ዛንታ በጊዕን ወኻሪያን ኣብ ሃገርና ይድገም!

0
208

ዛንታ በጊዕን ወኻሪያን ኣብ ሃገርና ይድገም!

ውኻርያ ድሕሪ ክንደይ ልመና፡ ምሕጽንታን ቓል ምእታውን ንበጊዕ ምስኣ ክትጻወት ምስ ኣእመነታ ነዊሕ ከይጸንሐት እቲ ሕቡእ ግብራ’ያ ከተርእያ ጀሚራ፡ በጊዕ ኣብ ዘይከውን ተነኺሳ ኩሊተይ ምስ በለት ከኣ ንዓይስባ ፍትፍተይ ኢላታ ይበሃል፡፡ እዚ ኣፈ ታሪኽ 2 እንስሳታት ሎሚ ብጋህዲ ኣብ ሃገርና ይድገም ኣሎ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይኣተወሉ ቓል የለን ቡዙሕ’ውን ተማጻዲቑ’ዩ፡ እንተኾነ ቡዙሕ ከይጸንሐ ካብ ፈለማ እዋናት ናጽነት ኣትሒዙ ሕማቅ ግብሩ ቀስ ብቐስ ከውጽእ ጀመረ፡፡ እዚ ህይወቱን ገንዘቡን ዝኸፈለ ህዝቢ እቲ መስተርሆትን ድኻሙን ንበለል ተሪፉ፡፡ ብዝኣመኖ ተኻሒዱ፡፡ ሰሪሑ ዝኣትወለን ደኺሙ ዘዕርፈሉን መረበት ተሓሪሙ፡ ህግደፍ ብምርጫ ህዝቢ ዝመጸ’ኳ እንተዘይኮነ ንህዝቢ ግን ዘይትግብሮ መብጽዓታት እናኣተወን ብናይ ሓሶት ጸብጻብ እናጠበረን ኣብ ትሕቲ ቑጽጽሩ ኣእቱዩና፡፡ ናይ ሕጂ ኩነታት ከኣ ንድኻስ ደርሆ ትጸርፎ’ዩ ኮይኑ ዘሎ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብታ ዘለዋ ሽግር ከይኣኽላና ተደራራቢ ሽግር ተአንግድ ዘላ ኣስመራ ቡዙሕ ክስተታት ተፈጢሩ’ሎ፡፡ ካብቲ ቡዙሕ ሓደ ኣብነት ንምጥቓስ ዝኣክል ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከባ ትካላት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 200 ዝበጽሓ  ክዕጸዋ ተጌረን ኣለዋ፡ እዘን ትካላት እዚኣተን ብዕሊ ብዛዕባ ዝፈጸምኦ ዝኾነ ነገር መጠንቐቅታን ሓበሬታን ከይተዋህበን ከሎ’ዩ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኤን ተወሲዱ፡ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ኣመልኪቶም ኣብ ኣእምሮኻ ቡዙሓት ሕቶታት’ዮም ዝመጸኻ ብሓንሳብ ንክንድ’ዚ ዝኣኽላ ትካላት እዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳን ንምንታይ ኣድለየ፡ ኣብኣተን ተማዕቚቡ ህይወቱ ዘሳልይ ዝነበረ ተገልጋሊ’ኸ እንታይ ክኸውን’ዩ ወዘተ ወዘተ፡ ብዓቢኡ ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሃልዩ ድማ ንምንታይ ’ዩ ኣብ ርእስ’ቲ ዘለዋ ኩለመዳያዊ ሽግር እዚ ክውሰኾ ዝተደልየ፡ ብመሰረቱ’ኸ ዕሙር ንግዳዊ ንጥፈታት ዘይብላ ሃገር ንግዳዊ ትካላታ እንተተዓጽዩ እንታይ ሽግር ከስዕበላ ይኽእል፡ በዚ ጉዳይ ኣብ ሓደ ዝጥመር ኣገላልጻ ክንጥቐም እንተድኣ ኢልና ካብ ፍሽለት ናብ ፍሽለት ዝብል ሓጺር ቓል ዝገልጾ ይመስለና፡፡

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ኮሚደረ ሽጉርትን ኣሕምልትን ተዘርጊሑ ንዝሽየጠሉ ቦታ’ውን ከምዘይነበረ ጌሩ ደሚሲሱዋ’ሎ፡፡ ብርክት ዝበሉ ድኻታት ስድራቤታት ሽጉርትን ኮሚደረን ሸይጦም ብዘጠራቐምዎ ሳናቲም ህይወቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ይኹኑ ዓቅሞም ድኽም ዝበሉ ወገናት ብብዝሒ ዝመርጽዎ ዕዳጋ ኣሕምልቲ ኣይብላዕ ኣይስተ ጌርዎ’ሎ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ዘየዕርፍ መመሊሱ እናገበለ ዝሓድር ጨካን ሓሳድን ስሱዕን ባህርያት’ዩ ዘለዎ፡፡ ብሰንኪ ድኽመትና ድማ ኣብዛ ሃገር ዛንታ በጊዕን ውኻርያን እናተደጋገመ ብግብሪ ይንጸባረቕ ኣሎ፡ ስለዚ ታሪኽና’ውን ከም ዛንታ ቀደም ነበረያ ነበረ ከይከውን ሕጂ የውሃት ከም ርግቢት በላሕቲ ከም ተመን ንኹን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here