ፍትሒ ይህብ ኣሎ!

2
8316

ፍትሒ ይህብ ኣሎ!

“መዓልካ ዝወደይ?”
“ሰላም ኣቦ ከመይ ትውዕሉ?”
“እግዚኣቢሄር ይመስገን ዝወደይ ብሩኽ፣ እዛ ዓዲ ሃሎ ዚብሉዋስ በዚኣድያ መገዳ ዝወደይ?”
“ኣይኮነትን ኣቦ፣ ናብዛ ጸጋምኩም ኣብሉ”
“ሕራይ ዝወደይ፣ እምበኣር በዚኣ’ያ? በል ጠፊአ ነረ! ብኡ ኣቢልካ ደኾን መጺእካ ትኸውን?”
“ኣብኡ ኣይጸናሕኩን ኣቦ፣ ናይ ድሓን ዲኹም?”
“ደሓን’የ ዝወደይ፡ ፕረዚደንተ ኣብኡ ፍትሒ ይህብ ኣሎ ሰሚዐ’ሞ እዝግሄር የርእኻ ክብሎ’የ ዝኸይድ ዘለኹ፣ “ዚተበደለ ናብ ነጋሲ፡ ዚጸምአ ናብ ፈሳሲ!” እዩ’ሞ ገለ እንተተመሰለለይስ ኣብየት ክብል”

“ናይምንታይ ፍትሒ ደኣ ደሊኹም?”
“ኣቦ ሰለስተ ውላድ ዝኾነ ወደይ፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት፡ ክልተ ካብዞም መን ኢኻ ትብሎም፡ እዞም ሃንደበት መጺኦም ሰብ ዚሕዩሩ ምስ ወሰዱዎ፡ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ኣብዚኣ ኣሎ ኣይብሃልን! ሕዪስ ፕረዚደንተ ገለ ፍታሕ እንተገበረለይ ክልምኖ’የ ዝኸይድ ዘለኹ፡ ካብቶም ሰለስተ ምስኡ ናብ በረኻ ዚወፈሩ ኣሕዋቱ፡ ንሱ ጥራይ እዩ ብህይወት ተመሊሹና ነሩ፡ እነዉ ከኣ ንኣኡ ድድሕሪ ኣሕዋቱ ጨዊዮም ኣጥፊኦሞ! “ነዓቒ ኣይፍቶኻ፡ ደቃሲ ኣይሓሉኻ!” እዩ ናትና ነገር ዝወደይ። ዝንዕቀና ፈትዩና ደቅሲ ከኣ ይሕልወና ኣሎ!”

“ቁሩብከ ኣበይ ኣትዩ ደኣ ይብሃል?”
“ኣበይ’ሞ ክንብሎ! ርኢኻ ዝወደይ፡ ቀደም መንግስቱ ሃይለማርያም፡ “ናይ ህዝቢ ድሕነት’ ዚብሎም ከምዞም ናይ ኣሳያስ ሃንደበት ናብ ገዛኻ መጺኦም ዚኣስሩ በላዕቲ ሰባት ነረሞ’ዮም፣ እንተኾነ ንሳቶም ኣበይ ከም ዚወስዱኻ ስለ ዚፍለጥ፡ ክሳዕ’ታ ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም እንተ ንሞት እንተ ንሂወት ዚፈርዱኻ፡ ስድራኻ እንጌራ ማይ የብጹሑልካን ይጥዩቑልካን ነሮም’ዮም፣ እዞም ናይ ኣሳያስ ግን ንበይኖም’ዮም ዝወደይ! ሓንሳብ ምስ ጨወዩኻ ሽታ ማይ እዮም ዚገብሩኻ! “ጥምየት ቀውዕን ጽምኢ ክረምትን ፈላጢአን ይፈልጠን!” ዚበሉ ወለድና ከምዚ ምስ ረኸቡ’ዮም ዝወደይ። ኣብ ናጽነት ዘሎ መከራ ከኣ ልዕሌና ዚፈልጦ ክህሉ ኣይኽእልን!

“እዚ ኹሉ ግን ንድሕነት ሃገር ተባሂሉ እኮ’ዩ ዚፍጸም ዘሎ ኣቦ!”
“ችላ ስቕ በል! ዘረባ ረኺበ ኢልካ ድኻ! “ሓምሊ ብዘውጽኣ ነፍሲ፡ ኣይትኹራዕ ገብሲ!” እኮ’ዩ ነገሩ።
እሞ እዛ ሃገር ንመን ርሒቓቶን ንመን ቀሪባቶን’ያ ኣሳያስ ልዕሊ’ቶም ክቡር ዋጋ ዚኸፈልና ተሓላቒ ሃገር ኪኸውን ኣታ!? እቶም ትማሊ ምእንቲ ሃገር ኣብ በረኻ ዚተደብዩ ደቀይ፡ ሓውኩም ምእንቲ ሃገር ኢሎም ኣጥፊአሞ እንተ ዝብሎምስ ይሕጐሱዶ ይመስለካ? ወይውን ሕራይ ገበሩዎዶ ዚብሉኒ ይመስለካ!? ኣይብሉንን’ዮም ዝወደይ፣ እዙይስ ዕረፍቲ መታን ከይከልኦም ኣይስምዑዎ ደኣ!

“ስምናን ክንዲ ላዕላይ ሰማይ፡ ንሕናን ወረድቲ ማይ!” ምዃንና ኣየሐብኖምን’ዩ። በል ክኸይድ ዝወደይ ደሓን ወዓል” ብምባል፡ ነቲ ብሓንቲ ቀጣን ገመድ ኣብ ክሳዱ ኣሲሮሞ ዚነበሩ ጣዕዋኦም ኣናኾብኮቡ፡ በታ ዝሓበርኩዎም መገዲ ጌሮም ናብ ደቡብ ገጾም ሰለይ ክብሉ፡ ተገሪመን ተሃኒነን፡ ኣብታ ዝነበርኩዋ ቦታ ደው ኢለ ጠመትኩዎም። ዘገም እናበሉ ከኣ መገዶም ቀጸሉ፡ ነቲ ኣብ ገምገም ዕቋር ማይ ኮይኑ ድራማ ዚሰርሕ ዘሎ ርእሰ ብሄር ሃገር ኪረኽቡዎድዮም ኣይክረኽቡዎን ግን ኣነውን ኣይፈለጥኩን።

እወ፡ እቲ ንስልጣኑ ኪብል፡ ቀይዲ ዘይብሎም “ሃገራዊ ድሕነት” ዚብሃሉ ህዝባውን ሃገራውን ጥፍኣት ዚኾኑ ቀዘፍቲ ብምውፋር፡ ንህዝቢ ኣብ ምጉስቛልን ኣብ ምዝኽታምን ዚርከብ ዘሎ ደማሒ፡ “ኣደኻ ዘምጽኣትልካ ኣቦይ በል፡ ዕድልካ ዚሃበካ ናተይ በል!” ኮይኑና፡ እዚ’ዩ መራሒና ኢሎም ካብ በረኻ ዘምጽኡልና ዘይንፈልጦ ዘይፈልጠና ሰብ፡ንዚጨነቖም ናብ በረኻ ብምድካም፡ ፍትሓዊ ኪመስል ድራማ ኣብ ምስራሕ ምውፋሩ፡ ኣመና ስለ ዚገረመኒ ከኣ ከይተፈለጠኒ ነዛ እትስዕብ ናዕታ እናጸሓፍኩ፡ ኣነውን መገደይ ንሰሜን ገጸይ ቀጸልኩ።

ፍትሒ ይህብ ኣሎ!
ካብ ቤቱ ጨውዮም ንጹህ ዚሕይሩ
ተዛረብ እናበሉ ቀቲሎም ዚቐብሩ
ኣብ ምልእቲ ሃገር እንከለዉ ኣጽፋሩ
ዲያብሎስ ኪዳኒ ኣብ ዲጋ ሰፊሩ
ምርዳእ ኣብዩና ከመይ እዩ ነገሩ!?

ኣንታ እዚ ህዝብና ረኺቡ’ምበር ጋዶ
ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ንሞት ዚፈረዶ
የዋህ ንምትላል ንዘይብሉ እንዶ
ኣብ ዓዲ ሃሎ ከይዱ ብናጻ ይሰዶ!

ብዘይሕግን ፍርድን ወዲ ሰብ ኪጭወ
ኣእላፍ ጎዳጉዲ ከምዘየዳለወ
ብለይቲ ሓይሩ ቀትሪ እንተፈነወ
ይመስሎ ይኸውን *ፋህም ዘዐሸወ! *ለባም፡ መስተውዓሊ

ኣብ ዓዲ ሃሎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ደማሒ
እቲ መጸልመቲ ኪመስል መውግሒ
ስሙ ዘንጽሃሉ እንተፈጸመ ሽርሒ
ዋላ እንተመጠዎ ዘይሕጋዊ ፍትሒ
ህዝብና ይፈልጦ’ዩ ናይ ድያብሎስ ጉርሒ!

እቲ መጥፍእ ህዝቢ ሕዱር ደመኛና
ናብ ዓዲ ሃሎ ከይዱ ፍትሒ ዚህበና
መን ዳእዩ ኣብ ኣስመራ እቲ ዚዕምጸና?
ፕረዚደንት ሃገር እናዘረገ ቤትና
መሃንድስ ናይ ዲጋ ኪፈትሕ ጉዳይና
ኣንቲ ሓላል መሬት እንታይ ኢና ጌርና
ናይ *ሕዳጥ ሰባት መጻወቲ ኴንና! *ጉጅለ ውሑዳን

‘ኣሲሩና ዘሎ ብምልኪ ጨቚኑ
ንሳቶም’ዮም እምበር ንሱ መዓስ ኮይኑ
ንኹሉ ኪዓምም ሓጋዚ ስኢኑ
ዲጋ ይሃንጽ ኣሎ ፕረዚደንት በይኑ!’

ከምዚ ኢሎም የዋሃት ኪዳናገጽሉ
እቲ ርጉም ድያብሎስ ኣብ ቀላይ መዓሉ
ሄሮዶስ ክነሱ ጲላጦስ መሲሉ
ብቐትሪ ዘርድእ ብለይቲ ቀቲሉ
በጊዕ እናመሰለ ኣርሓ ናይ ተዃሉ
ብሰንኪ ዝሩጋት ብዙሕ ኣታሊሉ!

እዚ ዘይሕለል ህዝቢ፡ ሓርበኛን መካትን
ክንዲ ዚኸፈለ መቑሰልትን መስዋእትን
ዓስቢ ምጽማሙ ብዓቕልን ትዕግስትን
ክንዲ ምስጋናኡ’ወ መጐስን ክብረትን
ከምዘን ደቂ ዛግራ ንደቁ ዚብትን
ድያብሎስ ረኺቡ ዓማጽን ገባትን
ናብራኡ ገይሩዎ ጸላምን ስደትን!

ናይዚ ኩሉ ሕሰም ሓሳረ መከራ
ወሪዱዎ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ
ኤርትራዊት ኣደ መኻን ዚገበራ
ንሱ’ዩ ተሓታቲ ገበነኛ ኣውራ!

ጨው ኣይነቅዝን፡ ግፍዒ ኣይሰድድን!
ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 27/02/2017

2 COMMENTS

  1. ሃበርም ወጋሕታያን፡ ልዕሊ’ቲ ዘሕዝን ሓቀኛ ዛንታ፡ ውሕሉል፡ መዘና ኣልቦ ኣቀራርባኹም ልብኻ ይበልዕ። የቐንየልና ደቂ ህዝቢ።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here