ዕላል ኣደን ወድን!

0
2933

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Daela-wegahta/elal aden wedin daela.mp3″]

ቈልዓ= ‘ኣደ፡ ኢሳያስ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት የሐክኪ ኣሎ፣ ጽውጽዋይ ከይሓለፈኪ ንዒ ስምምዕዮ?’
ኣደ= ‘ክላ ስቕ በል! ዘይሰማዕናዮ ሓድሽ ጽውጽዋይ ኢሳያስ የለን! ንዓ ግዳ እዚ ገንዘብ ነውጽኣሉ መሕተቲ ቕጥዒ ወጻኢታት ምልኣዮ’ሞናብ ባንኪ ኬድካ ሪጋ ሓዘለይ?’
ቈልዓ= ‘ገንዘብ ደኣ ንምንታይ ኣድልዩኪ?’
ኣደ= ‘ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን’ኮ ንግደት ኣቡነ-ኣረጋዊ’ዩ ዝወደይ። ብዙሕ ዝብጻሕ ኣሎኒ።’
ቈልዓ= ‘ሕራይ። ኣብ መጀመርያ’ዚ መሕተቲ ቕጥዒ ወጻኢታት ዘሎ ስምን ኣድራሻን ኩሉ መሊአዮ ኣለኹ ኣደይ፡ ሕጂ እቲ ተውጽእዮ ገንዘብ ንምንታይ ሙዃኑ ንገርኒ?’

ኣደ= ‘ሕራይ፤ ሓዝ በል?
ሓደ ኪሎ ሽኮርን ቡንን ንንዳ ኣቦኻ ካሕሳይ፣
ሓደ ጥርሙዝ ኣረቂ ንንዳ ኣቦኻ ዕቚባይ፣
ሓደ ኪሎ ሽኮር ነደኻ ለታይ፣
ሓደ ኪሎ ቡንን ጥርሙዝ ኣረቅን ንንዳ ኣቦኻ ተኽላይ? ትጽሕፍዶ ኣለኻ ዝወደይ?’
ቈልዓ= ‘እወ እጽሕፍ ኣለኹ ግን እዝስ ዝቕበሉኺ ኣይመስለንን ኣደይ!’
ኣደ= ‘ኢሂ እንታይ ኮይኖም’ዮም ዘይቅበሉኒኸ?’
ቈልዓ= ‘እዚ ቡንን ኣረቅን ናብ ሓደ ገዛ ጌርክዮ ዘለኺ፡ ‘በዚሑ! ኣረቂ ወይ ቡን ግበርዮ!’ ክብሉኺ’ዮም!’
ኣደ= ‘እዋይ! ኣንታ ሓቅኻ’ወ ኣይገድፉን’ዮም እዚኣቶም! በል ሰባት ወሲኽካ ሓሓደ ግበሮ!’

ቈልዓ= ‘እንዳ መን’ሞ ክብል?’
ኣደ= ‘ደሓን እንዳ ኢሳያስ፡ እንዳ ፊሊጶስ፡ እንዳ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ኣንጭዋ ዚመስል ጀነራል?’
ቈልዓ= ‘እዋእ! ኣንቲ ኣደይ! እዚ ደኣ ባዕልኺ ዲኺ ክትጠፍኢ ደሊኺ! ካልእ ስም ሃብኒ በጃኺ?’
ኣደ= ‘እዋእ! እንታይ ኮይነ’የ ዝጠፍእከ!?’
ቈልዓ= ‘እቲ ትጽውዕዮ ዘለኺ ስማት ናይ መድድዩ!? ስሞም ጸዊዕኪ ባዕልኺ ክትእሰሪ ደሊኺ!’
ኣደ= ‘ኣንታ ኣበይ ዲና በጺሕና!? ገንዘብና ከይኣክልስ ዋላ እቲ ወለድና ዘጽንሑልና ስማትድዮም ኪኸትሩና!? ብዘይካኣቶም ኢሳያስ ወይ ፊሊጶስ ዝስሙ ኤርትራዊ የለንድዩ ኣታ!?’
ቈልዓ= ‘ኣንቲ ሰበይቲ ግደፊ ምስእዚቶም ኣይትተሃላለኺ ንብስድራና ከይተእስርና!? መሳኻኽር ኣምጽኢ ኢሎም ከዋጥሩኺ’ዮም!’

ኣደ= ‘እዎ! በል ካልእ ስም ግበሮ ወደይ! ዋላ ገርንቺኤል፡ ዓንደንቺኤል ኢልካ ምልኣዮ’ሞ ንዓ ቀልጢፍካ ኬድካ ሪጋ ሓዘለይ? ትማሊ ካብ ንግሆ ኣትሒዘ፡ ጸሓይ ግንባረይ እናወቓዓትኒ፡ ምስዚ ኹሉ ህዝቢ ሪጋ ተሰሪዐ፡ ቀንፈዘው ክብል ውዒለ፡ ኣብ መወዳእትኡ፡ ‘ሰዓት ኣኺሉ፡ ዓጺና ኢና’ ኢሎም ጥራይ ኢደይ ሰዲዶሙኒ’ዮም!’
ቈልዓ= ‘በቃ በሊ ከይደ፡ እቲ ዝተረፈ ሪጋ ሒዘ ክመልኦ’የ።’
ኣደ= ‘ኪድ ሕራይ ዝወደይ። በል ኣውኡ ከለኻ ከኣ መባዝሕቲ ክኾነናሲ፡ ኣብዚ ሪጋ ሒዘ ስለ ዝወዓልኩስ ንምሰሐይ ዚኸውን ገንዘብ ተለቂሐ እየ’ሞ ሓደ ሚእቲ ቅርሺ ወስኹኒ ክብሎምሲ፡ 100 ቅርሺ ወስኸሉ ኢኻ ዝወደይ?’
ቈልዓ= ‘ሕራይ ኣደይ። ከይደ በሊ ቻው’
ኣደ= ‘ጸላኢኻ ይኺድ ዝወደይ! ደሓን ወዓል፡ የሳልጠልካ!’

ልብና ዚሓስቦ

ልብና ዚሓስቦ ልሳንና ከድምጾ
ሃገርና ዚውክል ባዕልና ኪንመርጾ
ውግእ ወረ ውግእ ምዕራፉ ኪዕጾ
መጻኢ ዕድልና ሰሪትና ኪንሃንጾ
መፍትሕ ኣብ ኢድና’ዩ ነርሕዎ’ቲ ማዕጾ!

ብዓይኒ ዚረአ ብኢድካ ዚድህሰስ
ብኣፍንጫ ዚሽተት ብልሳን ዚቕመስ
ምህርቲ ዘየለ ካብ ዓውዲ ዚሕፈስ
ራህዋና ነጊሱ ሕሰምና ከይድምሰስ
ስቓይና ሓጺሩ ሓዘንና ከይድበስ
ኣእዛንና ኣደንቊሩ ሓሶቱ ኪንስነስ!

እዚ እምነት ኣልቦ ጨካን ገዛኢና
እንትርፎ ትዕቢት ዘይፈልጥ ትሕትና
ምስ ኩሉ ኪላኸፍ ኣሕሲሩ ክብረትና
ኣብ ምልእቲ ዓለም ደዊኑ ንስምና
ብገንዘብ ኪሸይጥ ከም ጥሪት ህዝብና
ክሳዕ መዓስ ኮን’ዩ ክንሪኦ ትም ኢልና
ይኣክል ዘይንብሎ ብሓደ ሰሚርና!?

ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 25/01/2016