ወዮ ጀሃድ ዝበሃል ዝነበረ ምንቅስቓስ’ሲ ናበይ ኣበለ?

1
2030

ወዮ ጀሃድ ዝበሃል ዝነበረ ምንቅስቓስ’ሲ ናበይ ኣበለ?

ብኣረፋይነ እልፉ

ኣብ 1990ታት በቲ 03 ዝበሃል ናይ ሓሶት መስመር ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ክኣ ብማዕከናት ዜና ‘ምንቅስቓስ ጀሃድ’ ዝብል ሓረግ ግኑን’ዩ ኔሩ። ኣብ ከምዚ ቦታ ጀሃድ ክንድዚ ሰብ ቀቲሎም፡ ኣብ ከምዚ ቦታ ሓንቲ መኪና ኣቃጺሎም ፡ ዝብል ወረ መዓልታዊ ናይ 03 ዜና’ዩ ኔሩ። ኣብ እዋን ኩናት ኤርትሮ – ኢትዮጵያ፡ ጀሃድ ምንቅስቓሶም ግዲ ኣቋሪጾም ኔሮም ፡ እቲ ወረ ጸጥ ኢሉ’ዩ ኔሩ። እቲ ኩናት ደው ምስ በለ ግን ፡ ጀሃድ ዝብል ወረ ከም ቀደሙ ክጋዋሕ ግዜ ኣይወሰደን።

እቲ ምንቅስቓስ ስርሒት ዘካይደሉ እናተባህለ ዝጥቀስ ዝነበረ ከባቢ ብዓቢኡ ባርካ ብመጠኑ ክኣ ሳሕል’ዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ናብዚ ከባብታት’ዚ ዝንቀሳቐሱ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ሰራዊት ወትሩ ምስ ተሰከፉ’ዮም። ቅሱናት ኣይነበሩን።

ንምዃኑ እዚ ምንቅስቓስ’ዚ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ክሳብ ክንደይ’ዩ? ብርግጽ፡ ንነብሱ እስላማዊ ጀሃድ ኢሉ ዝጽውዕ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ኣሎ ወይ ኔሩ’ዩ፡( እዚ ግን፡ ምስቲ ብ “ሓሙሻይ መስርዐኛታት’’ እናተባህለ ዝጽዋዕ ዝነበረ፡ ግብራዊ ናይ ደባይ ስርሒታት ዘካይድ ዝነበረ፡ ብዓብደላ እድሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ከደናግር የብሉን)። እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንደይ’ዮም? ዓስርተ፡ ዕስራ ፡ ሰላሳ? እቲ ቁጽሪ ብልክዕ ንምፍላጡ ኣጸጋሚ’ኳ እንተኾነ፡ ኣዝዮም ውሑዳት ናይ ቤት ጽሕፈት ሰባት ከምዝኾኑን ወተሃደራዊ ናይ ምግባር ዓቕሞም ኣዝዩ ድሩት ምዃኑን ግን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ዘረጋግጾ ሓቂ’ዩ።

እቲ ሕቶ ግን ኣብኡ ደው ዝብል ኣይኮነን። ኣብ ኣውራጃታት ባርካን ስሕልን ጀሃድ ቀቲሎም እናተባህለ ዝጠፍእ ሰብን ዝዓነወ ንብረትን ማእለያ የብሉን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኣብ መዓስከር ሰራዊት ሃንደበት መጥቃዕቲ ይካየድ ኔሩ። ብዙሕ መንእሰይ ድማ ይጠፍእ። መጋቦ ናይ ሰራዊት ኣብ ዝነብራሉ ከባብታት’ውን ከምኡ ናይ ሽበራ መጥቃዕትታት ይካየድ ኔሩ። ጅሃድ ፈጺሞሞ ድማ ይበሃል።

እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳብ ክንድኡ ዓቕሚ እንተኔርዎም ግን፡ ምንቅስቓሶም ስለምንታይ ኣብ ሳሕልን ባርካን ጥራይ ዝተደረተ ኔሩ? ብዓቢኡ ኸ፡ ኣብ እዋን ኩናት ኤርትሮ- ኢትዮጵያ ስርሒታቶም ዝያዳ ክሕይል እናተገብኦ ስለምንታይ ድምጾም ሙሉእ ብሙሉእ ሃጢሙ? ብጉንዱ’ኸ ሕጂ ናበይ ኣበሉ?

ናይ ጉጅለ ኢሳይያስ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳን ናይ ምስጢር ሓጥያትን ግዜ ኩነታትን እናጽናዕካ’ዮ ዝግበር። ናይ ግዜ ምሕደራ ኣዝዮም’ዮም ዝመልክዎ። ዝኾነ ክፍኣት ኣብ ዝተመደበሉ እዋን’ዩ ብልዑል ምስጢር ዝትግበር። ዝኾነ ናይ ሓሶት ዘመተ’ውን ከምኡ። ንሓሶት ዘይምችእ ግዜ እንተኾይኑ፡ ከይፈተው ሓቂ ክዛረቡ‘ዮም ዝመርጹ መታን ንኹሉ ሰብ ንምድንጋር ክጥዕሞም።

ስለዚ፡ ጀሃድ ከምዚ ጌሮም ፡ ጀሃድ ክንድዚ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን፡ ብዘይካ እቶም ተግባራቱ፡ ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይቲ ፍጻመ ብልክዕ ዘንብቡን ዝግምቱን ኤርትራውያን ኣዝዮም ወሑዳት’ዮም ኔሮም። መብዛሕትና፡ ወረግ ዳርጋ ኩልና፡ ዘዝተባህለና ንኣምንን ነናብ ዝጠምዘዙና ንምእዘንን ኢና ዝነበርና።

ግዜ ዘየቃልዖ ምስጢር ግን የለን። ኣብዚ እዋን’ዚ ከም ኩሉ ካልኦት ገበናት ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ንምንቅስቓስ ጀሃድ ዝምልከቱ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ምስጢራት’ውን ክቀላቐሉ ጀሚሮም ኣለው። ኢሳይያስ ፡ ባዕሉ ብዝወደቦ ናይ ሸበራ ጉጅለ፡ ጸልማት ተጎልቢቡ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሰራዊቱን ሰላማዊ ህዝብን ራዕዲ ይፈጥር ምንባሩ ብሕሹኽ ሕሹኽ ክዝረብ ጀሚሩ’ሎ። ኩሉ’ቲ ብስም ጉጅለ ጀሃድ ዝፍጸም ዝነበረ  ናይ ሰብን ንብረትን ዕንወት ክኣ ንሱ ብዘዋፈረን ናይ ምስጢር መስርዕ ይፍጸም ከም ዝነበረ ክስማዕ ጀሚሩ ‘ሎ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ወረታት ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ’ዩ ግዜ ክሳብ ዝምልሶ ንጎኒ ገዲፍና፡ ንሓቅነቱ ዝደፋፍኡና ረቛሒታት ግን ኣለውና። ኣብዚ እቲ ስርዓት ብኩለንተንኡ ተዳኺሙሉን ብዘይ ሰራዊት ተሪፉሉን ዘሎ እዋን፡ ጉጅለ ጀሃድ ክስስን ድዩ ዝግብኦስ ዋላ ህጣሙ ከጥፍእ? ዝያዳ ስርሒታቱ ክሕይል ድኣ’ምበር፡ ፈጺሙ ክሃስሶ ሰነ- ሞጎታዊ ኣይኮነን። ብዓንተብኡ’ኸ፡ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ጀሃድ ፍጻመታት ኣብቲ ጻዕቂ ህዝቢ ዘይብሉ ከባብታት ጥራይ ምንባሩ፡ እቲ ብኢሳይያስ ዝፍጸም ዝነበረ ዘይቅዱስን ምስሉይን ገበናት ብህዝቢ ከይክሻሕ ተባሂሉ ዝተመርጸ’ዶ ኣይመስልን? እቲ “ጅሃድ ‘ዮም ዝቐትሉኻ ዘለው“ እናተባህለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ውዲታዊ ጭፍጨፋ ኣብ ግዜ ሰላም ጥራይ ይምረጽ ምንባሩ’ኸ ካልእ መርትዖ ናይዚ ሕጂ ዝናፈስ ዘሎ ረዚን ወረ’ዶ ኣይኮነን? ምኽንያቱ፡ ኢሳይያስ ዕምሪ ምልኩ ንምንዋሕ፡ ኩል ግዜ ጸላኢ የድልዮ’ዩ። ኣብ ግዜ ሰላም ጸላኢ ስለዘየለ ክኣ፡ ባዕሉ ጸላኢ ክምህዝ ኣለዎ።

እዚ ሕጂ ንርእዮ ዘለና ብጀነራላት ኢሳይያስ ዝፍጸም ዘሎ ደቅኻ ባዕልኻ ናይ ምሻጥ ጉድ እምበኣር ፡ ሕጂ ዝመጸ ሓድሽ ተርእዮ ወይ ሕማም ዘይኮነ፡ ንነዊሕ እዋን ዝዓበየሉ፡ ‘’ሰውራ ደቃ’ያ ትበልዕ’’ ካብ ዝበሃል ስታሊናዊ ኣተሓሳስባ ዝምንጩ፡ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ናይ ምቕታል ባህሊ’ዩ።

1 COMMENT

  1. እዛ ጉዳይ ጅሃድ ንነውሕ እዋን ኣብ እዝነይ እትክርካሓኒ እያ ኣብ ግዜ ሰላም ዝንቀሳቀስ ጅሃድ እንታይ ነገራቱ ይገርመኒ እንተ ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዕዘቦ ከልኩ ግን ምስ እዚ ትብልዎ ዘለኩም ሓስብ ይሰማማዕ ምክንያቱ እዚ ስርዓት ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ጸይቂ ዘይገበሮ የሎን እቲ ስራዊት ኮፍ ምስ በል ምስ ርእሱ ከይዝቲ እቲ ካልኣይ ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ምፍጣር እቲ ሳልሳይ ሓድሕድ ሃይማኖታይ ንምፍጣጥ ካብ ዝኣለም ቶንኮል እዩ ደግመ ነዚ ሓሳብ ብምምንጫኩም የቀንየልና ሰሱኑ
    ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ
    ተስፋይ ጣዓመ ኣባል ምንቅስቓስ ስምረት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር
    ዘቦ እስራኤል

LEAVE A REPLY