ገበን ዶ መስርሕ ይኸውን ‘ዩ።

0
1947

ገበን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ገበን ‘ዩ ስልጣን ይሃልዎ ኣይሃልዎ ሃብታም ይኹን ድኻ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት ሕብረተሰብ ዝመጸ ክኸውን ይኽእል’ዩ፡ ገበን እንድሕር ፈጺሙ ገበነኛ ብምዃኑ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ግቡእ መቅጻዕቲ ክወስድ ግድን ‘ዩ። ቅዋም ዘለወን ሃገራት ‘ውን “ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ‘ዩ” ዝብል ንኹሉ ዝብይን ኣሳሪ ዓንቀጽ ኣርቂቀን ማዕርነት ደቂ ሰብ ንምርግጋጽ ይሰርሓ ኣለዋ።

እዚ ማለት መስርሕ ‘ዩ እተን ብዴሞክራሲ ዝማዕበላ ሃገራት ‘ውን ምሉእ ብምሉእ ኣረጋጊጸነኦ ማለት ኣይኮነን፡ ግን ማዕርነት ደቂ ሰብ ንምስፋን ነዊሕ ርሕቐት ከይደን ኣለዋ ‘ዩ እቲ ጭብጢ። ንሳተን ጥራይ ኣይኮናን ኣብዛ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ‘ውን ብተነጻጽር ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሓ ከለዋ ልዕልና ሕጊ ከስፍና ላዕልን ታሕትን ዝብላ ከምኡ ‘ውን ኣብ ዞባና ኣብዚ እዋን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ጽቡቕ ክያዶ እዩ ዝረኣ ዘሎ።

ኣብ ሃገርና ግን እቲ ስርዓት መሰረት ህላዌኡ ገበን ስለዝኾነ ገበን ንምግታእ ይኹን ገበነኛ ግቡእ መቅጻዕቲ ንምሃብ ዘኽእሎ ኣሰሪ ዓንቀጽ የለን። እወ ከመይ ኢሉ ድኣ ክህሉ “ መቸም ኣብ ክሳዱ ማሕንቆ ክመልስ ዝፈቱ የሎን። ህግደፋውያን ከኣ ገበን ህዝብን ሃገርን ዝጎድእ መንሽሮ ምዃኑ ዘይኮነስ፡ በቲ ስንኳፍ ስልቲ ምሕደርኦምን ደይ መደይ ኢሎም ዘካይድዎ ዓፈና መታን ከይሕተቱ ዝጥቀምሉ መስርሕ ‘ዩ።

መቸም ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ በጀት ማለት ፈሲካል ፖሊሲ የለን ነፍሲ ወከፍ ሚኒስተራት ዘለወን ዓመታዊ ውጥን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ውጥን እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ‘ዩ ኩሉ ጉዳያት እንተስ ብሕልሚ እንተስ ብሰናይ ፍቃድ መላኺ ኢሳይያስ ‘የ ዝወጠን እንታይ ከም ዝውጠን ኣብ መወደእታ ከኣ እንታይ ከምዝተሰርሐን ዝፋለጥ የለን ብሓፈሻ ግልጽነት የለን ኣብ ግልጽነት ዘይብሉ ምሕደራ ከኣ ብልሽውና መሰረቱ ኣዕሚቁ ተዳላዲሉ ከም ዝተቀመጠ ምግማቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንምርኣዩ ‘ውን ዘጸግም ኣይኮነን።

መራሒ እቲ ጉጅለ ውሑዳን ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ቀሪቡ ቃለ መሕተት ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ኣብታ ሃገር ብልሽውና ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ይህውተት ‘ዩ ወረ ሓንሳብ ‘ሲ ምጉብዕባዕ ዝተሓዎሶ ምፍርራሕ ዝዓይነቱ ቃላት የብዝሕ ‘ዩ። እዚ ግን ሓልዩ ዘይኮነስ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ንምድንጋር ‘ዩ። እምበር ኣብዚ ገለ ቅሩብ ኣዋርሕ ብብዙሓት መርበባት ሓበሬታ ኣብ ዝተዘርገሐ ዜና ጀነራል ፊሊጶስ ናይ ባዕሉ ናይ ብልሽውና መርበብ ዘርጊሑ ከም ዝንቀሳቀስ ክዛረበሉ ‘የ ቀንዩ። ነዚ ንምምርማር ዝተሰርሐ ስራሕ ግን የለን ክሳብ ሕጂ ‘ውን ብገበን ብልሽውና ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ በዓል ስልጣን ጉጅለ ህግደፍ ዘይምህላው ከኣ ገበን ቀንዲ መስርሕ ህግደፋውያን ከም ዝኾነ ብንጹር የረእየካ።

ብኻልእ ሸነኽ ከኣ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ መስርሕ ቤት ፍርዲ ልዕሊ 10.000 እሱራት ከም ዘለው ይንገር ‘ዩ መብዛሕቲኦም ኣብዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለው ወገናት እቲ ተኣሲሮሙሉ ዘለው ምክንያት፡ ከእስሮም ዘክእል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዋላ ሓንቲ መረዳእታ ዘይርከቦ ‘ዩ ገሊኦም ስግረ ዶብ ክሰግሩ ሓሲብኩም ዝብል ‘ዩ ገሊኦም ከኣ ፈቲንኩም ዝብል ‘ዩ። ገሊኦም ካብ ኣሃዱታትኩም ክትክቡልሉ ሓሲብኩም ዝብል ‘ዩ ገሊኦም ከኣ ብተመሳሳሊ ፈቲንኩም ዝብል ‘ዩ። መቸም ኣብዚ እዋን ንስግረ ዶብ ዘይሓስብ ኤርትራዊ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ኢሳይያስን ቤተሰቡን ገለ ውሕዱን ሃሱሳቱ ጥራይ ‘ዮም ከምኡ ከኣ ካብ ኣሃዱታት ክኽብልል ዘይደሊ ኤርትራዊ ኣሎ ኢልካ ንምሕሳብ ዘጸግም ‘ዩ ። ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ምእሳር ጥራይ ‘ዩ እቲ መፍትሒ።

ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ሓደ ሰብ ሓሲብካ ተባሂሉ ክእሰር ካልእ ከኣ ሓሲቡ ኢሉ ክኣሰር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝኣስር ኣካል ብኸመይ እቲ ዝሓስብ ከምዝሓስብን ዘይሓስብን ዘረጋግጸሉ ዋላ ሓንቲ መረጋገጺ የብሉን። ነዚ ‘ዩ ከኣ ንጹሃት ደቂ ህዝቢ ብዘይወዓልዎ ተሞቂሖም ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ናብራ ቤት ማእሰርቲ ዘሕልፉ ዘለው። ገለ ገለ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ኣካላት ጸጥታን ከኣ ነዚ ሃጓፍ ብምምዝማዝ ንሰብ የሰራጥዩ ኣለው። ገንዘብ ክደልዩ ከለው ንሓደ ክኸፍል ይክእል ‘ዩ ዝብልዎ ስሒቦም ንዓ ንስኻ ትሕቲ ሃገራዊ ኢኻ ስግረ ዶብ ክትካይድ ትሓስብ ኣለኻ ብፍላይ ከኣ ናብ ጸላኢት ሃገረ ኢትዮጵያ ብምባል የጽብብሉ ሓሻኪ ሓወይ ከኣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸፍእ የለን ብምባል ኢዱ ይዝርግሕ። እንተኣብዩ ከኣ ናብታ ንፈልጣን ዓዲ ኣቤቶ፡ ዊዓ፡ ማይ ሰርዋ መን ከሊእዎ ይሰሕና። ገለ ዝጸልእዎ ሕብሪ ዓይኑ ባህ ዘይብሎም ከኣ ክኸፍል ከም ዘይክእል ይለፍጡ ኣይፍለጡ ይዳጉንዎ።

እሞ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዕጫና ወይ ከኣ ካብ ኣምላኽ ዝወረደና መቅጻዕቲ ኣይኮነን እዚ ባዕልና ኣብ ዝባንና ቸይ ቸይ ክብል ፈቂድናሉ ዘለና ጉጅለ ይኣክል ክንብሎ ይግባእ፡ እንተዘይኮይኑ ኣብዛ ሃገር ገበን ከም መስርሕ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ክትግበርን ዝያዳ መሰረቱ  ክጸንዕን ንዓና ‘ውን ከም ህዝቢ ከብርሰናን ‘ዩ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY