚ ዓይነት ተረኽቦ ግን ንዓና ንኤርትራውያን ካብ ዝበኹረና ርብዒ ዘመን ተቆጺሩ ኣሎ። ኣቱም ኣሕዋት ንህዝብናን ሃገርናን ዘርብሕ ጉዳይ ንሓንቲ መዓልቲ ከይሰማዕናን ከይረኣናን ን25 ዓመታት ክንጋዕሲ ሃየንታ ‘ዶ የብሉን?

ኣብ መስኮት ተሌቪዥን ብዝቀርብ ምስሉይ ዘረባ ከመይ ጌሩ’ዩ ነቲ ነዳሪ ስምዒትና ከህድኦ ዝክእል። ናይ ትማሊ ልሳን ተረሲዑ ሎሚ ብካልእ ኣርእስቲ ዓጀውጀው ምባል’ከ ኣብ ትዕዝብቲ ዘኣቱ ‘ዶ ኣይኮነን። ብዛዕባ ወሰኽ መሃያን ምሕያል ኣፍራይነትን ተሓቲትኻ ብጉዳይ ኣባይቲ መልሲ ትህበሉ ዲኻ? ኣብ ኩነታት ማሕበረ ቁጠባ ህዝቢ ኣመልኪቱ ንዝቀረበልካ ሕቶ ‘ዶ ምስ ጉዳይ ፖለቲካውን ግዳማውን ኣንፈት ኣተሓሕዝካ ይምለስ ‘ዩ? ጥዕና እንተለክን ጽባሕ ንሪኣክን ‘ዩ ነገሩ።

ነቲ ቃለ መሕተት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝብል ስርዓተ ኣዘራርባ ብወገና ላግጫ ምስ መሃንዘል ኢሳይያስ ክንብሎ ዘድፍር ‘ዩ። እቲ ምንታይሲ ይትረፍ ህዝብን ሃገርን ዝመርሕ ሙሉእ ጥዕና ዝተዓደሎ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ እንተኾነ ‘ውን ኣስተውዒሉን ኣመዛዝኑን ዘውጽኦ ልኡም ቃላት ‘ምበር ኣፉ ዘምጽኣሉ ዝዛረብን ሃጠው ቀጠው ዝብልን ኣይኮነን። ናብ ኩላትና ዝቀርብ ሕቶ ግን ኣሎ? ኣብ ተሌቪዥን ከምዚ ዝኣመሰለ ንዕቀትን ብደዐን ካብ ኣስመዓናስ መላእ ህዝቢ ኣብ ዘይከታተለሉ ቦታ ኾይኑ ‘ኸ እንታይ ዓይነት ቃላት የውጽእ ይኸውን? ማዕረ ክንድ’ዚ ዝኣክል ጸርፍን ምቁንጻብን ‘ኸ ህዝቢ እንታይ ኣበሳ ስለ ዘለዎ ‘ዩ? እናተረግጸን እናተዶቅሰን ስቅ ስለ ዝመረጹ ድዩ? ብሓቂ እብለኩም ኣለኩ ካልእ ከይመስለኩም።

  • እናተጸረፍና ስቅ
  • እናተገረፍና ሕትም
  • ተጨውና እናተረሽናን እናተቀንጸልናን ትም ንብል
  • ኣሕዋትናን ኣሓትናን ግዳይ ምሕሳር ምቅጥቃጥን ሞትን ክኾኑ ከለው ‘ውን ኣባይ ኣይወረደን ኢልና ብስቅታን ክሳድና ጠዊናን ስነ ንሓልፎ ‘ዩ።

ነዚ ዝተዓዘበ ውልቀ መላኺ ድማ፡ ቃሕታይ እንተገበርኩ እንተተጻረፍኩ ዋላውን እንተዘንጠልኩ ዝመጸኒ የለን ኢሉ። ቀይዲ በተኽ ክኸውን ኣክእልዎ ዘሎ።

ደቅዛ ሓላል መሬት ውልድ ‘ቶም ክቡራት ህዝቢ ኣለኩም ‘ዶ? ብወገንኹም ንላግጫ መሃንዘል ኢሳይያስ እንታይ ዝብል ሽም ሂብኩም ትኾኑ? ካብ’ቲ ዘገርምን ዘስደምምን ልሳኑ ብዛዕባ መራሕቲ ዓለም ዝስመዖ ኣዝዩ ዘሰሕቅ ዘረባ ‘ዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ብሚዛን መሃንዘል ዝልክዑ ኣይኮኑን። ካልእ ይትረፍ ብህዝቦምን ሃገሮምን ሚሒር ዝግደሱን ብፍቅሮም ዝነደዱን እዮም። ክንድኦም ዓቅምን ብቅዓትን ዘይብልካ ግና ኣብ ምዝንጣሎምን ምሕማዮምን ተዋዓልካ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ። ኣንታ መሃንዘል  ኣበይ ኣለካ ዘይበልዎኸ ኣብ’ዚ ኣለኹ እንተበለ መን  ሰማዒ ኣለዎ።

ብዘረባ ምዕንጅሉ፡ ውሽጥና ተቃጺሉ ተቃጺሉ  ጥራሕ ዘይኮነ ‘ውን ቃል ቃል ኢሉ ‘ምበር ኣመና ጓሂ ምስ ኮነና ድማ ናብ ወቀሳን መርገምን ኣቲና። ተራጊምና ተራግምና ነምጽኦ ፋይዳ ስለ ዘየለ ካብ ‘ታ መንባሩ ክንኣልዮ ንቃለስ ኣለና። እንተ ‘ቲ ከም ክንቲት ዘፍኩስን ፈለል ፈለል ዘረብኡ ግና ብሰሓቅ ከይንሓልፎ ውሽጥና ሓሚሙን ዶኽ ኢሉን ምህላው ‘ዩ። ኣይይይ ከም ዝመሰሎ ይኩን ተባሂሉ ብትዕዝብቲ ጥራይ ከይንሰግሮ ድማ እቲ ኩሉ ሃለፍለፍ  ዝብሎን መትሓዚ ዘይብሉን ዘረብኡ ምስ ጉዳይና  ዝጣመር ኮይኑ። ዝቀረበን ዝረሓቀን ክፈልጦን ዘለዎ ከኣ ላግጫ መሃንዘል ኢሳይያስ ኣብ ግበታ ስልጣን ክሳብ ዘሎ እንትርፎ ዓፈርፈርን ቁም ነገር ዘይርከቦ ልሳንን ኣብዚ እቶ ዝብሃል ርቡሕ ዘረባ ክንሰምዓሉ ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ ብዘይካ ዕንደራን ትምክሕትን ካልእ ዝፈልጦ ስለዘይብሉ ‘ዩ።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here